Romantik Yol – 4

gezi-logo.qxpGEZİ / EYLÜL 2015

Donauwörth’te ayrıl­mış­tım siz­den geçen sayı­da. Yine bir­lik­te ve yine yol­lar­da­yız. Mola bit­ti diye­rek Harburg’a kısa­ca baka­lım önce. Yolu­muz aynı yol, göre­cek­le­ri­miz farklı. 

Wör­nitz neh­ri üze­rin­de en eski kale komp­lek­le­rin­den biri­ne sahip savaş­la­rın pek de harap etme­di­ği orta­çağ­dan baş­ka bir soluk gibi şirin mi şirin yer­leş­ke­ler­den bir diğe­ri bura­sı. Bir dönem Fran­sız­la­rın işga­li­ne uğra­ma­sı da, asil­ler ‑yöne­tim diye­lim- ile yer­li hal­kın ‑köy­lü­ler diye­lim- hak ve özgür­lük­ler adı­na süre­ge­len kapış­ma­la­rı da yer­leş­ke­ye zarar­dan çok değer kat­mış gibi. Tari­hi taş köp­rü­sü, evle­ri ve saray­la şape­li de kap­sa­yan kale komp­lek­si uğra­nı­la­sı kılı­yor Harburg’u.

Aske­ri bir karar­gah ola­rak 1079’da baş­lı­yor tari­hi kale­nin. Ama ilk 1100 lü yıl­la­rın başın­da envan­ter­ler­de adı geçi­yor ve 1272 yılı­na kadar da geli­şe­rek devam edi­yor kale komp­lek­si­nin inşa­ası. 1731 yılın­dan bu yana Oet­tin­gen-Wal­lers­te­in aile­si­ne ait olan ve antik tahıl amba­rı, çeşit­li hiz­met bina­la­rı, kule­si, saray ile bugün için­de butik bir res­ta­urant – hote­le sahip kale­yi bir dönem Mic­ha­el Jackson’ın satın almak iste­di­ğin­den bah­se­di­li­yor. Doğ­ru mudur bil­mi­yo­rum. Paha biçil­mez bir sanat kolek­si­yo­nu­na da sahip kale komp­lek­si­ni detay­lı­ca ve tari­hi­ne de hakim ola­rak gez­mek için bel­ki biraz zaman ayı­rıp tur­lar­dan biri­ne katıl­mak akıl­lı­ca ola­bi­lir. Son­ra­sın­da mer­kez­de biraz din­len­mek ve Nördlingen’e doğ­ru yola çık­maz­dan önce bir şey­ler içip biraz atış­tır­mak daha da akıl­lı­ca.. Yani aslın­da şu yeme içme-mola işi­ni her fır­sat­ta yap­mak çok akıl­lı­ca.. Ben­ce yani..

SONY DSC

898 res­mi kuru­luş yılı imiş Nördlingen’in. Hemen yakın­lar­da­ki 15 mil­yon yıl önce mete­or çarp­ma­sı ile oluş­muş 1 km çapın­da­ki” kra­ter ile jeolog­la­rın, Ries Cra­ter Muse­um ile de konu­ya ilgi duyan­la­rın her daim göz­de­si. Bav­ye­ra Demir­yo­lu Müze­si, Şehir Müze­si, Town Wall Müze­si – şehir sur­la­rı- ile eğer zaman ayı­ra­bi­lir­se­niz sizin için de güzer­ga­hın göz­de durak­la­rın­dan biri ola­bi­lir bura­sı. Sayı­sız kule­le­ri, kapı­la­rı ve para­pet geçiş­ler­le şehir sur­la­rı, geç gotik St. Geor­ge kili­se­si ve aslın­da şeh­rin bütü­nü sarıp sar­ma­la­ya­cak sizi.

Ve ama bizim yolu­muz­da daha çok durak var. Wallerstein’a doğ­ru düş­me­li yol­la­ra.. Hemen 4 kilo­met­re uzakta..

SONY DSC

Ste­in­he­im ori­ji­nal adı ve ilk 1238’lerde rast­lı­yo­ruz bu isme. St. Alban Parish kili­se­si, pazar mey­da­nı, kaya üze­rin­de­ki kale­si, çok güzel bir por­se­len kolek­si­yo­nu­na evsa­hip­li­ği yapan fark­lı üslup­lar­la res­to­re edil­miş sara­yı ve bira­sı bu minik yer­leş­ke­yi çok iyi tanım­lı­yor. 1500’lü yıl­lar­da Oet­tin­gen-Wal­lers­te­in duka­lı­ğı­na geç­tik­ten son­ra artık duka­lı­ğın ismi ile anı­lır olmuş bura­sı. Savaş­lar­dan çok veba sal­gı­nı­nın hır­pa­la­dı­ğı bu minik mer­kez duka­lı­ğa geç­tik­ten son­ra adı kadar kade­ri­ni de değiş­tir­miş. Eski kale­nin tama­men yıkı­lıp 1648’de yeni bir kale yapıl­dı­ğı­nı, Wal­lers­te­in prens­le­ri­nin polo ve bira tut­ku­la­rı­nı geliş­tir­dik­le­ri bu küçük kasa­ba­nın tica­ret spor ve sanat mer­ke­zi­ne dönü­şü­ver­di­ği­ni görüyoruz.

Wallerstein’dan ayrıl­ma­dan önce yak­la­şık 400 yıl­lık bir gele­ne­ğin ürü­nü olan bir şişe buz gibi Zwic­kel için derim. İçt­iğ­im en doy­gun malt bira­lar­dan biriy­di. Dinkelsbühl’e doğ­ru yola çıkar­ken ağzı­nız­da o balım­sı, kek­rem­si, buruk ve aslın­da çok kat­man­lı tat hoşu­nu­za gide­bi­lir bel­ki. Kim bilir… 

DSC02511

Din­kels­bühl bana göre daha faz­la turis­ti hake­den ve roman­tik yolun en roma­nesk, ken­di­ni en doğal hali ile sunan pito­resk tari­hi yer­leş­ke­ler­den biri. Ziya­re­ti­ni­zi fes­ti­val­ler­den biri­si­ne rast­la­ta­bi­lir­se­niz şeh­rin müzi­ği­ni çok daha iyi duya­bi­lir­si­niz. Her­şey jazz kıva­mın­da gelecek size. 

Bugün pek adı­nı duy­ma­sak da Roma döne­mi­nin önem­li mer­kez­le­rin­den biri Din­kels­bühl. Orta­çağ­da önem­li iki büyük tica­ret yolu­nun kav­şa­ğın­da ve savaş­lar­da da yük­sek duvar­la­rı kule­le­ri, kule geçiş­le­ri ile çok yıkı­ma uğra­ma­yıp ken­di­ni geliş­tir­miş sanat, eği­tim ve tica­ret mer­ke­ziy­miş bura­sı. Şim­di de Marktp­latz- pazar mey­da­nın­da gotik St. Geor­ge Kili­se­si, eski has­ta­ne komp­lek­si­nin renö­vas­yon­dan çıkan Spi­ta­lan­la­ge – tarih müze­si, kon­ser salo­nu ve sanat gale­ri­si, yine müze­ye dev­şi­ril­miş eski şehir değir­me­ni, şim­di genç­lik yur­du olan eski tahıl ambar­la­rı, şehir kapı­la­rı, 20 kule­si, arna­vut kal­dı­rım­la­rı, evle­ri, res­ta­urant-kafe­le­riy­le dolaş­mak­tan çok bel­ki hiç değil­se bir-iki gece konak­la­mak iste­ye­bi­lir­si­niz bel­ki bura­da. Mayıs­tan Kasım başı­na kadar her gece saat 21.00’de, diğer aylar­da Cumar­te­si 21.00’de” Gece Bek­çi­si­nin peşi­ne takıl­mak için tek­rar çocuk olmak da iste­ye­bi­lir­si­niz. Akşam 9’da gece bek­çi­si elin­de fene­ri ve asa­sı tüm als­tadt-mer­ke­zi- dola­şı­yor, ikram eden­ler­den şara­bı­nı içip turu­nu tamam­lı­yor arka­sı­na düşen çocuk­lar­la. Çok eski bir gele­nek bu sanı­rım. Ve bu böl­ge­de olduk­ça da yaygın.

İst­er konak­la­mış ola­lım ister sade­ce şöy­le bir dolaş­mış; bura­dan Feuchtwangen’a doğ­ru yola çık­maz­dan önce bir şarap evi­ne uğra­ma­dan ayrı­lır­sa­nız, ken­di­ni­ze hak­sız­lık etmiş olur­su­nuz diye düşü­nü­yo­rum. Mesa­fe yine kısa ama hep daha da keyif­li-daha da verim­li kıl­mak mümkün.

Feuchtwangen’in tari­hi; bir Bene­dic­ti­ne manas­tı­rı­nın inşa­sı ile 800’lü yıl­la­rın başı­na daya­dı­rı­lı­yor. 1100’lü yıl­lar­da bura­sı böl­ge­de olduk­ça etki­li bir eği­tim mer­ke­zi olma yolun­da önem­li geliş­me kay­det­miş. Geç­ti­ği­miz bir­çok yer aske­ri üs ola­rak baş­lar­ken yer­le­şik düze­ne geç­me­ye, bura­da Manas­tır ve çev­re­sin­de şekil­len­di­ği­ni öğre­ni­yo­ruz yaşa­mın. 1241’de İmp­ar­at­orl­uğ­un koru­ma­sı altı­na alın­sa da 30 yıl savaş­la­rı dahil uç bey­le­ri, Prus­ya kral­lı­ğı, Bav­ye­ra Kral­lı­ğı; yani bir­çok yöne­ti­min altın­da çoğu zaman özerk­li­ği­ni dev­re­de­rek biçim­len­miş olsa da tari­hi­ni din ve mez­hep­le­ri belir­le­miş gibi. Kili­se- manas­tır (1533 yılın­da ve son­ra­sın­da Lut­he­ran Kili­se­si bura­da var­lı­ğı­nı his­set­tir­miş) – Ang­li­kan kili­se­si şeh­rin amb­lem­le­rin­den biri­si­dir ve din ve eği­ti­min mer­kez­le­rin­den biri olmuş­tur bura­sı hep.. Eği­tim sana­tı sanat haya­tı biçim­ler­ken tica­ret de geliş­miş, zen­gin­leş­miş yerleşke.

Bu küçük ama şirin kasa­ba­da gele­nek­sel Fran­ken tar­zı­nı hem bina­la­rın­da hem de bura­ya doku katan bir­çok unsur­da görü­yo­ruz nere­dey­se. Muse­umst­ras­se Fran­ken Müze­si, Gra­in Sto­re-Zwin­ger, Singer’in Müze­si orta­çağ­da tica­re­te dam­ga­sı­nı vur­muş ve çoğu bugün­le­re kadar gelen işlet­me­le­rin müze­le­ri, çeş­me­ler ve manas­tı­rın tama­mı, kili­se­ler, gale­ri­ler şehir kapı­la­rı ve duvar­la­rı ile rota boyun­ca atlan­ma­ma­sı gere­ken yer­ler­den biri burası.

Bura­dan da yönü­mü­zü hız­lı­ca Hohen­ho­le-Schil­lings­fürst prens­le­rin barok kale­si Schillingsfürst’e çevi­re­lim ve Rot­hen­burg ob der Tauber’e doğ­ru yola çık­maz­dan önce meş­hur sara­yı ile müze evle­ri­ni şöy­le bir dola­şa­lım… Ki bura­sı çok zama­nı­nı­zı alma­ya­cak­tır. Ve .. 

Rot­hen­burg ob der Tauber bel­ki rota­nın en popü­ler ve en turis­tik mer­ke­zi sayı­lır bir­çok kay­nak­ta. Bunun rota­mız­da­ki bir çok yere hak­sız­lık oldu­ğu­nu düşü­nü­yo­rum ben.. Ben­zer duku-tarih içe­ri­sin­de çok güzel, etki­le­yi­ci olma­sı­nın yanı sıra, diğer nok­ta­lar­dan far­kı ken­di­si­ni olduk­ça iyi sun­ma­sı ve çok iyi pazar­la­ma­sı ben­ce. Bunu siz de hemen far­ke­de­cek­si­niz. Tauber Vadisi’nin yuka­rı­sın­da 10. yüz­yıl­da şeh­re adı­nı veren kale­nin inşa­sı, Habs­burg Kra­lı Rudolf tara­fın­dan bir impa­ra­tor­luk şeh­ri­ne dönüş­tü­rül­me­si ve bugün bize yan­sı­yan yüzün­de geç­mi­şin izle­ri­nin çok iyi korun­ma­sı da biraz özel kılı­yor bura­yı belki.

101_8202

Eh.. Şeh­re şöy­le bir göz ata­lım siz­le­ri çok da sıkmadan..

Tauber üze­rin­de­ki kır­mı­zı kale” adı­nın bir diğer algı­la­nış biçi­mi bura­sı­nın. Ve Tauber Vadisi’nde Doğu Fran­ken asil­za­de­le­rin­den biri­nin Parish” kili­se­si inşa etme­si– pis­ko­pos­luk­tan bağım­sız bir kili­se, cema­ati- 970” yani bu kült ile baş­lı­yor bura­da bili­nen tarih. Bu kili­se­yi daha doğ­ru­su bugü­ne yan­sı­yan yüzü­nü ana mey­dan­da göre­bi­lir­si­niz. St. Peter ve Paul Parish kili­se­si ‑St. Jacob” 1336 ve son­ra­sın­da­ki res­to­re edil­miş hal­le­ri. İçinde antik hazi­ne­le­ri, sunak­lar ve hele 600 küsür yıl­lık vit­ray­la­rıy­la şeh­rin en büyük ve ben­ce en dona­nım­lı kili­se­si St. Jacob.

Bir diğe­ri Çoban­lar Kili­se­si ola­rak da bili­nen Aziz Wolf­gang. Orta­çağ şehir duva­rı­nın içi­ne 1475 ile 1492 yıl­la­rı ara­sın­da inşa edi­len müs­tah­kem bir kili­se. Sur­la­rı dola­şır­ken rast­la­ya­cak­sı­nız zaten ve bir bak­mak isteyeceksiniz. 

Topp­ler Kale­si ise ‑Topp­lersch­lössc­hen – yak­la­şık yarım saat­lik bir yürü­yüş yolun­da. Lord Hein­rich Topp­ler tara­fın­dan 1388 yılın­da inşa edil­miş. Küçük bir kule görünümünde. 

Ancak şeh­rin en iyi man­za­ra­sı Town Hall Kulesi’nden; tabii tır­ma­na­cak gücü­nüz var­sa. Ya da bel­ki şehir sur­la­rı­nı­nı üze­rin­den yürü­mek daha akıl­lı­ca ola­bi­lir. Veya iki­si de, ter­cih yine sizin.

Biraz daha deta­ya gir­mek ister­se­niz şeh­rin varo­luş ayrın­tı­la­rı­nı olduk­ça iyi akta­ran ve eski Domi­nik manas­tı­rı­nın için­de yer alan şehir müze­si­ne girmelisiniz.

Medi­eval Cri­me and Punish­ment Muse­um – Orta­çağ Suç ve Ceza Müze­si, Doll and Toy Muse­um – Oyun­cak Müze­si, Ger­man Christ­mas Muse­um – Alman Noel (bay­ram) Müze­si de görü­le­si, şeh­rin kuru­lu­şun­dan bu güne şeh­rin biri­kim­le­ri­ni sunan diğer müzelerden.

Ben­ce sizi asıl büyü­le­yecek olan muh­te­şem süs­le­me­le­ri ile evle­ri, sokak­la­rı ola­cak bura­nın. Dedi­ğim gibi sunu­mun buna kat­kı­sı büyük olsa da bu sunum­dan fay­da­lan­ma­mak da yazık; hem bizim hem şehir için. Ola­bil­di­ğin­ce key­fi­ni çıka­rın derim.

Bir son­ra­ki sayı­da ya da rota­mı­zın da son eta­bın­da görü­şe­ne kadar…

Yol­la­rı­mız hep açık olsun.

İlgili Haberler

Leave a Comment