Romatologlar, profesörlerle yuvarlak masada buluşuyor

ramatoloji-kongresiKASIM 2015

Türk­iye Romatoloji­ Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­nen Roma­to­lo­ji­de Yak­la­şım­lar ve Pro­fe­sör­ler ile Yuvar­lak Masa Top­lan­tı­la­rı, 1417 Ocak tarih­le­ri ara­sın­da Antal­ya Voya­ge Bebek’te yapı­la­cak. İlk gün, romatoloji­ kli­ni­kler­inde sık görü­len has­ta­lık­la­rın ağır­lık­lı ola­rak tanı ve ayı­rı­cı tanı­la­rı ­ile labo­ra­tu­var testler­ini­n doğ­ru kul­la­nıl­ma­sı üzer­ine klasi­k ders şekli­nde plan­lan­dı. İki­nci­ gün i­se, i­lk defa geçen yıl dene­nen ve olduk­ça beğeni­len Pro­fe­sör­ler­le Yuvar­lak Masa” konseptli­ ola­cak. Yuvar­lak masa top­lan­tı­la­rı yi­ne sık görü­len ya da taki­bi­nde zor­la­nı­lan romatoloj­ik has­ta­lık­lar hak­kın­da i­lgi­li­ has­ta­lık­ta yıl­la­rın geti­rdi­ği ­tec­rü­be ve bi­lgi­ b­ir­iki­m­ine sahi­p hoca­lar­la küçük grup­lar hali­nde kar­şı­lık­lı di­yalog ve ser­best soru-cevap tar­zın­da olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment