Sağlık Erişimine Bisikletle Destek

Asya ve Güney Avrupa’da sağ­lı­ğa eri­şim koşul­la­rı ile ilgi­li far­kın­da­lık yarat­mak ve des­tek top­la­mak için tan­dem­le (çift kişi­lik bisik­let) dün­ya turu­na çıkan Fran­sız çift, geç­ti­ği­miz gün­ler­de İstanbul’da Sano­fi çalı­şan­la­rı ile buluş­tu ve dene­yim­le­ri­ni pay­laş­tı. Tan­dem­le 1 yıl­da 11 bin kilo­met­re yol yapa­cak olan Marie ve Pas­cal Houdant çif­ti, kur­duk­la­rı web site­sin­de hem gün­lük tutu­yor hem de kat ettik­le­ri kilo­met­re­le­ri sata­rak STK’lara bağış topluyor.
Sano­fi Grup bün­ye­sin­de çalı­şır­ken tanı­şıp evle­nen Marie ve Pas­cal Houdant çif­ti geçen Ağus­tos ayın­da, tan­dem­le (çift kişi­lik bisik­let) 1 yıl sürecek bir dün­ya turu­na çık­tı­lar. Güney Doğu Asya ve Güney Avru­pa ülke­le­rin­de sağ­lı­ğa eri­şim hiz­met­le­ri­ni iyi­leş­tir­mek için çalı­şan der­nek­ler­le buluş­mak, bu der­nek­le­rin faali­yet­le­ri­ne şahit olmak, ihti­yaç­la­rı­nı tes­pit etmek ve ses­le­ri­ni dün­ya­ya duyur­mak ama­cıy­la bu seya­ha­ti yapan çift tan­dem­le yol­cu­lu­ğa Hong Kong’dan başladılar.

İlgili Haberler

Leave a Comment