Sabri Ülker Bilim Ödülü’ YENİ SAHİBİNİ ARIYOR

Türkiye’de bes­len­me ve sağ­lık­lı yaşam konu­sun­da önem­li çalış­ma­la­ra imza atan Sab­ri Ülker Vak­fı tara­fın­dan Bes­len­me, araş­tır­ma, eği­tim prog­ram­la­rı ve diğer giri­şim­le­ri des­tek­le­me” hede­fiy­le bu yıl 4’üncüsü düzen­le­nen Sab­ri Ülker Bilim Ödü­lü” yarış­ma­sı baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı. Bu yıl­ki tema­sı Bes­len­me, Meta­bo­liz­ma ve Top­lum Sağ­lı­ğı” olan Bilim Ödül­le­ri­ne her yıl oldu­ğu gibi bu yıl da ilgi­li alan­lar­da dün­ya çapın­da çalış­ma­lar yürü­ten bilim insan­la­rı­nın katı­lı­mı bekleniyor.

Son baş­vu­ru tari­hi 15 Mart 2017 ola­rak belir­le­nen ve katı­lım üst yaş sını­rı­nın 45 oldu­ğu Sab­ri Ülker Bilim Ödü­lü yarış­ma­sı­na tamam­lan­mış pro­je­ler­le sade­ce İng­il­izce baş­vu­ru yapı­la­bi­li­yor. Tüm dün­ya­dan bir­çok bilim insa­nı­nın hem davet­li hem de yarış­ma­cı ola­rak katı­la­ca­ğı ödül töre­ni, 3 Mayıs 2017 tari­hin­de Sab­ri Ülker Vak­fı tara­fın­dan iki yıl­da bir İst­anb­ul­’­da düzen­le­nen 4. Bes­len­me ve Sağ­lık­lı Yaşam Zir­ve­si­’n­de ger­çek­le­şecek ve bir bilim insa­nı daha, haya­ta geçir­di­ği bilim­sel pro­je­siy­le 100 bin TL’nin sahi­bi olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment