Roche Türkiye’den Üst Düzey Atama

Son iki yıl­da Roc­he Türkiye’den yurt­dı­şı­na ata­nan yöne­ti­ci sayı­sı 15’i aştı. Roc­he Tür­ki­ye İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü Ber­rin Yıl­maz, yeni göre­vi kap­sa­mın­da Roche’un Genel Mer­ke­zi olan Basel’e atan­dı. 2006 yılın­dan beri Roc­he Tür­ki­ye bün­ye­sin­de İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü ola­rak göre­vi­ni sür­dü­ren Ber­rin Yıl­maz, Basel’deki Roc­he Grubu’nun Glo­bal IT Bölü­mü için İns­an Kay­nak­la­rı Yöne­ti­ci­si (Glo­bal HR Busi­ness Part­ner for Gro­up Infor­ma­tics) ola­rak görev yapa­cak. Yıl­maz, yeni göre­vi­ne Mart 2012’de başladı.

İlgili Haberler

Leave a Comment