Roche İlaç’a Yeşil Ofis” Ünvanı

SONY DSC

WWF- Tür­ki­ye ile işbir­li­ği­ne gide­rek ener­ji tasar­ru­fu, kar­bon emis­yo­nu­nu azalt­ma, yeni­le­ne­bi­lir kay­nak­la­ra yönel­me ve doğal kay­nak­la­rı bilinç­li kul­lan­ma­ya yöne­lik pro­je­ler yürü­ten Roc­he, bir 

yıl­lık çalış­ma­nın ardın­dan, belir­le­nen hedef­le­re ula­şa­rak WWF-Türkiye’den (Gre­en Office)-”Yeşil Ofis” Diploması’nı aldı. Roc­he, Türkiye’de Yeşil Ofis” unva­nı­nı alan beşin­ci, ilaç sek­tö­rün­de ise ilk ve tek fir­ma oldu.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment