Sadece kandırılan halk” mı suçlu?..

ali seven-logo.qxpBAKIŞ AÇI­SI / EYLÜL 2016

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti tari­hi dar­beler, muh­tı­ralar, e‑muhtıralar­la dolu­dur. 15 Temmuz’da yaşa­nan­lar kal­kış­ma” ola­rak nitelendiriliyor.

15 Tem­muz, vatan hain­li­ğinin ne den­li giz­li­ce ve sin­si­ce hazır­lan­dı­ğı­nın gün yüzü­ne çıkmasıdır!..

15 Temmuz’dan önce ülke­miz­de kan­dı­rı­lan­ların sayı­sı­nı bil­mek müm­kün değil… Buna, ülke­yi geç­miş­ten günü­mü­ze yöne­ten­le­rin tümü de dahildir…

Oyları­mız­la ülke­mi­zi yöne­tin” ruh­sa­tı­nı ver­di­ği­miz, sade­ce bugün­kü siya­si­ler değil, geç­miş­te­ki tüm siya­si­le­ri­mi­zin de kan­dı­rıl­dı­ğı ger­çe­ğiy­le 15 Temmuz’a kadar kan­dı­rı­lan hal­kı­mızı bir tuta­bi­lir miyiz?

Suç­lu ara­na­cak­sa, önce ülke­yi bugü­ne taşı­yan­lar­da ara­mak gerek­mez mi?

Oy” ya da baş­ka bir siya­si men­fa­at uğru­na bugü­ne kadar FETÖ denen bu cani örgüte göz yuman­la­ra ya da hoş­gö­rü ile bakan erk sahip­le­rine kim hesap soracak?..

Temiz­len­mek, arın­mak, dev­le­tin diş­li­le­ri­nin tıkır tıkır çalış­ma­sı­nı sağ­la­mak bizi yöne­ten­le­rin göre­vi değil mi?…

Ama, unut­ma­ya­lım ki, bütün bu arın­ma­yı” yapa­cak olan­lar, önce ayna­ya bak­ma­lı, son­ra da kan­ta­rın topu­zu­nu kaçır­ma­dan tüm sorum­lu­luk­la­rıy­la ince ele­yip sık doku­ya­rak top­lu­mu daha da ayrış­tır­ma­dan karar­lar alma­lı, aldırmalı…

15 Temmuz’a gele­ne kadar, benim hiç güna­hım yok” diyen kim­se çıka­ca­ğı­nı sanmıyorum.

Top­lu­mun sağ­cı­sıy­la, sol­cu­suy­la, din­da­rıy­la, din­si­ziy­le aydın geçi­nen­leri, FETÖ denen cani yapıya ikti­da­rı övme ya da kara­la­ma uğru­na zaman zaman sıcak bak­ma­dı mı?..

Şim­di, 15 Tem­muz vatan hain­li­ğinin bir fiil için­de olan­la­rı en ağır şekil­de ceza­lan­dı­ra­rak ayık­la­ya­lım, son­ra da bu yapı­nın üze­ri­ne beton dökelim…

Unut­ma­ya­lım ki, masu­ma­ne duy­gu­lar­la bu cani örgüte şu veya bu şekil­de kanan­lar” da bizim insanlarımız…

Onla­rın bir daha böy­le bir yapı­nın içi­ne düş­me­me­si­ni sağ­la­mak bu dev­le­ti yöne­ten­le­rin göre­vi değil mi?..

Zaman, fiili suça karı­şan­lar­la, 15 Tem­muz önce­si masu­ma­ne duy­gu­larıyla bu yapı­ya des­tek olan­la­rı ayrış­tır­ma zamanı…

Aksi tak­dir­de, geç­miş­ten günü­mü­ze tüm siya­si erk sahip­le­ride sor­gu­la­ma­mız hat­ta yar­gı­la­ma­mız gerekir!..

ÜST AKIL VAR MI?

Elbet­te var!..

Han­gi dev­let, han­gi grup olur­sa olsun bu üst akılın FETÖ denen cani yapıyla işbir­li­ği­ne gir­me­si­ni gör­mez­den gelen­ler kim?

Bu dev­le­ti yöne­ten tüm kadrolar…

Nere­de bizim kısa­ca MİT dedi­ği­miz Mil­li İst­ihb­ar­at Teşkilatı’mız?..

Nere­de diğer istih­ba­rat (Jan­dar­ma / Polis) birimlerimiz?..

Nere­de dini siya­se­te alet eden dev­let adamlarımız?..

Nere­de eği­timi yöne­te­me­yen idare‑i mas­la­hat­cı bürokratlarımız?..

Nere­de mev­kii uğru­na göz­le­ri­ni gör­mez hale geti­ren askerlerimiz?..

Sen üst akılın önü­nü açar­san, onlar da, her­şe­ye hakim olmak ister!..

Dev­let dev­let­li­ği­ni bilir­se, vatan­da­şı­nı, ülke­si­ni koruyabilir!..

Tu kaka” yapa­rak yol ala­ma­ya­ca­ğı­mı­zı unutmayalım!..

Alı­nan OHAL karar­la­rı mut­la­ka doğ­ru” kul­la­nıl­ma­lı!

Aksi tak­dir­de, üst akılın arzu­la­dı­ğı ve iste­di­ği yeni mağ­du­ri­yet­le­ri yaratırız!..

NOT: Bu yazı 15.08.2016 günü yazıl­mış­tır. A.S.

İlgili Haberler

Leave a Comment