Sağlık çalışanlarını kesici-delici alet yaralanmaları anketine katılmaya davet

Has­ta ve sağ­lık çalı­şa­nı güven­li­ği­nin öne­mi­ne dik­kat çeke­rek ulu­sal sağ­lık stan­dart­la­rı­nı daha iyi bir nok­ta­ya taşı­mak ama­cıy­la çalış­ma­lar yürü­ten Has­ta ve Sağ­lık Çalı­şa­nı Güven­li­ği Plat­for­mu, Kesi­ci-Deli­ci Alet Yara­lan­ma­la­rı Anketi’ni hazırladı.

Hacet­te­pe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ser­hat Ünal ve Prof Dr. Ali Naci Yıl­dız önder­li­ğin­de hazır­la­nan, iste­yen­le­rin isim soyi­sim, ile­ti­şim bil­gi­le­ri gibi kişi­sel bil­gi­le­ri­ni ver­me­di­ği anket çalış­ma­sı­na katı­la­rak mes­le­ki stan­dart­la­rın yük­sel­me­si­ne kat­kı yap­mak iste­yen sağ­lık çalı­şan­la­rı, anke­ti (http://www.hscgp.org/anket/) adre­sin­den doldurabiliyor.

Gönül­lü ola­rak katıl­mak iste­yen sağ­lık çalı­şan­la­rı ara­sın­da ülke­miz­de­ki kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­sı rakam­la­rı­na ışık tuta­cak bir ön çalış­ma olan anket, sağ­lık çalı­şan­la­rı­na mes­lek hayat­la­rı boyun­ca kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­la­rı­na maruz kalıp kal­ma­dık­la­rı­na, şayet kal­dı­lar­sa han­gi pro­se­dür­le­ri uygu­la­dık­la­rı­na iliş­kin soru­lar yönel­ti­yor. Anket çalış­ma­sı tamam­lan­dı­ğın­da ülke­miz­de sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın maruz kal­dı­ğı kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­la­rı ile ilgi­li bir veri elde edil­miş ola­cak­tır. Katı­lı­mı­nız için şim­di­den teşek­kür ederiz.

Konu ile ilgi­li ola­rak Has­ta ve Sağ­lık Çalı­şa­nı Güven­li­ği Plat­for­mu Baş­ka­nı Prof. Dr. Ser­hat Ünal, Dün­ya­da ve ülke­miz­de çok önem­li bir konu olan has­ta ve sağ­lık çalı­şa­nı güven­li­ği­nin öne­mi­ne dik­kat çek­mek ve ulu­sal sağ­lık stan­dart­la­rı­nı daha iyi bir nok­ta­ya taşı­mak ama­cıy­la kuru­lan bir plat­form ola­rak önem­li çalış­ma­la­ra imza atı­yo­ruz. Örne­ğin; geç­ti­ği­miz Hazi­ran ayın­da Hacet­te­pe Üniversitesi’nde Enjek­si­yon Güven­li­ği Çalıştayı’nı gerçekleştirdik.Kısa bir zaman önce de ülke­miz­de­ki has­ta­ne­ler­de mey­da­na gelen kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­la­rı ile ilgi­li önem­li veri­ler sağ­la­ya­ca­ğı­nı düşün­dü­ğü­müz bu anket çalış­ma­sı­nı baş­lat­tık.” dedi.

Ünal söz­le­ri­ne şöy­le devam etti: Önce­lik­le bu tarz yara­lan­ma­la­rın sık­lı­ğı­nı, boyu­tu­nu öğren­me­li ve neden­le­ri­ni ana­liz ede­bil­me­li­yiz. Maale­sef Türkiye’de sağ­lık çalı­şa­nı güven­li­ği ile ilgi­li çok az veri var; var olan çalış­ma­lar da olduk­ça dar kap­sam­lı. Konu­nun cid­di­ye­ti­ni algı­la­mak için özel­lik­le sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın konuy­la ilgi­li bilinç­len­di­ril­me­si, doğ­ru rapor­la­ma sis­tem­le­ri­nin geliş­ti­ril­me­si ve uygu­lan­ma­sı, böy­le­ce ülke­miz­de­ki duru­mu göz önü­ne serecek rakam­la­rın orta­ya çık­ma­sı gere­ki­yor. Ancak bu çer­çe­ve­de refe­rans ulus­la­ra­ra­sı çalış­ma­la­ra ben­zer, geniş kap­sam­lı yerel çalış­ma­lar müm­kün ola­bi­lir. Biz de daha kap­sam­lı çalış­ma­la­ra ışık tuta­cak bir ön çalış­ma ola­rak bu anket çalış­ma­sı­nı hazır­la­dık. Eylül ayı içe­ri­sin­de sonuç­la­rı­nı açık­la­ya­ca­ğı­mız Kesi­ci-Deli­ci Alet Yara­lan­ma­la­rı anke­ti­nin önem­li bir dönüm nok­ta­sı ola­ca­ğı inancındayım.”

Anke­te katıl­mak için: http://www.hscgp.org/anket/

Has­ta ve Sağ­lık Çalı­şa­nı Güven­li­ği Plat­for­mu Hakkında

Has­ta ve Sağ­lık Çalı­şa­nı Güven­li­ği Plat­for­mu, konu ile ilgi­li çalı­şan tüm pro­fes­yo­nel­ler, kurum ve kuru­luş­la­rı taraf­sız bir ortam­da tek çatı altın­da top­la­ya­rak has­ta ve sağ­lık çalı­şa­nı güven­li­ği konu­sun­da iş bir­li­ği yarat­ma ve bu iş bir­li­ği sonu­cun­da ulu­sal stan­dart­lar belir­le­me ama­cıy­la kurul­muş bir platformdur.

İlgili Haberler

Leave a Comment