Romantik Yol – 2

gezi-logo.qxpGEZİ / TEM­MUZ 2015

Geçen sayı­da Halblech’den geçip Steingaden’deki Wieskirche’ye şöy­le bir bak­mış­tık. Ve şim­di bırak­tı­ğı­mız yer­den devam edi­yo­ruz; tari­hin, kül­tü­rün ve doğal güzel­lik­le­rin iç içe geç­ti­ği yolumuza…

Domi­ni­kan Manas­tı­rı Klos­ter Ste­in­ga­den” ile kili­se Wies­kirc­he”; yani Steingaden’in UNES­CO Dün­ya Mira­sı lis­te­sin­de adı­nı geçi­ren yapı­la­rı­nın tarih, Welf Dükü VI. Her­zog ile ve 1147’de kurul­muş vakıf­la başlıyor. 

İst­ers­en­iz, 1176’daki kut­sa­ma­dan; bugün önem­li bir haç manas­tı­rı-kili­se­si olma­sı­na değin tüm evre­le­ri, bina komp­lek­sin­de ve müze­de göre­bi­lir­si­niz. Steingaden’in etkin bir dini mer­kez olma­sı­na kar­şın 1800’lü yıl­la­rın başın­da yerel yöne­ti­min laik­leş­ti­ği süreç­te bu komp­leks cid­di anlam­da ihmal edil­se de; res­to­ras­yon evre­le­rin­de bu açık güzel­ce kapatılmış. 

Ve özel­lik­le sanat tari­hi­ne merak­lı ise­niz Roco­co, Gotik ve hat­ta Barok etki­le­riy­le için­de­ki hey­kel­ler, tab­lo­lar ve ahşap-taş oyma­cı­lı­ğı­nın çok özgün örnek­le­riy­le duvar–tavan süs­le­me­le­ri uzun bir tarih­sel peri­yo­da reh­ber­lik edecek sizin için. Bah­çe­si de medi­tas­yon ve orga­nik üre­tim hedef­li labi­rent gibi tasar­lan­mış; hem çift­lik hem bah­çe kul­la­nım­lı. Wilds­te­ig ve Rot­ten­buch için yola düş­me­den önce bura­da biraz soluk­lan­mak isteyeceksiniz. 

Peiting-11
Bu aşa­ma­da bir şey­ler atış­tır­mak ve içmek ister­se­niz yol üze­rin­de daha keyif­li mekan­la­ra rast­la­ya­cak­sı­nız. Yer­leş­ke­ler bir­bir­le­ri­ne çok yakın oldu­ğu için alter­na­tif­le­ri­ni­zi de art­tı­ra­bi­lir­si­niz. Aynı şey konak­la­ma mekan­la­rı ile ilgi­li de geçer­li. Her büt­çe­ye göre yer bula­bi­le­ce­ği­niz bir Roman­tisc­he Stra­ße konak­la­ma reh­be­ri” edi­nir­se­niz her­han­gi bir otel­den ya da mer­kez danış­ma büro­la­rın­dan, yol prog­ra­mı­nı­zı da daha esnek tutabilirsiniz. 

Wilds­te­ig de, Rottenbuch’a gider­ken sade­ce yolu­mu­zun üze­rin­de oldu­ğu için uğra­dı­ğı­mız ve ne iyi etmi­şiz de uğra­mı­şız dedi­ği­miz bir yer. Mer­kez­de bir çeş­me­si ve soğan kule­li St. Jakob (St. James) Parish Kili­se­si (Sıva çalış­ma­la­rı muh­te­şem), Kirch­berg ve altın­da­ki yol­la­rı, par­kı ve insan­la­rı ile çok sıcak gel­di bize. 1110 yılın­dan kalan bir bel­ge­de ilk kez adı geçi­yor bura­nın. Rot­ten­buch manas­tı­rın Wildsteig’deki kıs­mı Hof­mark’ ‑ki şim­di kam­püs” diyo­ruz bu bölüm­le­me­le­re- için yazı­lı tarih 1073’lere kadar gidi­yor. Müzik fes­ti­va­li­ne denk gelir­se­niz; yöre­sel kıya­fet­le­ri ve yöre­sel müzi­ği ile şehir ban­do­su olduk­ça eğlen­ce­li. Şans­lıy­sa­nız ya da biraz sab­re­der­se­niz caz da din­le­ye­bi­lir­si­niz belki…

Steingaden_Wieskirche

1000’li yıl­la­ra daya­nan tari­hi ile Rottenbuch’a doğ­ru yolu­mu­za devam ede­bi­li­riz artık. Pas­sau Piskoposu’nun emri ile Bav­ye­ra Dükü Welf” Ben Augustinerinnen’in 1073 yılın­da hem inzi­va hem eği­tim için bir manas­tır yap­tır­ma­sıy­la hare­ket­le­ni­yor bura­da hayat (For­mer Augus­ti­ni­an Monas­tery.) Ben Augustiner’in bira­sı­nı ter­cih etsem de, bu mer­ke­zi; hem işlev­sel hem gör­sel anlam­da tak­dir etme­mek elde değil. Saray, eski manas­tı­rın ecza­ne­si, yaş­lı­lar ve bakı­me­vi… Şim­di eski manas­tır Regens-Wag­ner Vakfı’nın Tıp Eği­tim Ens­ti­tü­sü. Baş­lan­gıç­tan bugü­ne de vakıf ola­rak işle­til­miş bu çok yön­lü manas­tır. Çocuk­la­ra ücret­siz eği­tim verir­ken – ki eği­tim kali­te­sin­den hala bah­se­di­lir – özel­lik­le ecza­ne­si ve tıb­bi des­tek bölüm­le­ri öde­me güç­lü­ğü olan­la­ra ucuz ya da beda­va ama öde­ye­bi­lecek güç­te olan­lar­dan cid­di kar­şı­lık­lar ala­rak; yine de eşit hiz­met sunu­yor­lar­mış bura­da. Sekü­ler­leş­me süre­ci­ni (Kili­se aidat­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ya da ver­gi­nin yön değiş­tir­me­si) kolay atlat­mış, çok etki­len­me­miş olma­sı da bel­ki bu yüzdendir. 

Ancak bina­lar ve dökü­man­tas­yan­lar için aynı şeyi söy­le­mek pek müm­kün değil, tari­hin dayat­tı­ğı savaş­lar ve yan­gın­lar yüzün­den. Mari­ae Geburt, Mari­ae Geburt Rot­ten­buch Parish Kili­se­si de manas­tı­rın res­to­ras­yon­lar­la da olsa bugü­ne gele­bi­len yüzü. 1085 ile 1125 yıl­la­rı ara­sın­da Roma­nesk tarz­da inşa edil­miş. 1262 ve 1322’de yan­gın­lar­la tah­rip olur­ken 1471’de de kule­si çök­müş. Sekiz nef­li ola­rak Gotik tarz­da tek­rar yapıl­sa da Otuz Yıl Savaş­la­rı, talan­lar­dan son­ra da yavaş yavaş biraz Barok biraz Roko­ko etki­li res­to­ras­yon­lar­la yak­la­şık bugün­kü hali­ni almış. Hemen yan­da, 1708’de yapıl­mış olan şapel ise nere­dey­se aslı­nı koru­yor. Özet­le; bir­çok sanat­çı­nın eser­le­ri­nin bulun­du­ğu bu kili­se, Hip­po St. Augustine’in yaşa­mın­dan kesit­ler sun­du­ğu duvar resim­le­riy­le oldu­ğu kadar tari­hi ile de ina­nıl­maz etkileyici. 

Bura­dan ayrıl­maz­dan önce, yer­leş­ke­nin küçük res­to­ra­nın­da yöre­sel lez­zet­ler tada­bi­lir ve Echels­bach Köprüsü’ne bir göz atıp muh­te­şem doğa­nın tadı­nı çıka­ra­bi­lir­si­niz. Pfaf­fe­n­win­kel böl­ge­sin­de Romalı’ların işte bura­ya yer­le­şe­lim” dedik­le­ri yere; 100’lü yıl­la­ra daya­nan geç­mi­şiy­le Peiting’e git­mez­den önce…Nasılsa yol­lar­da­yız ve bil­gi­yi keyif­le har­man­la­ya­lım biraz. 

Bir Roma yer­leş­ke­si ve aske­ri karar­gah bura­sı. Ter­ke­dil­miş zaman için­de ve çok bir şey kal­ma­mış eski­ler­den. Ban­yo­la­rıy­la bir Roma evi var. Ama tama­mı orta­ya çıka­rıl­ma­mış­tı biz gez­di­ği­miz zaman buraları. 

Sch­ne­ider Lorenz Ette; Peiting ala­nın­da bir tuğ­la tapı­nak inşa edi­yor ve kalp has­ta­lık­la­rı­nı iyi­leş­ti­ri­ci gücü oldu­ğu hak­kın­da yayı­lan haber­ler ile bir haç kili­se­si­ne dönüş­me­si sağ­la­nı­yor bura­nın.. Haç turiz­mi­nin uğrak nok­ta­la­rın­dan biri yani.

Üç Münec­cim” hika­ye­si, şapel inşa­atı ve köy­lü sava­şı hem köyün fizi­ki yapı­sı­nı hem genel duru­şu­nu belir­li­yor; Wall­fahrts­kirc­he Maria Egg ya da Maria Unter der Egg; nasıl çevir­me­li bil­mi­yo­rum; ama hadi Maria Yumur­ta Haç Kili­se­si” diye­lim, 1645 yılın­da baş­la­nan bina özel­lik­le şape­lin uzun süren inşa­sı yüzün­den 1658 yılın­da tamam­la­na­bi­li­yor. Hemen alt­ta bir mezar­lık bulun­tu­sun­dan bah­se­di­li­yor. Veba sal­gı­nın­dan ölen­ler için top­lu mezar­lık diyor­lar ama yazı­lı bir bel­ge­ye ula­şa­ma­dım ben. Bu yok demek değil tabii ki. Ney­se… 1737’de fizi­ki ola­rak (Artan haç talep­le­ri yüzün­den yeter­li gel­mi­yor­muş), 1848’de de daha faz­la efsa­ne­ler­le büyü­tül­müş bu kilise. 

Rottenbuch

Bir diğe­ri St. Mic­ha­el Parish Kili­se­si; 11. yüz­yıl sonu-12. yüz­yıl başı ve diğe­ri de Birk­land St. Anna Parish Church: Barok Köy Kili­se­si… Ve bu kili­se­ler; çoğu zaman bir­bi­ri­ne gir­miş, bir­bi­ri­ne düş­man olmuş. 

Bu savaş­lar­dan sıkıl­dıy­sa­nız Schongau’ya doğ­ru çevi­rin ben­ce yüzü­nü­zü. İyi korun­muş bir Orta­çağ kasa­ba­sı­na. Ken­di­ni­zi sokak­la­rı­na ata­bi­le­ce­ği­niz, soka­ğı ve sokak­ta­ki­ni yaşa­ya­bi­le­ce­ği­niz, kale sur­la­rın­da dola­şa­bi­le­ce­ği­niz küçük bir yer­leş­ke bura­sı. 1750’de inşa edil­miş St Mary adı­na bir Parish Kili­se­si ‑ki ana fresk üze­rin­de kut­sal ruhun insan ola­rak tas­vir edil­di­ği savı var- , 1220 tarih­li St Mic­ha­el Bazi­li­ka­sı da dini yapılardan. 

Bu küçü­cük yer­ler­de bu kadar çok dini bina olma­sı nor­mal. Kili­se­le­rin hal­kı etki­le­di­ği, hal­kın kili­se­le­ri büyüt­tü­ğü din­dar bir böl­ge Pfaf­fe­n­win­kel. Keli­me anla­mı da sanı­rım Papaz­la­rın Köşesi”.

1000’li yıl­lar­da baş­lı­yor bu küçük şeh­rin serü­ve­ni. 11. yüz­yıl­da da şeh­rin sınır­la­rıy­la biraz oyna­mış­lar ya da yer­le­şim ala­nı biraz kay­dı­rıl­mış. 1300’lerin başın­da para akta­rı­mı-sik­ke hak­kı veri­le­rek özel bir ayrı­ca­lık tanı­nın­ca şeh­re; tica­ret­te geli­şi­mi ve tam bir tica­ret mer­ke­zi konu­mu­na gel­di­ği­ni görü­yo­ruz ve konu­mu­nu koru­yup güç­le­ne­rek ken­di­ni biçim­li­yor, geliş­ti­ri­yor yer­leş­ke. Şim­di bu değer­li sik­ke kolek­si­yo­nun­dan örnek­le­ri şehir müze­sin­de göre­bi­lir­si­niz, gör­me­li­si­niz de.

Artık üçü kul­la­nıl­sa da 5 kapı­sı ve 15 kule­siy­le ‑ki sanı­rım kule­le­rin­de 5’i kul­la­nı­lı­yor- şeh­ri koru­yan sağ­lam sur­lar; yapıl­dı­ğı zaman­dan bu yana işle­vi­ni iyi yap­mış görü­nü­yor. Han­gi kapı­dan girer­se­niz girin, şehir sizi sarıp sar­ma­la­ya­cak. Şeh­rin key­fi­ni çıkart­tık­tan son­ra Hohen­furch ve Lands­berg am Lech’e doğ­ru yola çık­ma­lı ve hat­ta bel­ki ora­da ya da civa­rın­da konaklamalı.

Öngör­dü­ğü­müz” üze­re yazı dizi­si­ne dönü­şecek san­ki bu güzer­gah ve anla­şı­lı­yor ki bir son­ra­ki sayı­da da Roman­tisc­he Straße’de devam ede­ce­ğiz yolumuza… 

Bu yol üze­rin­de­ki­le­rin bazı yer­le­şim­ler bir süre son­ra ben­zer görün­se de; her­bi­ri ken­di ezgi­si­ni söy­le­yecek size .. Din­ler­se­niz eğer.

Yolu­muz hep açık olsun.

İlgili Haberler

Leave a Comment