Saça dolgu dopingi

Medikal Direktör Murat Güner
Medi­kal Direk­tör Murat Güner

ESTE­TİK / TEM­MUZ 2016

Saç dol­gu­su yeni bir yön­tem. Tüm dün­ya ile bir­lik­te Türkiye’de de bu yıl için­de uygu­lan­ma­ya baş­lan­dı. Cli­ni­med Der­ma­to­lo­ji, Medi­kal Este­tik ve Plas­tik Cer­ra­hi Kli­ni­ği Medi­kal Direk­tö­rü Murat Güner’den kadın­lar­da da kul­la­nı­la­bi­len, saç dökül­me­si­ni dur­du­rup saçı can­lan­dı­ran FDA onay­lı yön­tem hak­kın­da bil­gi aldık. 

Saç dol­gu­su nedir, etkin­lik açı­sın­dan diğer yön­tem­ler­den far­kı var mıdır?

Kore­li bir fir­ma­nın 15 yıl­dır üze­rin­de çalış­tı­ğı saç dol­gu­su uygu­la­ma­sı, tüm dün­ya­da da büyük yan­kı uyan­dır­dı. Bu yıl Paris’te 18.’si düzen­le­nen IMCAS Dün­ya Yıl­lık Kongresi’nde özel bir lans­man­la ilk kez görü­cü­ye çıkan saç dol­gu­su uygu­la­ma­sı­nı Türkiye’ye getir­dik ve mer­ke­zi­miz­de uygu­la­ma­ya baş­la­dık. Dün­ya­da 90 ülke ile aynı anda Türkiye’de de uygu­lan­ma­ya baş­la­yan saç dol­gu­su yön­te­mi, saç ektir­me işle­min­den çok daha kolay. Bu yön­te­min en büyük özel­li­ği, hem kadın­lar­da da uygu­la­na­bi­li­yor olma­sı hem de kel­lik boyut­la­rı­na var­ma­dan saçı can­lan­dır­ma­sı ve saç dökül­me­si­ni durdurabilmesidir.

sac dolgusu

Nasıl uygu­la­nı­yor ve etki ediyor?

15 gün­de 1 uygu­la­nan saç dol­gu­su­nun içe­ri­sin­de hya­lu­ro­nik asit, biomi­me­tik pep­tid­ler, büyü­me fak­tör­le­ri ve kök hüc­re­le­ri bile­şi­min­den olu­şan etki­li bir karı­şım bulu­nu­yor. Hüc­re­ler­de­ki üre­ti­mi artı­ran bu karı­şım, rad­yo­te­ra­pi yön­te­mi ve ince enjek­si­yon yar­dı­mıy­la 1’er cm ara­lık­lar­la saç deri­si altı­na yer­leş­ti­ri­li­yor. Karı­şım, deri­de 15 gün kalı­yor. 4 seans (2 ay) son­ra­sın­da ise saç dökül­me prob­le­mi tama­men orta­dan kal­kı­yor. Saç dol­gu­su; saç hüc­re­le­ri­ni can­lan­dı­ra­rak, yeni saç geli­şi­mi­ni des­tek­le­ye­rek, saç­la­rın daha sağ­lık­lı, daha kalın ve daha par­lak çık­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Yön­tem, diğer pek çok uygu­la­ma­ya göre daha uzun süre etki­li. Yıl­da 1 kez tek­rar­la­ta­ca­ğı­nız bu uygu­la­ma, haya­li­ni kur­du­ğu­nuz saç­lar­la yaşa­ma­nı­za imkan tanı­yor. Tama­men acı­sız ve ağrı­sız işlem sağ­la­nan saç dol­gu­su artık günü­müz insa­nı için şam­pu­an, saç kre­mi kadar bir ihti­yaç. Ayrı­ca sizin de bil­di­ği­niz üze­re şim­di­ye kadar saç dökül­me­si­ne yöne­lik tüm uygu­la­ma­lar, sade­ce erkek­ler­de uygu­la­nı­yor­du. Oysa saç dol­gu­su yön­te­mi, kadın­lar­da da rahat­lık­la uygu­la­na­bi­li­yor. Kadın­lar, artık uzun yıl­lar boyun­ca övün­dük­le­ri ipek­si, par­lak ve gür saç­la­rıy­la arzı endam etme­ye devam edebilecekler. 

Saç dol­gu­su için yurt dışın­dan gelen has­ta­la­rı­nız var mı? 

Yurt dışı has­ta­la­rı­mız, bizi diğer uygu­la­ma­la­rı­mız dola­yı­sıy­la yakın­dan tanı­yor­lar. Dola­yı­sıy­la bu kadar muci­ze­vi bir uygu­la­ma­yı da ehil eller­de, kali­te­si­ne ve hiz­me­ti­ne güven­dik­le­ri bir mer­kez­de yap­tır­mak iste­dik­le­ri için bizi ter­cih edi­yor­lar. Nere­dey­se her ülke­den has­ta kabul etti­ği­mi­zi söy­ler­sem, sanı­rım müba­la­ğa etme­miş olu­rum. Katar, Suudi Ara­bis­tan, Azer­bay­can, İng­ilt­ere, Alman­ya, Dani­mar­ka, Hol­lan­da, Dubai, İsv­içre bu ülke­ler­den sade­ce birkaçıdır. 

İlgili Haberler

Leave a Comment