Saçlara anti aging bakımı

kloroneGÜZEL­LİK / NİS­AN 2016

Klo­ra­ne Zey­tin Özlü Yaş­lan­ma Kar­şı­tı Bakım Seri­si (Şampuan+Sprey); 3540 yaş­la­rın­dan iti­ba­ren zayıf­la­ma­ya, daha kırıl­gan olma­ya, dökül­me­ye baş­la­yan ve yaş­la­nan saça; Koro­ne­iki Zey­ti­ni­nin muci­ze­vi suyun­dan geliş­tir­di­ği yaş­lan­ma kar­şı­tı güç ile dol­gun­luk, yapı­sal des­tek ve can­lı­lık verir. Klo­ra­ne Labo­ra­tu­var­la­rı Bota­nik Uzman­lı­ğı; Yunanistan’da yeti­şen Koro­ne­iki Zey­ti­ni­nin muci­ze­vi suyun­dan geliş­tir­di­ği yaş­lan­ma kar­şı­tı gücü keş­fet­ti ve saç­la­ra kay­bet­ti­ği genç­li­ği geri ver­mek için Klo­ra­ne Zey­tin Özlü Yaş­lan­ma Kar­şı­tı Saç Bakım Seri­si­ni üret­ti. Klo­ra­ne Zey­tin Ekst­re­li Anti Aging Bakım Şam­pu­anı; içe­ri­ğin­de­ki zey­tin ekst­re­si saye­sin­de, saç deri­si­nin uya­rıl­ma­sı­na ve zaman­la zayıf­la­mış olan saçın güç­len­me­si­ne yar­dım­cı olur. Ayrı­ca, zen­gin içe­ri­ği saye­sin­de, saçın eski can­lı­lı­ğı­na ve yumu­şak­lı­ğı­na kavuş­ma­sı­na, saçın kalın­lı­ğı­nın ve kali­te­si­nin art­ma­sı­na kat­kı­da bulu­nur. Bu şam­pu­an, nazik temiz­le­me taba­nı, nötr PH değe­ri ve doğa­da çözü­le­bi­lir for­mü­lü ile SLS, sili­kon ve para­ben içermez. 

Klo­ra­ne Zey­tin Ekst­re­li Anti Aging Bakım Spre­yi; saça can­lı­lık ve kalın­lık kazan­dı­ran duru­la­ma gerek­tir­me­yen, Klo­ra­ne Labo­ra­tu­var­la­rı ve fiz­yo­te­ra­pist­le­ri tara­fın­dan geliş­ti­ri­len masaj tek­ni­ğiy­le uygu­lan­dı­ğın­da saç deri­si­nin uya­rıl­ma­sı­na ve saçın genç­leş­me­si­ne yar­dım­cı olan bir bakım spre­yi ola­rak tanıtılıyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment