Roche Diagnostik Türkiye’nin Sağlık Çözümleri Geliştirme Direktörü Doğutan Ülgen oldu

Doğu­tan Ülgen

2005 yılın­dan beri sağ­lık sek­tö­rün­de fark­lı görev­ler­de bulu­nan Doğu­tan Ülgen, kari­ye­ri­ne Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak devam edecek.

Roc­he Diag­nos­tik, Tür­ki­ye­’­de­ki Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tör­lü­ğü­nü Doğu­tan Ülge­n­’e ema­net etti. 2005 yılın­dan bu yana sağ­lık sek­tö­rün­de fark­lı görev­ler sür­dü­ren Ülgen, 6 Nisan 2020 tari­hi iti­ba­riy­le Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye­’­nin Sağ­lık Çözüm­le­ri Geliş­tir­me Direk­tö­rü ola­rak görev yap­ma­ya başladı.

Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Kim­ya Mühen­dis­li­ği bölü­mü mezu­nu olan Doğu­tan Ülgen, aynı üni­ver­si­te­de Kim­ya Mühen­dis­li­ği ala­nın­da yük­sek lisan­sı­nı tamam­la­dı. 2005 yılın­da Uygu­la­ma Uzma­nı ola­rak katıl­dı­ğı Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye­’­de fark­lı alan­lar­da ve ürün grup­la­rın­da Ürün Müdür­lü­ğü yap­tı. 2015 yılın­dan iti­ba­ren kari­ye­ri­ne GE Health­ca­re Tür­ki­ye şir­ke­tin­de devam eden Ülgen, son ola­rak Glo­bal Müş­te­ri­ler­den Sorum­lu Kıdem­li Pazar­la­ma Müdü­rü ola­rak görev yapıyordu.

Roc­he Hakkında:

İns­anl­ar­ın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­ti­ren bilim­sel iler­le­me­le­re odak­la­nan Roc­he, ilaç ve tanı araç­la­rı ala­nın­da öncü glo­bal şir­ket­ler ara­sın­da yer almak­ta­dır.  Her has­ta­ya doğ­ru teda­vi­yi en doğ­ru şekil­de ver­me stra­te­ji­si, İlaç ve Diag­nos­ti­k­’in gücü­nü aynı çatı altın­da top­la­yan Roc­he­’u, kişi­sel­leş­ti­ril­miş sağ­lık hiz­met­le­ri ala­nın­da lider hali­ne getirmiştir. 
 
Roc­he; onko­lo­ji, immü­no­lo­ji, bula­şı­cı has­ta­lık­lar, oftal­mo­lo­ji ve nöro­lo­ji konu­la­rın­da tam anla­mıy­la fark­lı­laş­mış ilaç­la­ra sahip, dün­ya­nın en büyük biyo­tek­no­lo­ji şir­ke­ti­dir. Roc­he ayrı­ca in vit­ro diag­nos­tik ve doku baz­lı kan­ser tanı­sın­da da dün­ya lide­ri olup, diya­bet yöne­ti­min­de öncüdür.
 
1896 yılın­da kuru­lan Roc­he, has­ta­lık­la­rı önle­me­nin, teş­his ve teda­vi etme­nin ve top­lu­ma sür­dü­rü­le­bi­lir bir kat­kı­da bulun­ma­nın daha iyi yol­la­rı­nı bul­mak ama­cıy­la çalış­ma­la­rı­na devam etmek­te­dir.  Şir­ket ayrı­ca, ilgi­li tüm pay­daş­lar­la bir­lik­te çalı­şa­rak has­ta­la­rın tıb­bi yeni­lik­le­re eri­şi­mi­ni artır­ma­yı da amaç­la­mak­ta­dır. Roc­he tara­fın­dan geliş­ti­ri­len ve ara­la­rın­da yaşam kur­ta­ran anti­bi­yo­tik­le­rin, anti­ma­lar­yal­le­rin ve kan­ser ilaç­la­rı­nın da yer aldı­ğı 30’dan faz­la ilaç, Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü­’­nün Model Temel İlaç Lis­te­si­’n­de yer almak­ta­dır. Roc­he, Dow Jones Sür­dü­rü­le­bi­lir­lik Endek­si­’n­de (DJSI) 11 yıl arka arka­ya İlaç Endüst­ri­sin­de en sür­dü­rü­le­bi­lir şir­ket­ler­den biri ola­rak seçilmiştir.
 
Mer­ke­zi İsv­içr­e’­n­in Basel ken­tin­de bulu­nan Roc­he Gru­bu, 2019 yılı iti­ba­riy­le 100’ün üze­rin­de ülke­de yak­la­şık 98 bin çalı­şa­nıy­la faali­yet gös­ter­mek­te­dir. 2019 yılın­da Ar-Ge çalış­ma­la­rı­na 11.7 mil­yar İsv­içre Fran­gı yatı­rım yapan Roc­he­’un ciro­su 61.5 mil­yar İsv­içre Fran­gı ola­rak ger­çek­leş­miş­tir. Roc­he Gru­bu Ame­ri­ka­’­da bulu­nan Genen­tec­h­’in tama­mı­na, Japon­ya­’­da bulu­nan Chu­gai Phar­ma­ce­uti­cal şir­ke­ti­nin de çoğun­luk his­se­si­ne sahip­tir.  Ayrın­tı­lı bil­gi için www.roche.com adre­si­ni ziya­ret ediniz.

İlgili Haberler