Sağlık yönetimi doktora programı açıldı

Prof. Dr. Hay­dar Sur

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Ens­ti­tü­sü çatı­sı altın­da Sağ­lık Yöne­ti­mi dok­to­ra prog­ra­mı açıl­dı. Prog­ram ile Türkiye’de gerek saha araş­tır­ma­cı­sı gerek­se aka­de­mis­yen ihti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sı hedef­le­ni­yor. Kayıt­la­rı devam eden prog­ra­ma 10 öğren­ci alı­na­cak. Ens­ti­tü Müdü­rü Prof. Dr. Hay­dar Sur, prog­ram ile bu mes­le­ği en iyi şekil­de icra ede­bi­lecek, gerek­li dona­nı­ma sahip kişi­ler yetiş­tir­me­yi hedef­le­dik­le­ri­ni söyledi.

Ülke­miz­de pro­fes­yo­nel sağ­lık yöne­ti­ci­le­ri için lisans eği­ti­mi veren kurum­la­rın 30’un üze­rin­de oldu­ğu­na dik­kat çeken Sur, ülke­miz­de lisans eği­ti­mi veren aka­de­mis­yen­le­re de ihti­yaç duyul­du­ğu­nu söyledi.

Lisan­süs­tü prog­ram­lar­la pro­fes­yo­nel lisan­si­yer yetiş­tir­me çaba­sı için­de sağ­lık yöne­ti­mi öğren­ci­le­ri­nin hoca­la­rı­nı yetiş­tir­me­yi hedef­le­dik­le­ri­ni belir­ten Sur, günü­müz­de bu alan­da yak­la­şık 500 aka­de­mis­ye­ne ihti­yaç oldu­ğu­nu kay­det­ti. Bu bağ­lam­da üni­ver­si­te ola­rak ülke­mi­zin ihti­ya­cı­nın kar­şı­lan­ma­sın­da önem­li bir açı­lım sağ­la­dık­la­rı­nı belir­ten Prof. Dr. Hay­dar Sur, şu değer­len­dir­me­ler­de bulun­du: Dok­to­ra demek bir bili­min fel­se­fe­si ve düşün­ce­si­ne bilim­sel çalış­ma­la­rı­na hiz­met edecek dona­nı­ma sahip olmak demek. Şunu söy­le­me­li­yim ki bu alan­da lite­ra­tür yeter­siz. Saha araş­tır­ma­la­rı­nı yapa­cak kişi­le­rin de en az dok­to­ra eği­ti­mi alma­sı gere­kir. Böy­le­ce bilim ada­mı üre­ti­mi­ne de kat­kı sağ­la­ya­ca­ğız. Bu kişi­ler pro­je de üre­tecek. Pro­je­ler yayı­na dönü­şecek, lite­ra­tü­re girecek. Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı yayın­lar­la ülke­mi­zin ulus­la­ra­ra­sı are­na­da pres­ti­ji­ni de artıracak.”

Üni­ver­si­te ola­rak bu alan­da aka­de­mis­ye­ne ihti­ya­cı duy­duk­la­rı­nı, prog­ra­mı başa­rıy­la tamam­la­yan kişi­le­ri istih­dam ede­cek­le­ri­ni de söz­le­ri­ne ekle­yen Sur, dok­to­ra prog­ra­mı­na 10 kişi ala­cak­la­rı­nı, kayıt­la­rın sür­dü­ğü­nü söyledi.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment