Saç Aşısı devrim mi, sahtekarlık mı?

Prof. Dr. Gürsel Turgut
Prof. Dr. Gür­sel Turgut

GÜN­CEL / MART 2016

Prof. Dr. Gür­sel Tur­gut, Türkiye’de saç çıkar­ma­da dev­rim ola­rak tanı­tı­lan ve domuz mesa­ne­sin­den hazır­la­nan Saç Aşı­sı­nın saç çıkar­mak ama­cıy­la ispat­la­nan deney­sel ve kli­nik araş­tır­ma­la­rı yok’’ dedi. Türkiye’nin ilk Kök Hüc­re ve Kor­don Kanı Ban­ka­la­rın­dan olan GenKord’un kuru­cu­su Prof. Dr. Tur­gut, Türkiye’de son dönem­de dev­rim ola­rak tanı­tı­lan Saç Aşı’sının yapı­lan araş­tır­ma­lar­da sade­ce yara iyi­leş­tir­me­le­ri ama­cıy­la kul­la­nıl­dı­ğı­nı ve Ame­ri­ka Bir­le­şik Devletleri’nde FDA ona­yı­nı saç ala­nın­da­ki teda­vi­ler için alma­dı­ğı­nın tes­pit edil­di­ği­ni iddia etti.

PRP’DE DE AYNI ŞEYİ YAPTILAR

Tur­gut, Amerika’da bir­kaç dok­tor tara­fın­dan tica­ri ola­rak saç çıkar­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lan Saç Aşı­sı­nın (ECM-Acell) domuz mesa­ne­sin­den hazır­lan­dı­ğı ve saç çıkar­ma konu­sun­da, deney­sel hay­van ya da insan­lar üze­rin­de kap­sam­lı kli­nik çalış­ma­nın yapıl­ma­dı­ğı görül­müş­tür’’ dedi.

Saç Aşı­sı teda­vi­le­rin­de aşı­nın domuz mesa­ne­sin­den yapıl­dı­ğı­nın has­ta­la­ra bil­di­ril­me­si gerek­ti­ği gibi çalış­ma­nın deney­sel olma­sı nede­niy­le hem has­ta­dan hem de Sağ­lık Bakanlığı’ndan özel izin­le yapıl­ma­sı gerek­mek­te­dir” diye konu­şan Tur­gut, PRP teda­vi­sin­de de aynı yön­te­min kul­la­nıl­dı­ğı­nı ile­ri sür­dü: Daha önce PRP adı veri­len ve doğ­ru­dan ilgi­si olma­dı­ğı hal­de kök hüc­re teda­vi­si ola­rak tanı­tı­la­rak yük­sek fiyat­lar­la satı­lan teda­vi­ler­de de aynı yön­te­mi kul­la­nan kurum ve dok­tor­la­rın şim­di de Saç Aşı­sı üze­rin­den yanıl­tı­cı yön­tem­ler­le tica­ri gelir peşin­de oldu­ğu ve aynı anda etik ve mes­lek ahla­kı­na uygun olma­yan yön­tem­le­rin kul­la­nıl­dı­ğı ve Türkiye’nin bu ara­cı kli­nik­ler tara­fın­dan yaban­cı şir­ket­le­rin kli­nik araş­tır­ma mer­ke­zi hali­ne geti­ril­di­ği görülmektedir.”

Prof. Dr. Gür­sel Turgut

İlgili Haberler

Leave a Comment