Sağlık kuruluşları finansal kiralama ile büyüyor

SEK­TÖR / EYLÜL 2016

Siemens Finan­sal Hizmetler’in (SFS) yakın zaman­da yap­tı­ğı araş­tır­ma, dün­ya çapın­da faali­yet gös­te­ren sağ­lık kuru­luş­la­rı­nın hiz­met sunu­mu­nu değiş­ti­rir­ken akıl­lı finans­man çözüm­le­ri­ne baş­vur­du­ğu­nu gös­ter­di. Araş­tır­ma­da yer alan sağ­lık CFO’larının yarı­sın­dan faz­la­sı­nın kul­lan­dı­ğı finans­man tek­nik­le­ri ara­sın­da en popü­le­ri­nin finan­sal kira­la­ma” oldu­ğu görül­dü. On üç ülke­nin sağ­lık hiz­me­ti sağ­la­yı­cı­la­rı­nın önder­li­ğin­de yapı­lan çalış­ma, kuru­luş­la­rın dört genel bas­kıy­la yüz­leş­ti­ği­ni açı­ğa çıkar­dı: Demog­ra­fik deği­şim; değiş­ken has­ta bek­len­ti­le­ri; yeni­len­me ihti­ya­cı ve diji­ta­li­zas­yon ile sağ­lık tek­no­lo­ji­si eği­lim­le­rin­de göz­lem­le­nen artış. Sağ­lık kuru­luş­la­rı­nın bu zor­luk­la­ra göğüs ger­me şek­li de sağ­lık anla­yı­şı­nı doğ­ru­dan etkiliyor. 

Sağ­lık finans­ma­nı uzman­la­rı, kuru­luş­la­rı­nın deği­şim süre­ci­ne gir­me­sin­de yeni nesil tek­no­lo­ji­nin kri­tik bir öne­me sahip oldu­ğu görü­şün­de. Ayrı­ca, görü­şü­len CFO’ların yarı­sın­dan faz­la­sı yeni nesil tek­no­lo­ji­ye yatı­rım yap­ma­nın en birin­cil önce­lik” oldu­ğu­nu dile getiriyor.

Baş­ta erken sap­ta­ma­ya, değer taban­lı öde­me model­le­ri­ne ve top­lum sağ­lı­ğı yöne­ti­mi­ne ayak uydu­ra­rak ger­çek­leş­ti­ri­len diji­ta­li­zas­yon ve oto­mas­yon bu deği­şi­min sağ­lan­ma­sı açı­sın­dan fark­lı bir önem taşı­yor. Araş­tır­ma­da yer alan­lar yatı­rım önce­li­ği ola­rak üç yeni nesil tek­no­lo­ji­nin altı­nı çizi­yor: Görün­tü­le­me ve tanı­la­ma; BT ve elekt­ro­nik has­ta kayıt yöne­ti­mi; cer­ra­hi ve cer­ra­hi işlem­ler oto­mas­yo­nu. Araş­tır­ma, kuru­luş­la­rın deği­şim ger­çek­leş­ti­re­bil­me­sin­de leasing ve kira­la­ma odak­lı paket­ler gibi akıl­lı finans­man çözüm­le­ri­nin önem­li bir rol oyna­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Kısıt­lı finan­sal kay­nak­la­ra rağ­men sağ­lık kuru­luş­la­rı­nın glo­bal deği­şim bas­kı­sıy­la yüz­leş­ti­ği bu gibi ortam­lar­da CFO’nun finans reh­be­rin­de yer alan esnek finans­man tek­nik­le­ri­nin önem sıra­sı git­tik­çe yükseliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment