Roche sürdürülebilirlikte yine sektör lideri

rocheEKİM 2015

2014 yılın­da altın­cı kez Dow Jones Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik Endeksi’nde sağ­lık sek­tö­rün­de dün­ya lide­ri seçi­len Roc­he Tür­ki­ye, yayın­la­dı­ğı rapor ile sağ­lık sek­tö­rü­nün sür­dü­rü­le­bi­lir­lik lider­li­ği­ne devam edi­yor. Dow Jones Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik Endek­si, sür­dü­rü­le­bi­lir­lik­le ilgi­li konu­la­rı port­föy­le­ri­ne enteg­re eden yatı­rım­cı­lar için gös­ter­ge göre­vi gören en önem­li ulus­la­ra­ra­sı endeks ola­rak kabul ediliyor.

2011 yılın­da kuru­lan Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik Komi­te­si ve üye­le­ri lider­li­ğin­de yerel sür­dü­rü­le­bi­lir­lik poli­ti­ka­sı­nı oluş­tu­ran ve çalış­ma­la­rı­nı yürü­ten Roc­he İlaç, pro­je­le­ri­ni pay­daş­la­rı­nın ihti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ni göz önün­de bulun­du­ra­rak yerel sür­dü­rü­le­bi­lir­lik stra­te­ji­si doğ­rul­tu­sun­da geliş­ti­ri­yor ve uygu­lu­yor. Bu kap­sam­da Has­ta­lar için Yeni­lik”, Etik ve Sorum­lu Şir­ket”, Mükem­mel Çalış­ma Orta­mı” ve Top­lu­ma Kat­kı ve Çev­re­yi Koru­ma” ana konu­la­rın­da ger­çek­leş­tir­di­ği bazı faaliyetler.

İlgili Haberler

Leave a Comment