Sağlıklı Bir Gebelik İçin En İyi Spermi Seçmek Mümkün

ÜRE­ME Sağ­lı­ğı ve İnf­ert­il­ite Der­ne­ği­’­nin des­te­ği ile yapı­lan Acı­ba­dem İnf­ert­il­ite Gün­le­ri etkin­li­ği başa­rı ile tamam­lan­dı. İst­anb­ul ve Ana­do­lu­’­dan tüp bebek konu­sun­da söz sahi­bi uzman­la­rın katıl­dı­ğı top­lan­tı­da erke­ğe ve kadı­na ait üre­me sorun­la­rı ve gün­cel çözüm öne­ri­le­ri masa­ya yatırıldı.
Acı­ba­dem Tüp Bebek Mer­kez­le­ri Koor­di­na­tö­rü ve Acı­ba­dem Mas­lak Has­ta­ne­si Tüp Bebek Mer­ke­zi Baş­ka­nı Prof. Dr. Bülent Tıraş top­lan­tı­nın modern yaşa­mın doğur­gan­lık üze­ri­ne olum­suz etki­le­ri­ni daha iyi anla­mak ve çözüm yol­la­rı üret­mek için önem­li bir fır­sat oldu­ğu­na dik­kat çekti.
Üre­me Sağ­lı­ğı ve İnf­ert­il­ite Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Hulu­si Zey­ne­loğ­lu da yan­lış bes­len­me, alkol, siga­ra ve stres gibi fak­tör­le­rin hem kadın hem de erkek üre­me sağ­lı­ğı­nı olum­suz etki­le­di­ği­ni belir­te­rek fer­ti­li­te­nin korun­ma­sı için bun­la­ra dik­kat edil­me­si gerek­ti­ği­ni belirtti.
Acı­ba­dem Sağ­lık Gru­bu Tüp Bebek Mer­kez­le­ri Koor­di­na­tö­rü ve Acı­ba­dem Mas­lak Has­ta­ne­si Tüp Bebek Mer­ke­zi sorum­lu­su Prof. Dr. Tıraş sağ­lık­lı sperm seçi­mi” ile ilgi­li geliş­me­le­rin heye­can veri­ci oldu­ğu­nu söy­le­di. Tıraş, çift kırı­lım” yön­te­mi uygu­la­ma­sı ile sağ­lık­lı sperm­ler mik­ros­kop altın­da daha par­lak görü­ne­rek diğer sperm­ler­den ayrıl­dı­ğı­nı belirtti.
Bu yön­tem ile DNA hasa­rı taşı­yan sperm enjek­si­yo­nu­nun önü­ne geçi­le­bi­le­ce­ği­ni kay­de­den Tıraş yine “ çift kırı­lım yön­te­mi” ile tüp bebek gebe­lik ve can­lı doğum sonuç­la­rı­nın da art­tı­ğı vurguladı.
20 sene evvel tüm dün­ya­da erkek­le­rin orta­la­ma sperm sayı­sı­nın 100 mil­yon oldu­ğu­nu anla­tan Pro­fe­sör Dok­tor Bülent Tıraş şu anda bu sayı­nın 60 mil­yon­la­ra kadar indi­ği­ni hatır­la­ta­rak, böy­le gider­se bun­dan 20 sene son­ra erkek­le­rin sperm sayı­sı bugün kısır­lık değer­le­ri ola­rak kabul edi­len değer­le­re kadar ine­bi­lir” dedi.
Bunun nede­ni­nin tam ola­rak bilin­me­di­ği­ne dik­kat çeken Tıraş genel ola­rak tüm dün­ya­da sperm sayı­sı­nın azal­dı­ğı­nın göz­len­di­ği­ni kaydetti.

İlgili Haberler

Leave a Comment