Sabahları eklem ağrısı RA belirtisi olabilir

Prof. Dr. Nev­sun İnanç

Top­lum­da ilti­hap­lı roma­tiz­ma ola­rak tanı­nan roma­to­id art­rit (RA), en yay­gın görü­len roma­tiz­mal has­ta­lık­la­rın başın­da geli­yor. Kadın­la­rın erkek­le­re oran­la 3 kat faz­la risk taşı­dı­ğı RA Türkiye’de her 1000 kişi­den yak­la­şık 5’inde görü­lü­yor. Erken teş­his ve teda­vi­nin öne­mi­ne dik­kat çeken Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Pen­dik Eği­tim Araş­tır­ma Has­ta­ne­si İç Has­ta­lık­la­rı ve Roma­to­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Nev­sun İnanç, RA geç teş­his ve yan­lış teda­vi sonu­cu kalı­cı fonk­si­yon kay­bı ve enge­li­lik­le­re yol aça­bi­li­yor” dedi. Teda­vi edil­me­yen RA’nın has­ta­nın tüm haya­tı­nı etki­le­yecek sorun­la­ra neden oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Nev­sun İnanç, Özel­lik­le sabah saat­le­rin­de şid­det­li olan eklem ağrı­la­rı ve tutuk­luk­la­rın­da vakit kay­bet­me­den bir roma­to­lo­ji uzma­nı­na baş­vu­rul­ma­lı” diye konuştu.

Art­rit, eklem­ler­de şiş­li­ğe neden olan ilti­ha­bın genel adı ola­rak kar­şı­mı­za çıkı­yor. Çocuk­lar da dâhil olmak üze­re her yaş ve cin­si­yet gru­bu­nu etki­le­yen art­rit gru­bu has­ta­lık­lar­dan RA, dün­ya gene­lin­de yetiş­kin popü­las­yo­nun yak­la­şık yüz­de 1’inin, Türkiye’de ise her 1000 kişi­den yak­la­şık 5’inin haya­tı­nı olum­suz etkiliyor.

KADIN­LAR 3 KAT FAZ­LA RİSK ALTINDA
Has­ta­lık belir­ti­le­ri­nin ilk dönem­de çok iyi anla­şı­la­ma­dı­ğı­nı ve has­ta­la­rın uzun yıl­lar genel şikâ­yet­ler nede­niy­le dok­tor dok­tor gez­di­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Nev­sun İnanç, Roma­to­id art­rit teş­his ve teda­vi­de gecik­me­ler nede­niy­le eklem­ler­de fonk­si­yon kay­bı ve kalı­cı şekil bozuk­lu­ğu­na varan sonuç­la­ra yol açı­yor. Kadın­lar­da erkek­le­re oran­la 3 kat daha faz­la görü­len RA, genel­lik­le 2045 yaş­la­rı ara­sın­da orta­ya çıkı­yor” dedi.

ERKEN TEŞ­HİS İLERL­EM­EYİ DURDURUYOR
Has­ta­lı­ğın el bilek­le­ri, elin küçük eklem­le­ri ile diz­ler, dir­sek­ler, ayak bilek­le­ri ve yine aya­ğın küçük eklem­le­rin­de baş gös­ter­di­ği­ni anla­tan Prof. Dr. Nev­sun İnanç, Eklem­le­ri tutan has­ta­lık ola­rak tanım­la­dı­ğı­mız RA aynı zaman­da bir bağı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lı­ğı­dır. Has­ta­lık baş­lan­gı­cın­da, birey­ler vücut­la­rın­da­ki eklem ağrı­la­rı­nı doğ­ru ola­rak yorum­la­ya­maz ve sorun­la­rı­nı fark­lı sebep­ler­le iliş­ki­len­di­rir. RA, teş­his ve teda­vi­de geç kalın­dı­ğın­da özel­lik­le el ve ayak eklem­le­ri­ni kul­lan­ma güç­lük­le­ri­ne ve kalı­cı şekil bozuk­luk­la­rı­na yol açar’’ dedi. Has­ta­lı­ğın oluş­tur­du­ğu şekil bozuk­lu­ğu nede­niy­le birey­le­rin gün­lük hayat­la­rı­nı devam ettir­mek­te cid­di sorun­lar yaşa­dı­ğı­nı da vur­gu­la­yan İnanç, RA has­ta­la­rı gün içe­ri­sin­de biz­le­re çok basit gelen ancak her gün tek­rar­la­mak zorun­da oldu­ğu­muz bir­çok hare­ke­ti yapamazlar.

Kıya­fet giyip çıkar­mak, ayak­ka­bı­la­rı­nın bağ­cık­la­rı­nı bağ­la­mak, elle­ri­ni yıka­mak, TV kuman­da­sı­nı tut­mak ve kanal değiş­tir­mek gibi daha bir­çok gün­lük eyle­mi ger­çek­leş­ti­re­me­yen ve bun­la­rı yapar­ken acı çeken RA has­ta­la­rı­nın ömrü de has­ta­lık nede­niy­le 10 yıl kadar kısa­la­bi­li­yor. Hayat­la­rı­nı tek baş­la­rı­na ida­me etti­re­me­yen ve has­ta­lı­ğın neden oldu­ğu şekil bozuk­lu­ğu nede­niy­le top­lum tara­fın­dan önyar­gıy­la kar­şı­la­nan has­ta­lar­da dep­res­yon, ank­si­ye­te bozuk­lu­ğu, kro­nik mut­suz­luk gibi psi­ko­lo­jik prob­lem­ler de olduk­ça sık görü­lü­yor” diye konuştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment