Sağlık yönetiminde gündem gelecek ve küreselleşme

Gelecek yüz­yıl­da sağ­lık sis­tem­le­ri, tek­no­lo­jik geliş­me­ler baş­ta olmak üze­re yeni geliş­me­ler­le bir­lik­te top­lum­la­rın refah düze­yi­ne daha faz­la kat­kı sağ­la­ya­cak. Özel­lik­le inter­net ve bili­şim alan­la­rın­da yaşa­nan geliş­me­ler­le dün­ya daha da küçü­lecek, tüke­ti­ci­ler sağ­lık ve sağ­lık hiz­met­le­ri ile ilgi­li bil­gi­le­ri evle­rin­den kolay­ca takip ede­bi­le­cek­ler. Sağ­lık hiz­me­ti sunan ve alan­lar ara­sın­da­ki bil­gi alış veri­şi daha da arta­cak. Küre­sel­leş­me tek­no­lo­ji trans­fe­ri, araş­tır­ma geliş­tir­me çalış­ma­la­rı ile veri ve bil­gi­nin yayıl­ma­sı gibi bir takım geliş­me­ler­le top­lum­la­ra sağ­lı­ğı geliş­tir­me yönün­de önem­li fır­sat­lar sun­mak­la bir­lik­te kay­nak­la­ra ula­şım­da­ki eşit­siz­lik­ler gibi olum­suz sonuç­la­rı da bera­be­rin­de geti­ri­yor. Bu neden­le Beşin­ci Ulus­la­ra­ra­sı Has­ta­ne ve Sağ­lık Hiz­met­le­ri Yöne­ti­mi kong­re­si­nin ana tema­sı Gele­ce­ğin Sağ­lık Sis­tem­le­ri ve Küre­sel­leş­me ola­cak. 1619 Ara­lık tarih­le­ri ara­sın­da Antal­ya’ da ger­çek­le­şecek olan kong­re­ye aka­de­mik çev­re­ler­den, kamu ve özel sek­tör uygu­la­yı­cı­la­rı­na, bilim adam­la­rın­dan, uzman­la­ra kadar seç­kin yak­la­şık 40 konuş­ma­cı katılacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment