Romatologlar toplanıyor

Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Türk Roma­to­lo­ji Kong­re­si 2017, Tür­ki­ye Roma­tiz­ma Araş­tır­ma ve Savaş Der­ne­ği, İst­anb­ul-Trak­ya Şube­si tara­fın­dan 2226 Mart 2017 tarih­le­ri ara­sın­da Reg­num Car­ya Otel, Antalya’da düzen­le­necek. Bilim­sel yeni­lik­le­re, pra­tik kli­nik yak­la­şım­la­ra yer veri­len, konu­sun­da uzman yer­li ve yaban­cı konuş­ma­cı­la­rın yer aldı­ğı, tüm mes­lek­taş­la­rı­mı­zın yarar­la­na­ca­ğı bir kong­re orga­ni­ze ediliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment