Sağlık kampusleri hastane mikrobundan özel yöntemlerle korunacak

adana entegreSEK­TÖR / AĞUS­TOS 2016

Top­lam 3 bin yatak kapa­si­te­si­ne sahip Ada­na Enteg­re Sağ­lık Kam­pü­sü, Yoz­gat Şehir Has­ta­ne­si ve Ela­zığ Enteg­re Sağ­lık Kampüsü’nde kri­tik öne­me sahip özel hava­lan­dır­ma sis­tem­le­ri kul­la­nıl­dı. Röne­sans İnşaat’ın üst­len­di­ği pro­je­ler­de Dan­foss ürün­le­ri ter­cih edil­di. Has­ta­ne­ler­de­ki sis­tem, mik­rop­la­rın ame­li­yat­ha­ne, has­ta oda­sı ve kori­dor üze­rin­den yayıl­ma­sı­nı engel­li­yor. Danfoss’un HCAV FC 102 ürü­nü mik­rop­la­rın has­ta oda­la­rın­dan kori­dor­la­ra geç­me­si­ni önle­ye­rek haya­ti önem taşı­yan bir işle­vi yeri­ne getiriyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment