Sağlıklı çocukların üç besini: Probiyotik, çinko ve C Vitamini

Diyet Uzmanı Gülen Ecem Kalkan
Diyet Uzma­nı Gülen Ecem Kalkan

BES­LEN­ME / MART 2016

Özel­lik­le ilk 4 yaş, çocuk­la­rın sık enfek­si­yo­na yaka­lan­dık­la­rı bir dönem­dir. Kreş ve ana­oku­lu döne­min­de çocuk­lar mik­rop­la­rı sürek­li ola­rak bir­bir­le­ri­ne bulaş­tı­rır­lar. Üst solu­num yolu enfek­si­yon­la­rı, nez­le, grip, bron­şit, bron­şi­yo­lit, zatür­re, rota­vi­rüs ishal­le­ri ve diğer ishal­li has­ta­lık­lar bu dönem­de sık­ça görülür.

Sade­ce soğuk değil aynı zaman­da bak­te­ri­yel ve virü­tik sal­gın­la­rın da var­lı­ğı çocuk­la­rı sağ­lı­ğı­nı teh­dit ediyor.

Özel­lik­le okul çağın­da­ki çocuk­lar­da daha dik­kat­li olmak gere­ki­yor. Çün­kü aynı ortam içe­ri­sin­de uzun süre kalan çocuk­lar­da has­ta­lı­ğa yaka­lan­ma ris­ki artı­yor. Peki çocuk­la­rı has­ta­lık­lar­dan koru­mak için nele­re dik­kat etme­li­yiz? Medi­ca­na Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Diyet Uzma­nı Gülen Ecem Kal­kan açıkladı:

Önce­lik­le dik­kat etme­miz gere­ken şey çocuk­la­rı­mı­zın bağı­şık­lık sis­te­mi­ni koru­mak. Bağı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­dir­mek için sağ­lık­lı ve den­ge­li bes­len­mek çok büyük önem teş­kil edi­yor. Ana öğün­le­rin tam yapıl­ma­sı, yeter­li pro­te­inin alın­ma­sı ve mev­si­min­de seb­ze mey­ve tüke­ti­mi­nin gün­lük ola­rak doğ­ru mik­tar­da alın­ma­sı den­ge­li bes­len­me­nin önem­li koşul­la­rın­dan. Bunun dışın­da bağı­şık­lık sis­te­mi­mi­zi güç­len­di­ren besinler;

bebek

Pro­bi­yo­tik­ler: Pro­bi­yo­tik­ler bağır­sak flo­ra­mız­da­ki yarar­lı bak­te­ri­ler­dir. Ve bağı­şık­lık sis­te­mi­nin korun­ma­sın­da çok önem­li rol­le­ri var­dır. Bu sebep­le pro­bi­yo­tik içe­ren besin­le­rin tüke­ti­mi özel­lik­le bu dönem­ler­de çok önem­li­dir. Ev yapı­mı yoğurt­la­rın tama­mı pro­bi­yo­tik içe­ri­ği yoğun gıda­lar­dır. Kefir de yoğurt gibi tüke­ti­le­bi­len ve pro­bi­yo­tik bir gıda­dır. Ve aynı şekil­de kışın çoğun­luk­la tüket­ti­ği­miz tur­şu­lar da pro­bi­yo­tik­ler­den zengindir.

C Vita­mi­ni: Hepi­mi­zin bil­di­ği gibi has­ta olma­dan önce korun­mak için ve has­ta olduk­tan son­ra da dinç kala­bil­mek için C vita­mi­ni çok önem­li. Şans­lı­yız ki kış ayla­rın­da tüket­ti­ği­miz por­ta­kal, man­da­li­na, kivi içe­ri­ğin­de bol­ca C vita­mi­ni barın­dı­rır. Bu sebep­le posa­sı­nın da alı­na­bil­me­si için çocuk­lar­da taze mey­ve tüke­ti­mi­ne kış ayla­rın­da çok dik­kat edil­me­si gerekir.

Ceviz, fın­dık, badem: Ceviz, fın­dık ve badem yarar­lı yağ­lar­dan olduk­ça zen­gin ve çin­ko içe­ri­ği yük­sek besin­ler­dir. Çin­ko pro­te­in­le­rin ener­ji­ye dönüş­me­si için çok önem­li­dir. Ve bu saye­de de bağı­şık­lık sis­te­mi­miz için çok fay­da­lı­dır. Bu neden­le her gün en az 1 avuç ceviz, fın­dık ya da badem çocuk­la­rı­mı­zın gün­lük bes­len­me­sin­de bulunmalıdır.”

İlgili Haberler

Leave a Comment