Sağlık profesyonelleri için Gebelik Uygulaması’

Aplikasyon_Foto__raf___2_KADIN / EYLÜL 2016

Abdi İbr­ah­im, dok­tor ve hem­şi­re­le­rin gebe­le­rin taki­biy­le ilgi­li ihti­yaç­la­rın­dan yola çıka­rak, Fer­rum Fort ve Efer­mag spon­sor­lu­ğun­da Gebe­lik Uygulaması’nı haya­ta geçir­di buy zith­ro­max. Akıl­lı tele­fon­la­ra indi­ri­le­bi­len bu apli­kas­yon­la sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri, hami­le­ler­le ilgi­li tah­mi­ni doğum tari­hi ve fetüs­le ilgi­li geli­şim bil­gi­le­ri­ne rahat­lık­la ula­şa­bi­li­yor. Gebe­lik Uygu­la­ma­sı’ hiz­me­te sunul­du­ğu Mart ayın­dan bu yana büyük ilgi gör­dü ve 8 bin­den faz­la sağ­lık pro­fes­yo­ne­li tara­fın­dan tele­fon­la­ra indirildi.

Mart ayın­da Abdi İbr­ah­im tara­fın­dan Fer­rum Fort ve Efer­mag spon­sor­lu­ğun­da haya­ta geçi­ri­len, dok­tor ve hem­şi­re­le­rin baş­ta gebe­lik çar­kı olmak üze­re gün­lük pra­tik­le­rin­de sık­lık­la baş­vur­duk­la­rı cet­vel­le­ri içe­ren Gebe­lik Uygulaması’nda Fetüs Geli­şim İnd­eksi’, Lite­ra­tür Talep For­mu’ ve Uygu­la­ma­yı Pay­laş’ bölüm­le­ri de bulu­nu­yor. Apli­kas­yon, App Sto­re ve Goog­le Play’den gebe­lik’ veya Abdi İbr­ah­im’ yaza­rak ara­tı­lıp indirilebiliyor. 

Dok­tor ve hem­şi­re­ler, her has­ta­nın son adet tari­hi­ni gire­rek tah­mi­ni doğum tari­hi, fetüs boy ve kilo bil­gi­le­ri­ne ula­şa­bi­li­yor­lar. Ayrı­ca son adet tari­hi­ni bil­me­yip elin­de sade­ce ult­ra­son sonu­cu olan has­ta­lar için Gebe­lik Haf­ta­sı Hesap­la­ma’ bölü­mü de bulu­nu­yor. Bu özel­lik ile has­ta­nın ult­ra­son rapo­run­da­ki bil­gi­ler saye­sin­de gebe­lik haf­ta­sı ve günü hesaplanabiliyor.

Gebe­lik çar­kı, özel­lik­le kadın has­ta­lık­la­rı ve doğum hekim­le­ri­nin gün­lük pra­tik­le­rin­de sürek­li baş­vur­duk­la­rı bası­lı bir mal­ze­me­dir. Son adet tari­hin­den yola çıka­rak tah­mi­ni doğum tari­hi­ni hesap­lar. Bu çar­kın sak­lan­ma­sı ve taşın­ma­sı çok pra­tik olma­dı­ğı için bir­çok sağ­lık çalı­şa­nı her zaman tele­fon­la­rın­dan ula­şa­bi­le­cek­le­ri Gebe­lik Uygulaması’nı tele­fon­la­rı­na yük­le­me­ye ve aktif ola­rak kul­lan­ma­ya baş­la­dı. Apli­kas­yon bugü­ne kadar 8 binin üze­rin­de tele­fo­na yüklendi.

İlgili Haberler

Leave a Comment