Sağlık Müzesi, Yeniden Canlandırılacak


İST­ANB­UL Sağ­lık Müdür­lü­ğü Ek Hiz­met Bina­sı ola­rak kul­la­nı­lan eski Sağ­lık Müze­si, İst­anb­ul İl Özel İdar­esi tara­fın­dan res­to­re edi­li­yor. Bina, res­to­ras­yo­nu tamam­lan­dık­tan son­ra İst­anb­ul Sağ­lık Müze­si” ola­rak yeni­den can­lan­dı­rı­la­cak. 1918 yılın­da döne­min Sıh­hi­ye Umum Müdü­rü Dr. Adnan Adı­var tara­fın­dan Sul­ta­nah­met Divan­yo­lu­’n­da hal­kı sal­gın has­ta­lık­lar­dan koru­mak, bu has­ta­lık­la­rı önle­mek ve hij­yen kural­la­rı­nı öğret­mek” ama­cıy­la kuru­lan, ancak 1980’lerden son­ra işle­vi­ni yiti­ren Sağ­lık Müze­si, İst­anb­ul İl Özel İdar­esi tara­fın­dan res­to­re ediliyor.

Kurul­du­ğun­dan bu yana modern bir anla­yış­ta olan Sağ­lık Müze­si, çağ­daş müze­ci­lik norm­la­rın­da işlev­len­di­ri­le­rek yeni­den açılacak.
Top­lu­mun sağ­lık konu­sun­da eği­ti­mi temel ama­cı ile çok amaç­lı eği­tim salon­la­rı ve kütüp­ha­ne­ye sahip ola­cak. Tek­no­lo­jik alt­ya­pı­sı ile inte­rak­tif olma­sı plan­la­nan müze­yi, engel­li­ler de kolay­lık­la ziya­ret ede­bi­lecek. Müze­nin bugün­kü kolek­si­yo­nu­nu, Sağ­lık Bakanlığı’na bağ­lı dev­let has­ta­ne­le­rin­den top­lan­mak­ta olan tıb­bi cihaz­lar, sağ­lık men­sup­la­rı­na ait şah­si tari­hi değer­de­ki obje­ler, fotoğ­raf­lar, okul­lar­da ve has­ta­ne­ler­de hal­kı eğit­mek için hazır­lan­mış film­ler, has­ta­ne kütüp­ha­ne­le­rin­den top­la­nan tıp kitap­la­rı, has­ta­ne­ler­de­ki gün­de­lik yaşa­ma ait nes­ne­ler oluş­tu­ru­yor. Yeni­le­me çalış­ma­la­rı­nın Ekim 2012’de tamam­lan­ma­sı planlanıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment