Roche’un yeni meme kanseri ilacı Türkiye’de

HAZİ­R­AN 2016

Roche’un, metas­ta­tik meme kan­se­ri teda­vi­sin­de zaman kazan­dı­ran yeni ila­cı Türkiye’de de ruh­sat aldı. Roche’un HER2 pozi­tif metas­ta­tik meme kan­se­ri teda­vi­sin­de kul­la­nıl­mak üze­re geliş­tir­di­ği ilaç, has­ta­la­rın yaşam süre­si­ni ve teda­vi kali­te­si­ni yük­selt­me­yi hedefliyor.

Amerika’da 2012, Avrupa’da 2013 yılın­dan iti­ba­ren kul­la­nı­lan ve Türkiye’de de ruh­sat alan Roche’un yeni meme kan­se­ri ila­cı­nın, HER2 pozi­tif metas­ta­tik meme kan­se­ri teda­vi­sin­de has­ta­la­rın hayat­ta kal­ma süre­si­ni 56 aya kadar uzat­tı­ğı bili­ni­yor. 90’lı yıl­lar­da sade­ce kemo­te­ra­pi uygu­la­ma­sı ile has­ta­la­rın yaşam süre­si 1520 aya kadar uzatılabiliyordu.

İlgili Haberler

Leave a Comment