Saç Vücudun Barometresidir

Genel sağ­lı­ğı­mız bozul­du­ğun­da saç ilk sin­yal veren yapı­dır. Tri­ko­lo­jist Evrim Bay­rak­tar, Saç vücu­dun baro­met­re­si­dir. Kişi­nin saçı ile ilgi­li şika­yet­le­ri art­tı­ğın­da ilk araş­tı­rıl­ma­sı gere­ken saçın yeter­li besin alıp alma­dı­ğı olma­lı­dır. Bu neden­le kişi­nin önce­lik­le neden saç kay­bet­ti­ği tanı­sı­nın konu­lup, araş­tı­rıl­ma­sı gerek­mek­te­dir” dedi. Bu tanı­yı koy­ma­nın en kolay yolu­nun kan tes­ti oldu­ğu­nu bil­di­ren Bay­rak­tar, Bu durum­da sık­lık­la yapı­lan hata ezbe­re vita­min kullanımıdır.
Besin kay­bı­na bağ­lı saç kayıp­la­rın­da pro­fes­yo­nel yak­la­şım saç dökül­me­si­ni (şam­pu­an veya los­yon­lar­la) durdurmak/maskelemek olma­ma­lı­dır, aksi­ne bu sonu­cu yara­tan temel soru­nu tanım­la­mak gere­kir. Saç­ta eksik olan temel sorun gide­ril­di­ğin­de saç soru­nu çoğu zaman ken­di­li­ğin­den iyi­le­şe­cek­tir. Bu aşa­ma­da süre­ci hız­lan­dır­mak ve iyi­leş­me­yi tak­vi­ye etmek amaç­lı ürün­ler öne­ri­le­bi­lir’’ dedi.

Saça Yarar­lı Besinler
Bay­rak­tar, saç sağ­lı­ğı­nı des­tek­le­mek için fay­da­sı bili­nen bazı besin kay­nak­la­rı şöy­le sıra­la­dı: l Pro­te­in yönün­den zen­gin “ kır­mı­zı et” tüke­ti­mi saç için çok fay­da­lı­dır. l B vita­min grup­la­rı, özel­lik­le Biotin” içe­ren tahıl­lı gıda­lar, ciğer, yumur­ta, soya ve maya­lı yiye­cek­ler kırıl­gan saç yapı­sı­nı des­tek­ler­ler. l Balık tüket­mek, için­de Omega3 yağ asit­le­ri, B12, Demir barın­dır­ma­sı sebe­biy­le saç­ta­ki par­lak­lı­ğı sağ­lar ve saç deri­si­ni can­lan­dı­rır. l Bak­la­gil­ler, iyi bir pro­te­in des­te­ği­dir. İçer­iğ­inde demir, çin­ko ve biotin bulun­du­rur. l Fın­dık yük­sek oran­da selen­yum, çin­ko ve fay­da­lı yağ asit­le­ri içe­ri­ği sebe­biy­le saç cilt sağ­lı­ğı için faydalıdır.

İlgili Haberler

Leave a Comment