Sağlıkta 3’üncü boyut İstanbul’a geliyor

3D_Printshow_Gorsel_06SEK­TÖR / EYLÜL 2016

Deği­şen dün­ya­nın bir par­ça­sı olun” slo­ga­nıy­la bu yıl ikin­ci­si düzen­le­nen 3D Prints­how İst­anb­ul özel bölü­mü, 29 Eylül’de kapı­la­rı­nı açı­yor. İFO Fuarcılık’ın 29 Eylül – 2 Ekim tarih­le­rin­de 18.’sini ger­çek­leş­tir­me­ye hazır­lan­dı­ğı Avrasya’nın en büyük endüst­ri­yel rek­lam ve diji­tal bas­kı tek­no­lo­ji­le­ri fuarı SIGN İst­anb­ul, 3 boyut­lu bas­kı tek­no­lo­ji­le­ri şovu­na da ev sahip­li­ği yapı­yor. Tüyap Beylikdüzü’ndeki fuarın 3D Prints­how İst­anb­ul özel bölü­mün­de; sağ­lık ala­nın­da el, kol, ayak, bacak ve diş pro­tez­le­ri ile işit­me cihaz­la­rı­nın pra­tik ve eko­no­mik yol­dan üre­ti­mi­ni sağ­la­yan, aynı zaman­da doku ve organ­la­rın 3 boyut­lu pro­to­ti­pi­ni çıka­ra­bi­len bas­kı tek­no­lo­ji­le­ri de ser­gi­le­necek. Üçün­cü sana­yi dev­ri­mi­nin yeni mima­rı olan 3 boyut­lu bas­kı tek­no­lo­ji­le­ri, gele­ce­ği bugün­den şekil­len­di­ri­yor” diyen İFO Fuar­cı­lık Genel Müdü­rü Zeke­ri­ya Ayte­mur, Diji­tal Bas­kı, Teks­til Bas­kı, Sign Tek­no­lo­ji­si, Gör­sel İlet­iş­im, LED & LED Ekran, Endüst­ri­yel Bas­kı ve 3D Bas­kı” konu­la­rın­da maki­ne, ekip­man ve uygu­la­ma­la­rın ser­gi­len­di­ği SIGN İst­anb­ul bün­ye­sin­de ikin­ci­si düzen­le­nen 3D Prints­how İstanbul’u, sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­nin özel­lik­le ziya­ret etme­si gerek­ti­ği­ni söyledi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment