Rüzgar Yabanidir”

AME­Rİ­K­AN Has­ta­ne­si Sanat Gale­ri­si Ope­ra­ti­on Room”, 7 Nisan–27 Mayıs 2012 tarih­le­ri ara­sın­da, Hayal İncedoğan’ın ilk kişi­sel ser­gi­si Wild is the Wind / Rüz­gar Yaba­ni­dir” adlı ser­gi­si­ne ev sahip­li­ği yapı­yor. İsm­ini ve esi­ni­ni, 1957 tarih­li Wild is the Wind” adlı şar­kı­dan ve şar­kı­nın David Bowie ve Nina Simo­ne yorum­la­rın­dan alan ser­gi, pazar gün­le­ri hariç 10:0019:00 saat­le­ri ara­sın­da gezilebiliyor.
Hayal İnc­ed­oğ­an, bugü­ne kadar ağır­lık­lı ola­rak tuval res­mi olmak üze­re, fotoğ­raf, ens­ta­las­yon ve yeni med­ya gibi fark­lı alan­lar­da çalış­ma­lar ger­çek­leş­tir­miş­tir. İlk dönem işle­ri çek­ti­ği fotoğ­raf­lar­da­ki form ve biçim­le­ri soyut­la­ya­rak, moti­fin gün­cel yorum­la­rı üze­rin­de deney­sel bir dil­le geli­şen non-figü­ra­tif çalış­ma­lar­la iler­ler­ken, gün­cel işle­ri çoğun­luk­la büyük ölçek­li ve atmos­fe­rik tuval resim­le­ri­nin yanı sıra fark­lı mal­ze­me ve tek­nik­le­ri kul­la­na­rak üret­ti­ği karı­şık tek­nik ‑mixed media- çalış­ma­lar ola­rak ön pla­na çıkıyor.
Ser­gi kap­sa­mın­da, Fatoş Üstek ve Didem Yazıcı’nın sanat­çı ve ser­giy­le ilgi­li metin­le­ri ile sanat­çı­nın bugü­ne kadar üret­ti­ği çalış­ma­lar­dan örnek­le­rin yer aldı­ğı bir kata­log yayımlanıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment