Romantik Yol – 3

gezi-logo.qxpGEZİ / AĞUS­TOS 2015

Yine bura­da­yız; Roman­tisc­he Stra­ße­’­de (Roman­tik Yol)… Biz bu yolu 7 gün­de tamam­la­mış­tık. Aslın­da top­lam­da yak­la­şık 3 saat­lik bir güzer­gah. Yol üze­rin­de­ki yer­leş­ke­le­rin ve mekan­la­rın tari­hin­de de dolaş­tı­ğı­mız­dan, gezi­miz de yazı­mız da uza­yıp gidi­yor işte böyle..

Schon­ga­u’­dan Lech neh­ri­ni mekan eyle­miş Lands­berg am Lec­h­’e doğ­ru düşü­yo­ruz yol­la­ra. Aslı­na uygun res­to­re edil­miş eski değir­me­ni, baraj ve köp­rü­ler; hem tica­ret yolu hem ener­ji üre­ti­miy­le yer­leş­ke­ye kat­kı sağ­la­mış nehir. Arna­vut kal­dı­rım­la­rı, şehir sur­la­rı, kule­le­ri, mima­ri­si, doğa­sı ve tari­hi de bizi zen­gin­leş­ti­recek diye umuyorum.

M.S. 70’li yıl­lar­da dağı­nık grup­lar­dan bah­se­dil­se de 1100 yılın­da Fetin” (Phe­ti­ne) adıy­la küçük bir köy ola­rak baş­lı­yor bura­da kayıt­lı tarih. Dük Hein­rich the Lion­’un ‑daha önce­ki yazı­da bah­set­miş­tik ken­di­sin­den- iste­ği-emri üze­ri­ne 1150’lerin sonu 1160’ların başın­da bir kale yapı­lı­yor bura­ya. Kale­nin yapıl­ma ama­cı çev­re­de­ki zen­gin tuz yatak­la­rı. Yani bu yatak­lar­dan elde edi­len ürün­le­rin güven­le nak­li için bu küçük yer­leş­ke­yi güven­li hale getir­mek. Bu kale; Phe­ti­ne kale­si – Cast­rum Lan­des­purch ve yer­leş­ke­nin yeni stra­te­jik konu­mu bura­nın önem­li bir tica­ret mer­ke­zi olup geli­şi­mi­ni hız­lan­dı­rı­yor. 15. yüz­yı­la gelin­di­ğin­de böl­ge­nin zen­gin­li­ği ve hare­ket­li­li­ği ile göz­de­si artık. Bu zen­gin­li­ği sizin de göre­ce­ği­niz üze­re şeh­rin yapı­lan­ma­sı­na da güzel­ce yansıtmışlar.

1425 yılın­da inşa edi­len renk­li süs­le­me­le­ri ve 36 met­re­lik kule­ye tır­ma­nıl­dı­ğın­da sun­du­ğu man­za­ra­sıy­la (Bayern-Tor) Bav­ye­ra Gate Tower, Hubert von Her­ko­me­r­’ın anne­si­ne itha­fen yap­tı­ğı, için­de atöl­ye­si ve küçük bir müze bulu­nan Mut­ter­turm-Mot­he­r­’s Tower ya da Her­ko­mer Tower. Bit­me­di, daha çok kule var arka­daş­lar. Bir iki­si­ne daha bakıp geçe­ce­ğiz hızlıca.

100_8139

13. yüz­yıl­da şehir sur­la­rıy­la bir­lik­te yapı­lan ama şim­di çan kule­si ve saati ile biraz fark­lı form­da­ki Sch­maltz Tower – Witc­hes Tower; 1500’lü yıl­la­rın başı 1600’lü yıl­la­rın sonu ara­sın­da sade­ce kadın­lar için ‑cadı- tutu­ke­vi, son­ra­sın­da da 19. yüz­yıl sonu­na kadar ceza­evi ola­rak kul­la­nıl­mış. Ve Turm-Tor.

Kapı ve kule­ler­den sıkıl­dıy­sa­nız Şapel, sunak­lar, hey­kel­le­riy­le sana­tı ve este­ti­ği 13. yüz­yıl­dan günü­mü­ze taşı­yan Paris­h­’e ‑mer­kez kili­se- bir gire­lim. Roma­nesk üslu­bun geç ver­si­yo­nu olan bu kili­se­nin 1219 temel­li oldu­ğun­dan bah­se­di­li­yor. Üç nef­li bazi­li­ka ile 14581466 yeni­le­ni­yor. 17. yüz­yıl­da Barok detay­lar (kuzey tara­fın­da (1692) barok kub­be ve kule), 18. yüz­yı­lın orta­la­rın­da Roco­co üslu­buy­la sunak­lar ve niha­yet 1979’da iç res­to­ras­yo­nu ile bugün­kü hali… Vit­ray­la­rı ile de tar­tış­ma­sız çok etki­le­yi­ci bula­cak­sı­nız burayı.

1584’de bir manas­tır ve kili­se­nin temel­le­rin­de yük­se­len Helig Kre­uz ise içi tama­men Barok üslup­la dizayn edil­miş tavan süs­le­me­le­ri ile öne çıkan bir kili­se. 17521754 yıl­la­rın­da Jesu­ite Igna­ti­us Mera­ni tara­fın­dan yaptırılmış.

Siz; rast­la­ya­ca­ğı­nız daha bir­kaç kili­se ve her yere dağıl­mış hey­kel­le­riy­le şeh­rin cad­de­le­ri­nin, ara sokak­la­rın, mey­da­nı­nın, şela­le­nin key­fi­ni çıka­rır­ken ve mey­dan­da şöy­le bir soluk­la­nır­ken ben de bura­sı ile ilgi­li bir not daha düşe­yim hemen.

Augsburg_Fuggerhaeuser_Stadtpalast

Şeh­rin Ceza­evi Adolf Hit­le­r­’in 1920’lerde hap­se­dil­di­ği ve Kavgam”ı yaz­ma­ya baş­la­dı­ğı hapis­ha­ne. Daha son­ra ikti­dar­day­ken ve baş­lat­tı­ğı 2. Dün­ya Sava­şı sıra­sın­da bura­yı Nazi top­la­ma kam­pı­na çevi­ri­yor Hit­ler. Şim­di bu sevim­li şeh­ri arka­mız­da bıra­ka­rak faşist bir psi­ko­pat ve arka­sı­na tak­tı­ğı işbir­lik­çi mil­yon­la­rın des­te­ği ile insan­lı­ğı öğüt­tü­ğü bu kam­pa; Kaufe­rin­g­’e doğ­ru yolu­mu­za devam ede­lim biz.

Dac­ha­u’­nun (Münih yakın­la­rın­da bir top­la­ma kam­pı) ara top­la­ma mer­ke­zi gibi kurul­muş bura­sı, eya­le­tin diğer kam­pı Mühl­dorf gibi.

Yeral­tı tesis­le­ri ve savaş sana­yi­si için gerek­li emek gücü bura­da­ki mah­kum­lar­dan sağ­la­nı­yor­du. Faşiz­min çar­kı­na, bura­lar­da ölü­me ya da çalış­ma­ya ayrış­tı­rı­lı­yor­du insan­lar. Bu böl­ge­nin çeşit­li yer­le­rin­de­ki plat­form­lar­da çalı­şı­yor­lar­dı kamp­ta kalan­lar… Sade­ce hayat­ta kala­bil­me karşılığında.

Ve sava­şın sonun­da, Nisan 1945’e gelin­di­ğin­de bura­yı boşal­tıp Dac­ha­u’­ya ölüm yürü­yü­şü­ne zor­la­dı­lar SS’­ler mah­kum­la­rı­nı. Ve çoğu­nu yol­da öldür­dü­ler. Taşı­ya­ma­dık­la­rı­nı da has­ta, zayıf olan­la­rı, yürü­te­me­dik­le­ri­ni bura­da, kamp­la bir­lik­te ate­şe verdiler.

DSC02412

Neden­dir bilin­mez, özel­lik­le bili­min ve aklın ikin­ci, dür­tü­le­rin ön plan­da oldu­ğu nor­mal sıra­dan insan­lar baş­la­rı­na hep bir Hit­ler üret­me sev­da­sın­da­lar hala. Ken­di­le­ri­ne oldu­ğu kadar insan­lı­ğa da zulüm­dür bu aslında.

Ney­se… Karan­lık geç­mi­şe uzun bir not olsa da geç­miş­ten ders almak gerek diye­rek Fri­ed­ber­g­’e doğ­ru düşe­lim biz yola artık. Yol biraz yatış­tır­sın bizi. Röne­san­sın karak­te­ri­ze etti­ği, için­de fark­lı tema­tik ser­gi­le­rin sunul­du­ğu müze­si ile olduk­ça iyi korun­muş Land­mark Wit­tels­bach Kale­si ve daha çok Roco­co tar­zı bina­la­rıy­la kasa­ba­nın sokak­la­rın­da şöy­le bir rahat­la­ya­lım, iyi­ce arı­na­lım kız­gın­lı­ğı­mız­dan, insa­na- insan­lı­ğa döne­lim yüzü­mü­zü Augs­bur­g­’a git­me­den önce, ki nere­dey­se sınır­dır­lar birbirlerine.

Augs­burg tari­hi-turis­tik yanı oldu­ğu kadar bir üni­ver­si­te şeh­ri de aslında.

Augus­ta Vin­de­li­co­rum” adı ile M.Ö. 15’te baş­lı­yor şeh­rin bili­nen tari­hi. Aske­ri bir gar­ni­zon olmak­tan önem­li bir tica­ri mer­ke­ze dönüş­me­si­ni ve 1276’da özel bir sta­tü­ye sahip olma­sı­nı stra­te­jik konu­mu­na bağ­la­ya­bi­li­riz. Ama sürek­li yağ­ma­lan­ma­sı ve her zaman da aya­ğa kal­ka­bil­me­si de bu yüz­den sanı­rım. Kato­lik ve Pro­tes­tan din savaş­la­rı, 30 yıl savaş­la­rı, İsv­eç bas­kı­nı, 9 yıl savaş­la­rı, Bav­ye­ra Kral­lı­ğı­’­na ilha­kı vs. vs. Yani 2. Dün­ya Sava­şı dahil şehir hem savaş­la­rın hem siya­se­tin mer­ke­zin­de yer almış, 1955’teki ABD bom­bar­dı­ma­nı ile de şehir nere­dey­se yer­le bir olmuş. Aslın­da sizin bugün geze­ce­ği­niz şehir Alman­ya­’­nın en eski yer­le­şim mer­kez­le­rin­den biri olma­sı­na kar­şı yeni sayı­lır. Geç­miş­ten günü­mü­ze taşı­nan­lar­dan Maxi­mi­li­an ve Mozart­ho­use­’un yanı sıra St. Maria Kated­ra­li ile Rat­ha­us (bele­di­ye bina­sı) en önem­li­le­ri. Res­to­ras­yon­la da olsa geç­mi­şin izle­ri­ni taşı­yan ünlü aile­le­rin ‑ki çoğu şeh­rin biçim­len­me­sin­de önem­li rol oyna­mış­lar­dır- evle­ri­ni de unut­ma­mak gerek. Ve bu aile­ler­den biri­nin 1521 yılın­da Kato­lik” fakir­ler için yap­tır­mış oldu­ğu mahal­le; Orta­ça­ğ­’­da uygu­lan­mış ilk sos­yal konut pro­je­si, hala kul­la­nım­da ve aile­nin (Fug­ge­rei) adı ile anılıyor. 

100_8134

Yani özet­le Leopold Mozart (W. A. Mozar­t­’ın baba­sı) ve Ber­tolt Brecht’in da doğum yeri olan bu şehir onca yıkı­ma kar­şı yine de ilgi­ni­zi hake­decek bence.

Şim­di Bav­ye­ra­’­nın baş­ka bir küçük tari­hi yer­leş­ke­si­ne; Wör­nitz ve Tuna nehir­le­ri­nin kesiş­ti­ği, bize doğa ile yaşa­mın kucak­laş­ma­sı­nı anla­ta­cak olan Dona­uwört­h­’e doğ­ru yola çıka­lım ister­se­niz. Tabii bu nasıl bak­tı­ğı­nız­la ve ne gör­dü­ğü­nüz­le de ilgi­li. İlk öne­rim her şey­den önce sokak­la­rın­da ve köp­rü­le­rin­de kay­bol­ma­nız bu dört kapı­lı şehirin.

Şeh­rin iki balık­çı tara­fın­dan kurul­du­ğu riva­yet edil­se de, 12. yüz­yıl­da bir impa­ra­tor­luk şeh­ri ola­rak görü­yo­ruz yer­leş­ke­yi. Vera­set savaş­la­rıy­la, din savaş­la­rıy­la, reform­lar-kar­şı reform­lar­la… Böl­ge tari­hin­den pek fark­lı değil bura­da yaşa­nan­lar da.

Kent, arke­olo­ji, oyun­cak (bebek) müze­le­ri ve müze evle­ri­ni görün­ce Alman­la­rın iyi ya da kötü tüm geç­miş­le­ri­ne sahip çık­tık­la­rı­nı, geç­miş­le­riy­le yüz­leş­tik­le­ri­ni ve en iyi şekil­de kul­lan­dık­la­rı­nı far­ket­me­mek müm­kün değil. Geç­miş­le­ri­ni gele­ce­ğe yatı­rım ola­rak en iyi kul­la­nan­lar da ben­ce yine Alman­lar. Alman­ya­’­da dolaş­ma­dı­ğım çok az yer kal­mış­tır ve sanı­rım bir tek gazoz kapa­ğı müze­si görmedim!

Konu­yu yine dağıt­tık gali­ba… Her zaman­ki gibi… Ney­se; döne­lim şehrimize…

Rieder Tor – Ana Şehir Kapı­sı ve şehir müze­si aynı zaman­da. 1236’da inşa­a­edi­len üçgen alın­lı­ğı ile Neo-Gotik üslup­ta­ki Rat­ha­us ise bugün­kü görü­nü­mü­nü 1853’te almış. 1900’lü yıl­la­rın sonun­da da res­to­ras­yon çalış­ma­la­rı yapıl­mış, ger­çi ön ve arka yüz­ler­de. Ve yine bura­da da Fug­ge­rei-Fug­ger­ha­us evle­ri­ni, 16. yüz­yıl­dan kal­ma Röne­sans mima­ri­si­nin ilk örnek­le­ri­ni göre­cek­si­niz şeh­rin doku­su­na imza­sı­nı atan.

Yoku­şa doğ­ru devam etti­ği­niz­de Minis­ter of Our Lady – 15. yüz­yıl­dan bir Gotik kili­se ise size güzel bir şehir man­za­ra­sı suna­cak. Ve diğer taraf­ta da Kut­sal Haç Manas­tı­rı. Ki bura­da­ki kili­se­de 11. yüz­yıl Haç­lı sefer­le­rin­de kul­la­nıl­dı­ğı düşü­nü­len ori­ji­nal haç­lar­dan biri­nin par­ça­la­rı oldu­ğu iddia edi­len kalın­tı­lar var.

İst­er detay­la­ra takı­lın ister minik ada­cık­ta bir kafe­ye, bir res­to­ra­na… Her neden mut­luy­sa­nız ora­nın key­fi­ni çıka­rın. Har­burg, Nörd­lin­gen vs… Devam ede­ce­ğiz yolu­mu­za, ama şim­di­lik mola..

Yol­la­rı­mız hep açık olsun..

 

İlgili Haberler

Leave a Comment