Sağlık profesyonelleri için pratiKOAH cebinizde

pratiKOAHTEM­MUZ 2016

Türk Toraks Derneği’nin, sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri için hazır­la­dı­ğı KOAH’la ilgi­li ilk mobil uygu­la­ma olan pra­ti­KO­AH yayı­na gir­di. İçer­iği Gazi Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Bilim Dalı öğre­tim üye­si Prof. Dr. Nur­dan Kök­türk önder­li­ğin­de Türk Toraks Der­ne­ği KOAH Çalış­ma Gru­bu tara­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len pra­ti­KO­AH uygu­la­ma­sın­da, kıla­vuz­lar ve refe­rans kitap­lar­dan der­le­nen gün­cel bil­gi­ler bulunuyor.

AstraZeneca’nın koşul­suz eği­tim des­te­ği ve Türk Toraks Der­ne­ği ortak çalış­ma­sı ile haya­ta geçen pra­ti­KO­AH uygu­la­ma­sı, KOAH tanı ve teda­vi­sin­de sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ne yar­dım­cı ve eği­tim­le­ri­ne des­tek olma­yı hedef­ler­ken, aynı zaman­da teorik bil­gi­le­rin yanı sıra pra­tik yap­ma­la­rı için de muaye­ne simü­las­yo­nu sunu­yor. Çok yakın­da App Store’da da yer ala­cak pra­ti­KO­AH uygu­la­ma­sı, hemen şim­di Goog­le Play’den tab­let ve tele­fon­lar için kolay­lık­la indirilebilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment