Sağlık çalışanlarına şiddet anketi

SEK­TÖR / EYLÜL 2016

Has­ta ve sağ­lık çalı­şa­nı güven­li­ği­nin öne­mi­ne dik­kat çeke­rek ulu­sal sağ­lık stan­dart­la­rı­nı daha iyi bir nok­ta­ya taşı­mak ama­cıy­la çalış­ma­lar yürü­ten Has­ta ve Sağ­lık Çalı­şa­nı Güven­li­ği Plat­for­mu, Kesi­ci-Deli­ci Alet Yara­lan­ma­la­rı Anketi’ni hazırladı.

Hacet­te­pe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ser­hat Ünal ve Prof Dr. Ali Naci Yıl­dız önder­li­ğin­de hazır­la­nan, iste­yen­le­rin isim soyi­sim, ile­ti­şim bil­gi­le­ri gibi kişi­sel bil­gi­le­ri­ni ver­me­di­ği anket çalış­ma­sı­na katı­la­rak mes­le­ki stan­dart­la­rın yük­sel­me­si­ne kat­kı yap­mak iste­yen sağ­lık çalı­şan­la­rı, anke­ti (http://www.hscgp.org/anket/) adre­sin­den doldurabiliyor.

Gönül­lü ola­rak katıl­mak iste­yen sağ­lık çalı­şan­la­rı ara­sın­da ülke­miz­de­ki kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­sı rakam­la­rı­na ışık tuta­cak bir ön çalış­ma olan anket, sağ­lık çalı­şan­la­rı­na mes­lek hayat­la­rı boyun­ca kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­la­rı­na maruz kalıp kal­ma­dık­la­rı­na, şayet kal­dı­lar­sa han­gi pro­se­dür­le­ri uygu­la­dık­la­rı­na iliş­kin soru­lar yönel­ti­yor. Anket çalış­ma­sı tamam­lan­dı­ğın­da ülke­miz­de sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın maruz kal­dı­ğı kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­la­rı ile ilgi­li bir veri elde edil­miş ola­cak. Çalış­ma sonuç­la­rı bu ay içe­ri­sin­de açıklanacak. 

İlgili Haberler

Leave a Comment