Sağlıkta yeni teknolojiler heyecan yarattı

expoedSEK­TÖR / NİS­AN 2016

Medi­kal cihaz, ekip­man ve tek­no­lo­ji­le­rin ser­gi­len­di­ği, medi­kal trend­le­rin ve bilim­sel etkin­lik­le­rin takip edil­di­ği Tür­ki­ye ve Avrasya’nın en büyük fuarı EXPOMED’te medi­kal sağ­lık sek­tö­rün­de­ki son tek­no­lo­ji­ler ile dona­tıl­mış ürün­ler görü­cü­ye çıktı. 

Bel ağrı­la­rın­da yeni nesil teknoloji

Bel fıtı­ğı­na alter­na­tif bir çözüm de Kore­li­ler­den gel­di. Cer­ra­hi müda­ha­le gerek­tir­me­yen bel fıtık­la­rın­da teda­vi yön­te­mi ola­rak kul­la­nı­lan ve dün­ya­da ilk kez Dikey Hava Bas­kı­sı (VAP)’ tek­no­lo­ji­si ile üre­ti­len hava ile çalı­şan bel fıtı­ğı keme­ri’ ilgi çeken yeni­lik­ler­den biri oldu. Elle por­ta­tif ola­rak şişi­ri­le­bi­len ürü­nün ana çalış­ma pren­si­bi, bel­ke­mi­ği­ni çeke­rek disk­le­rin ara­sı­nı geniş­let­me yönünde. 

Gün­de 3 kez olmak üze­re 40 daki­ka kul­la­nı­lan keme­rin özel­li­ği, bele takıl­dık­tan son­ra için­de­ki hava basın­cıy­la dikey ola­rak şiş­me­si ve böy­le­lik­le omur­ga­yı, leğen kemi­ği­ni des­tek­le­yecek şekil­de uza­ta­rak esnet­me­si. sne­me sıra­sın­da Por­ta­tif kemer, omur­lar ara­sı disk kay­ma­sı yaşa­yan birin­de 1’den 5’e kadar olan disk­ler ara­sın­da 3 mm boş­luk bıra­kı­yor, çıkar­tıl­dı­ğın­da ise omur­ga­nın uygun pozis­yo­nu­nu yeni­den alma­sı­nı sağ­la­ya­rak bel ağrı­sı­nı azaltıyor.

Blo­ods­top­per, kana­ma kont­ro­lün­de yüz­yı­lın buluşu

Acil durum­lar­da kul­la­nıl­mak üze­re hayat kur­ta­ran tek­no­lo­ji Blo­odS­top­per, kana­ma kont­ro­lün­de yüz­yı­lın bulu­şu ola­rak nitelendiriliyor. 

Vücut dışı yara­lan­ma­lar, trav­ma­tik kesit­ler, diş ope­ras­yon­la­rı, spon­ta­ne ya da cer­ra­hi giri­şim­ler son­ra­sı olu­şan minör ve majör kana­ma­la­rın kont­ro­lün­de kul­la­nı­lan uygu­la­ma­da, sürat­le çözüm alınabiliyor. 

Ambu­lans­lar, acil ser­vis­ler, ilk­yar­dım mer­kez­le­ri, has­ta­ne­ler, itfa­iye­ler­de kul­la­nı­lan ürü­nün öne çıkan en önem­li özel­lik­le­rin­den biri de bit­ki­sel içe­rik­te olması. 

Kan­ser­li hüc­re­ler Medi­kal Ter­mog­ra­fi’ takibinde 

Mis­te­lekt­ro­nik, 2013 yılın­da Sana­yi Bakan­lı­ğı Tek­no Giri­şim Pro­je­si kap­sa­mın­da kuru­lan star­tup fir­ma­lar­dan biri. TÜBİ­T­AK tara­fın­dan des­tek­le­nen pro­je­le­ri bugün artık haya­ta geç­miş durum­da. İns­an vücu­dun­da­ki sıcak­lık deği­şim­le­ri­ni algı­la­yan ve dok­tor­la­rın belir­li has­ta­lık­la­ra ve bozuk­luk­la­ra erken tanı koy­ma­sı­nı sağ­la­yan, gele­nek­sel görün­tü­le­me sis­tem­le­ri ile tes­pit edi­le­me­yen has­ta­lık­la­rın teş­hi­si­ne yöne­lik fiz­yo­lo­jik görün­tü­le­me sis­te­mi olan cihaz, FDA tara­fın­dan da onay­lı. Medi­kal ter­mal görün­tü­le­me sis­te­miy­le özel­lik­le meme kan­se­rin­de erken tanım­la­ma­yı kolay­laş­tı­ra­cak cihaz, 2016 yılı sonun­da piya­sa­da ola­cak. Kan­ser erken teş­hi­si için ilk adım olan ciha­zın değe­ri 32 bin Euro.

İlgili Haberler

Leave a Comment