Sağlık kuruluşlarında büyük güvenlik riskleri var”

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

Bir Kas­persky Lab Glo­bal Araş­tır­ma ve Ana­liz Eki­bi uzma­nı, güven­lik açık­la­rı­nı ve bun­la­rın nasıl gide­ri­le­ce­ği­ni keş­fet­mek için özel bir kli­nik­te ger­çek bir saha araş­tır­ma­sı yürüt­tü. Tıb­bi cihaz­lar­da has­ta­la­rın kişi­sel veri­le­ri­nin çalın­ma­sı­nın yanı sıra tib­bi cihaz­la­rın kul­la­nı­mı­na yöne­lik de risk­ler yara­ta­bi­lecek çok cid­di açık­lar bulun­du. Kaspersky’den yapı­lan açık­la­ma­da şu uya­rı­lar­da bulunuldu:

Kli­nik­ler has­ta­la­rı hak­kın­da kişi­sel bil­gi­ler sak­lar. Ayrı­ca, çok paha­lı ve tamir etme­si ve değiş­tir­me­si güç olan ekip­man kul­lan­ma­la­rı, şan­taj ve veri hır­sız­lı­ğı için boy hedef hali­ne gel­me­le­ri­ne neden olabilir. 

Tıb­bi bir kuru­lu­şa yöne­lik başa­rı­lı bir siber sal­dı­rı­nın sonuç­la­rı detay­lar­da deği­şe­bi­lir ancak her zaman teh­li­ke­li bir durum­dur. Bura­da aşa­ğı­da­ki­ler söz konu­su olabilir:

Has­ta kişi­sel veri­le­ri­nin hır­sız­lık ama­cıy­la kul­la­nıl­ma­sı: bil­gi­le­rin üçün­cü taraf­la­ra satıl­ma­sı veya kli­nik­ten has­ta­lar­la ilgi­li has­sas bil­gi­le­rin iade­si için fid­ye istenmesi;

Has­ta­lar­la ilgi­li ana­liz sonuç­la­rı­nın ve teş­his­le­rin kasıt­lı ola­rak çarpıtılması;

Tıb­bi cihaz­lar­da olu­şa­bi­lecek hasar; bu, has­ta­la­ra fizik­sel ola­rak zarar vere­bi­le­ce­ği gibi kli­ni­ğin de büyük mali kayıp­la­ra uğra­ma­sı­na yol açar;

Sho­dan ara­ma moto­ru üze­rin­den inter­ne­te bağ­lı cihaz­lar üze­rin­de yapı­lan hız­lı bir tara­ma MRI tara­yı­cı­la­rın­dan kar­di­yo­lo­ji ekip­ma­nı­na, rad­yo­ak­tif tıb­bi ekip­man­dan diğer kayıt­lı ilgi­li cihaz­la­ra yüz­ler­ce ciha­zı orta­ya çıkar­dı. Bu bul­gu, kay­gı veri­ci bazı sonuç­lar doğu­ru­yor: bu cihaz­lar­dan bazı­la­rı hala Win­do­ws XP gibi kapa­tıl­ma­mış açık­la­rı olan eski işle­tim sis­tem­le­rin­de çalı­şı­yor, bazı­la­rı­nın­sa her­ke­se açık kıla­vuz­lar­dan kolay­ca bulu­na­bi­lecek önde­ğer paro­la­la­rı var. Bu açık­lar­dan yarar­la­nan suç­lu­lar, bir ciha­zın ara­yü­zü­ne eri­şip ciha­zın çalış­ma biçi­mi­ni etkileyebilir.

Kli­nik­ler artık yal­nız­ca dok­tor­lar ve tıb­bi cihaz­lar­dan oluş­mu­yor; BT hiz­met­le­ri­ni de kap­sı­yor. Bir kli­ni­ğin dahi­li güven­lik hiz­met­le­ri­nin işler­li­ği, has­ta veri­le­ri­nin güven­li­ği­ni ve cihaz­la­rın çalı­şır­lı­ğı­nı etki­li­yor. Tıb­bi yazı­lım ve ekip­man mühen­dis­le­ri, has­ta­la­rın haya­tı­nı kur­ta­ra­cak ve koru­ya­cak yarar­lı tıb­bi cihaz­lar tasar­la­mak için büyük çaba har­cı­yor, ancak bazen bu cihaz­la­rı yet­ki­siz eri­şim­den koru­ma­yı tama­men unu­ta­bi­li­yor­lar. İş yeni tek­no­lo­ji­le­re gel­di­ğin­de, güven­lik sorun­la­rı araş­tır­ma ve geliş­tir­me (ARGE) süre­ci­nin daha ilk aşa­ma­sın­da ele alınmalı. 

NE YAP­MA­LI?

Kas­persky Lab uzman­la­rı, kli­nik­le­ri yet­ki­siz eri­şim­den koru­mak için aşa­ğı­da­ki önlem­le­rin haya­ta geçi­ril­me­si­ni öneriyor:

Tüm dış bağ­lan­tı nok­ta­la­rı­nı koru­mak için güç­lü paro­la­lar kullanın;

BT güven­lik poli­ti­ka­la­rı­nı gün­cel­le­yin: zama­nın­da yazı­lım düzelt­me­si yük­le­me yöne­ti­mi ve güven­lik açı­ğı değer­len­dir­me­le­ri geliştirin;

Yerel ağda­ki tıb­bi cihaz uygu­la­ma­la­rı­nı, güve­ni­len böl­ge­ye yet­ki­siz eri­şim duru­mun­dan koru­mak için paro­la­lar­la koruyun; 

Alt­ya­pı­yı sağ­lam güven­lik çözüm­le­riy­le kötü amaç­lı yazı­lım ve hek­le­me sal­dı­rı­la­rı gibi teh­dit­ler­den koruyun; 

Kri­tik bil­gi­le­ri düzen­li ara­lık­lar­la yedek­le­yin ve çev­rim­dı­şı bir yedek kop­ya­sı tutun.”

İlgili Haberler

Leave a Comment