Sağlık turizminde potansiyelimizi kullanamıyoruz

Doç. Dr. Ahmet Demir
Doç. Dr. Ahmet Demir

ARA­LIK 2015

Sağ­lık turiz­mi kap­sa­mın­da Türkiye’ye yoğun­luk­la göz teda­vi­si, saç ektir­me ve este­tik için has­ta geli­yor ancak Tür­ki­ye organ nak­li, kar­di­yo­lo­ji, onko­lo­ji­de­ki potan­si­ye­li­ni yete­rin­ce kullanamıyor.

7. Ulus­la­ra­ra­sı Sağ­lık Turiz­mi Kong­re­si, sek­tö­rün ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı önem­li aktör­le­ri­ni İstanbul’da buluş­tur­du. Kong­re­de Türkiye’nin sağ­lık turiz­mi sek­tö­rün­de­ki potan­si­ye­li kul­la­na­ma­dı­ğı bir kez daha orta­ya çıktı.

Tür­ki­ye, sağ­lık turiz­min­de son yıl­lar­da yap­tı­ğı atak­la dün­ya­da­ki ilk 10 ülke ara­sı­na gir­me­yi başar­dı. Ancak Tür­ki­ye pas­ta­dan çok daha büyük pay alma şan­sı­na sahip­ken bunu etki­li şekil­de kul­la­na­mı­yor. Can­lı­dan can­lı­ya organ nak­lin­de dün­ya­da 2’inci sıra­da olan, kar­di­yo­lo­ji ve onko­lo­ji­de­ki başa­rı­lı teda­vi uygu­la­ma­la­rıy­la dik­kat çeken Tür­ki­ye, sağ­lık turiz­min­de saç ektir­me ve göz teda­vi­si ile yetiniyor.

ORGAN NAK­Lİ DURUR­KEN SAÇ EKİYORUZ

Türkiye’nin potan­si­ye­li hak­kın­da bil­gi veren kong­re­nin düzen­le­yi­ci­le­rin­den çocuk onko­lo­ji­si uzma­nı Doç. Dr. Ahmet Demir, Türkiye’nin sağ­lık turiz­min­de fiyat açı­sın­dan rakip­le­ri­ne göre avan­taj­lı ülke konu­mun­da ancak Türkiye’nin sahip oldu­ğu potan­si­ye­li­ni iyi kul­la­na­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Sağ­lık turiz­min­de Türkiye’ye yoğun­luk­la göz teda­vi­si, saç ektir­me ve este­tik için has­ta gel­di­ği­ne dik­kat çeken Doç Dr. Ahmet Demir şun­la­rı söy­le­di: Tür­ki­ye can­lı­dan can­lı­ya organ nak­lin­de dün­ya­da 2’inci sıra­da, kar­di­yo­lo­ji ve onko­lo­ji­de­ki başa­rı­lı teda­vi­ler ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Türkiye’ye sade­ce saç ektir­me değil organ nak­li, kar­di­yo­lo­ji, onko­lo­ji has­ta­la­rı da teda­vi için gel­me­li. Este­tik alan­lar­da has­ta başı­na gelir 2 bin dolar­dan baş­lı­yor, medi­kal turizm­de ise bu rakam orta­la­ma 12 bin dola­ra kadar çıkı­yor. Tür­ki­ye sağ­lık turiz­min­de göz has­ta­lık­la­rı teda­vi­sin­de ve saç eki­min­de dün­ya çapın­da öne çıkı­yor. Medi­kal turizm kap­sa­mın­da gelen has­ta­la­rın kli­nik­le­re göre dağı­lı­mı­na bakıl­dı­ğın­da ise göz has­ta­lık­la­rı ilk sıra­da yer alı­yor. 7 has­ta­dan biri göz has­ta­lı­ğı teda­vi­si için Tür­ki­ye­’­ye geliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment