Salih Gencer, ASIP ödülünü alan ilk Türk oldu

Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer
Yrd. Doç. Dr. Salih Gencer

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si öğre­tim üye­si Yrd. Doç. Dr. Salih Gen­cer, metas­ta­tik kan­ser­le­rin erken tanı ve teda­vi­sin­de yeni bir teda­vi stra­te­ji­si­ni orta­ya koy­du­ğu çalış­ma­la­rıy­la Ame­ri­kan Pato­lo­ji Araş­tır­ma­cı­la­rı Derneği’nin Genç Öğre­tim Üye­si Ödülü’nü kazan­dı. Bu ödü­lü Türkiye’den ilk kaza­nan aka­de­mis­yen olan Gencer’in çalış­ma­sı, dün­ya­nın önde gelen bilim der­gi­si Nature’da da yayın­la­na­cak. Dr. Gen­cer, yap­tı­ğı çalış­ma­lar sonu­cun­da kan­se­rin teda­vi­sin­de etki­li ola­bi­lecek, özel­lik­le de metas­ta­tik kan­ser­le­rin teş­his ve teda­vi­sin­de hedef ola­bi­lecek yeni bir sin­yal yola­ğı­nı keş­fet­ti. Kan­ser hüc­re­le­ri­nin büyü­me­si ve metas­taz yap­ma­sın­da önem­li rol­le­ri olan hüc­re­de­ki TGF-beta sin­yal yola­ğı­nın yeni bir meka­niz­ma ile nasıl düzen­len­di­ği­ni orta­ya çıkardı. 

Gen­cer, beyin, kara­ci­ğer, löse­mi gibi pek çok kan­ser türün­de, hüc­re ölüm meka­niz­ma­la­rı ve metas­ta­tik kan­ser­le­rin olu­şum meka­niz­ma­la­rın­da yeni tanı ve teda­vi yön­tem­le­ri üze­ri­ne geliş­tir­di­ği çalış­ma­la­rıy­la bu ay Portekiz’in Liz­bon şeh­rin­de düzen­le­necek EMBO Young Sci­en­tists Forum’a da seçildi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment