Saç Dökülmesi ve Genetik Yatkınlık

Saç dökül­me­si­ni her gün yaşa­rız. Bir gün­de 50100 tel saçı­mı­zı kay­be­de­riz. Bu tole­re edi­le­bi­lir bir durum­dur. Ancak 100 telin üze­rin­de saç dökül­me­si kel­li­ğe doğ­ru gidi­şin bir işa­re­ti olabilir.

Saç dökül­me­si­nin bir­den faz­la nede­ni var­dır. Demir eksik­li­ği ane­mi­si, hipo ve hiper­ti­ro­idi, lupus ve poli­kis­tik over has­ta­lı­ğı saç dökül­me­si­ne en sık neden olan has­ta­lık­lar­dan­dır. Ancak pek çoğu­mu­zun da bil­di­ği gibi en sık gör­dü­ğü­müz saç dökül­me­si yaş­lı­lık­la iliş­ki­li olan ve daha faz­la erkek­ler­de görü­len tipi­dir. Erkek­ler­de daha sık gör­dü­ğü­müz saç dökül­me­si çoğun­luk­la 30’lu yaş­lar­da, bazen 40’lı yaş­lar­da baş­lar ve genel­lik­le saç alın çiz­gi­si­nin geri­ye git­me­siy­le karak­te­ri­ze­dir. Son yapı­lan ve 52.000 kişi­nin sonuç­la­rı­nın ana­liz edil­di­ği bir çalış­ma gene­ti­ğin saç dökül­me­le­rin­de önem­li bir fak­tör oldu­ğu­nu teyit etti.

PLOS Gene­tics der­gi­sin­den yayın­la­nan yazı­da araş­tı­rı­cı­lar UK Biobank ola­rak tanım­la­nan ve 500.000 üze­rin­de kayıt olan bir sağ­lık veri­si için­de yer alan 52.000 erke­ğin veri­le­ri kulan­mış­lar. Sonu­cun­da erkek tipi kel­lik ile iliş­ki­li 250 bağım­sız gene­tik böl­ge tes­pit etmiş­ler. Bu böl­ge­le­rin kod­lan­ma­sı ile bera­ber gene­tik skor­la­ma sis­te­mi geliş­tir­miş­ler. Skor­la­rın kar­şı­laş­tı­rıl­ma­sı yapıl­dı­ğın­da kel­lik sko­ru orta­la­ma­nın altın­da olan­la­rın %14’ünde cid­di kel­lik var­ken, %39’unda hiç yok. Sko­ru yük­sek olan­lar­da cid­di kel­lik ora­nı %58 görü­nü­yor. Bugü­ne kadar yapıl­mış en büyük kel­lik ve gene­tik araş­tır­ma­sı bu çalış­ma. Bili­ne­nin bir teyi­ti olsa da bili­min özün­de zaten veri­le­rin tek­rar­lan­ma­sı var. Bir de çalış­ma­nın boyu­tu geniş olun­ca lite­ra­tür­de önem­li bir yer almış oluyor.

Alt­ta yatan neden gene­tik olun­ca en azın­dan bugün için saç kay­bı­nı önle­mek için yapa­bi­le­ce­ği­miz bir deği­şik­lik yok gibi görü­nü­yor. Tabii ki erkek tipi dökül­me­si bir teda­vi gerek­tir­mez ama este­tik açı­dan bir ihti­yaç ola­bi­lir. Bunun için piya­sa­da bulu­nan ilaç­lar etkin bir yar­dım­cı teda­vi ola­rak kar­şı­mı­za çıkı­yor. Son yıl­lar­da olduk­ça popü­ler olan saç eki­mi de iyi bir seçe­nek. Ama saç eki­mi ola­bil­me­si için veri­ci olan saha­nın sağ­lık­lı saç kök­le­ri­ne sahip olma­sı gerek­li. Ney­se ki bu veri­ci böl­ge dökül­me­den etki­len­mi­yor. Sağ­lık­la kalın…

Yazı: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen.1006594

İlgili Haberler

Leave a Comment