Roche Diagnostik Türkiye & TED Eğitimle Sağlıklı Gelecek” Projesi

 

Bur­çak Çelik – Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye Genel Müdü­rü, Tür­ki­ye & Orta Asya ve Kaf­kas Ülke­le­ri Yöne­tim Mer­ke­zi Başkanı

Eği­tim­le Sağ­lık­lı Gelecek” Pro­je­si­ni yap­ma­ya nasıl karar verdiniz?

 

Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye ola­rak, insan­la­rın yaşam­la­rı­nı iyi­leş­tir­mek için çalı­şır­ken, bir yan­dan da kurum­sal bece­ri­le­ri­mi­zi top­lum­sal fay­da­ya dönüş­tü­recek fark­lı çalış­ma­la­rı ve pro­je­le­ri haya­ta geçir­me­yi hedef­li­yo­ruz. Bu amaç doğ­rul­tu­sun­da, en çok önem­se­di­ği­miz konu­la­rın başın­da sağ­lık ala­nın­da top­lum­sal bilin­cin artı­rıl­ma­sı yer alı­yor. Bu bakış açı­sıy­la, genç­le­ri­mi­zin sağ­lık ala­nın­da bilinç­len­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la Eği­tim­le Sağ­lık­lı Gelecek pro­je­si­ni haya­ta geçirdik.

Ger­çek bir top­lum­sal fay­da yarat­mak için sorun­la­rın çözü­mün­de­ki kilit pay­daş­la­rın bir ara­ya gele­rek bir­lik­te çalış­ma­sı gerek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ruz. Biz de Türk Eği­tim Der­ne­ği ve çok değer­li aka­de­mis­yen­ler­le bir ara­ya gele­rek pro­je­mi­zi şekil­len­dir­dik ve bir­lik­te çalış­ma­ya baş­la­dık. Öğren­ci­le­ri­mi­zin, veli­le­ri­mi­zin ve Roc­he çalı­şan­la­rı­nın da güç­lü işbir­li­ğiy­le pro­je­mi­zin ilk yılı­nı somut çık­tı­lar ve değer­li kaza­nım­lar­la tamamladık.

Pro­je hak­kın­da bil­gi vere­bi­lir misi­niz? Şu an han­gi aşa­ma­da­sı­nız?

Eği­tim­le Sağ­lık­lı Gelecek” pro­je­miz kap­sa­mın­da Anka­ra, İst­anb­ul, İzm­ir, Diyar­ba­kır, Malat­ya ve Kayseri’de ika­met eden TED’in Tam Des­tek Burs­lu hazır­lık, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıf öğren­ci­le­ri­ne ve aile­le­ri­ne sağ­lık ala­nın­da far­kın­da­lık­la­rı­nı ve bil­gi­le­ri­ni artır­mak üze­re eği­tim­ler verdik.

Kasım 2020’de, 20 değer­li eğit­me­nin kat­kı­la­rıy­la 20202021 döne­mi­ni kap­sa­yan eği­tim­le­ri­miz baş­la­dı. Yak­la­şık 600 öğren­ci ve 180’den faz­la veli eği­tim­le­ri­mi­ze ve etkin­lik­le­ri­mi­ze katıl­dı. Pro­je­mi­zin ilk döne­min­de Temel İns­an Hak­kı Ola­rak Sağ­lık, Psi­ko­sos­yal Geli­şim, İlk Yar­dım Far­kın­da­lı­ğı, Hij­yen ve Kişi­sel Bakım, Spo­run Sağ­lık­lı Birey Geli­şi­min­de­ki Öne­mi ve Sınav Kay­gı­sı ile Başa Çık­ma eği­tim­le­ri­nin de ara­la­rın­da bulun­du­ğu top­lam­da 18 eği­tim haya­ta geçir­dik. Pan­de­mi süre­ci­nin gerek­li­lik­le­ri doğ­rul­tu­sun­da eği­tim­le­ri­mi­zi çev­ri­mi­çi ortam­da ger­çek­leş­tir­dik ve tüm öğren­ci­le­ri­mi­zin fır­sat eşit­li­ği­ne sahip olma­sı için gerek­li tek­no­lo­jik dona­nım ve mater­yal­le­ri temin ettik.

Bu uzun soluk­lu yol­cu­lu­ğun ilk döne­mi­ni başa­rıy­la tamam­la­dık. Pro­je baş­lan­gı­cın­da yapı­lan ihti­yaç ana­li­zi ve dönem sonun­da yapı­lan anket sonuç­la­rı­nı kar­şı­laş­tır­dı­ğı­mız­da, pro­je­mi­zin sağ­la­mış oldu­ğu fay­da­yı da net bir şekil­de gör­müş olduk. Anket sonuç­la­rı­nı ince­le­di­ği­miz­de, öğren­ci­le­rin yüz­de 98’inin eği­tim­ler saye­sin­de sağ­lık konu­sun­da daha bilinç­li his­set­ti­ği­ni, yüz­de 90’ının sağ­lık hak­kı konu­sun­da bilinç­len­di­ği­ni, yüz­de 93’ünün ise eği­tim­ler­den edin­di­ği bil­gi­le­ri gün­lük hayat­ta kul­lan­dı­ğı­nı göz­lem­le­dik. Final anke­ti­ni yanıt­la­yan veli­le­rin çoğun­lu­ğu ise, eği­tim­le­rin genel ola­rak hem ken­di­le­ri­ne hem çocuk­la­rı­na kat­kı sağ­la­dı­ğı­nı ve eği­tim içe­rik­le­ri­ni fay­da­lı bul­duk­la­rı­nı belirt­ti. Veli­le­rin yüz­de 85’i, çocuk­la­rı­nı uyuş­tu­ru­cu ve diğer mad­de­ler­den koru­ma konu­sun­da aldık­la­rı eği­tim­ler saye­sin­de daha bilinç­li olduk­la­rı­nı pay­la­şır­ken, Ser­vi­kal Kan­ser ve HPV Far­kın­da­lı­ğı” eği­ti­mi en fay­da­lı bulu­nan eği­tim­ler­den biri oldu.

Pro­je­de gelecek hedef­le­ri­niz nelerdir?

Eği­tim­le Sağ­lık­lı Gelecek pro­je­mi­ze önü­müz­de­ki dönem­de de karar­lı­lık­la devam ede­ce­ğiz. Pro­je­nin yeni döne­min­de hem küre­sel hem yerel baz­da yaşa­nan geliş­me­le­ri göz önün­de bulun­du­ra­rak eği­tim prog­ra­mı­mı­za iklim deği­şik­li­ği soru­nu­na ve gönül­lü­lük kav­ra­mı­na yöne­lik eği­tim modü­lü ekle­me­yi plan­lı­yo­ruz. İkl­im Deği­şik­li­ği ile Müca­de­le” eği­tim­le­ri ile top­lum­sal bilin­ci artır­ma­yı ve iklim deği­şik­li­ği­nin ivme­si­ni azalt­mak adı­na sür­dü­rü­le­bi­lir çözüm­ler üre­te­bil­me­yi amaçlıyoruz.


Naz Dic­le Bal­kan Gür­ses – Türk Eği­tim Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Genel Sekreteri

Pro­je­nin başın­dan bu yana öğren­ci ve veli­le­re ne gibi kat­kı­lar sağ­la­dı­nız?

Türkiye’nin eği­tim ala­nın­da­ki ilk ve en aktif sivil top­lum kuru­lu­şu ola­rak, önce eği­tim önce genç­lik’ ilke­siy­le yol alı­yo­ruz. Bugü­ne kadar burs­la­rı­mız­la yak­la­şık 50 bin çocu­ğu­mu­za ulaş­tık. Nere­dey­se iki yıla yak­la­şa­cak COVID-19 sal­gı­nı süre­cin­de de burs­lu öğren­ci­le­ri­mi­zin hep yanın­da olduk. Tam da bu süreç­te bizim gibi düşü­nen, çocu­ğa, genç­li­ğe dair has­sa­si­yet­le­ri olan kuru­luş­lar­la işbir­li­ği yap­mak­tan mut­lu­luk duyu­yo­ruz. Roc­he Diag­nos­tik Tür­ki­ye ile yap­tı­ğı­mız ortak çalış­ma­da da bir kez daha gör­dük ki el ele ver­di­ği­miz­de daha güç­lü­yüz. Pan­de­mi süre­cin­de daha disip­lin­li, daha daya­nık­lı olma­yı seç­mek Türk Eği­tim Derneği’ne bağ­lı öğren­ci­le­ri­mi­zin, öğret­men­le­ri­mi­zin, çalış­ma arka­daş­la­rı­mın ve benim ter­ci­him oldu. O neden­le Roc­he Diag­nos­tik Türkiye’nin gün­lük yaşa­ma odak­la­nır­ken, sağ­lık baş­lı­ğı altın­da temel hak­la­rı, psi­ko­lo­ji­yi, çev­re­yi ve doğa­yı kap­sa­yan pro­je­si bizim için çok kıy­met­li oldu. Çocuk­la­rı­mız ve onla­rın yanın­da aile­le­ri­nin temel insan hak­kı olan sağ­lı­ğa yöne­lik dik­kat edil­me­si gere­ken nok­ta­la­rı irde­le­me­si için bu pro­je çok önem­liy­di. Öyle ki, temel hij­yen ve far­kın­da­lık eği­tim­le­ri­nin yanı sıra bizim, öğren­ci­le­ri­mi­ze ilet­mek iste­di­ği­miz psi­ko­lo­jik sağ­lam­lık, mad­de kul­la­nım ris­ki ve duy­gu­sal zekâ gibi ana far­kın­da­lık­la­rın uzman­lar­ca öğren­ci­le­re ve aile­le­re aktı­rıl­ma­sı­nın kri­tik öne­me sahip oldu­ğu kanı­sın­da­yım. Özel­lik­le çocuk­la­rı­mı­zın zor koşul­lar­la nasıl başa çıka­bi­le­ce­ği­nin, ruh ve bede­nen nasıl daya­nık­lı olu­na­ca­ğı­na dair aldık­la­rı eği­ti­min çok yarar­lı ola­ca­ğı­nı düşü­nü­yo­rum. Ayrı­ca ruh­sal ve sos­yal iyi­lik hali­nin en önem­li unsu­ru­nun spor oldu­ğu­nu öğret­men­le­ri ve aka­de­mik danış­man­la­rı­mız her fır­sat­ta ken­di­le­ri­ne ile­ti­yor. Bu çer­çe­ve­de aldık­la­rı burs­ta da onla­rın bir spor dalın­da azmet­me­le­ri­ni ve bunu yaşam­la­rı­na adap­te etme­le­ri­ni önemsiyoruz.

Top­lam kaç eği­tim ver­di­niz? Kaç öğren­ci ve kaç veli­ye ulaş­tı­nız?

Tüm pay­daş­la­rı­mı­zı orta­ya koy­du­ğu kat­kı ile yıl için­de top­lam 18 eği­tim ger­çek­leş­tir­dik. Etkin­lik­ler ile yak­la­şık 600 öğren­ci­ye ve 187 veli­ye ulaş­tık. 20 eğit­men pro­je­ye des­tek sağ­la­dı. Eği­tim bizim için yaşam boyu süren bir yol­cu­luk. Yal­nız­ca okul­da değil, aile­de de sağ­lık bilin­ci­nin ve eği­ti­mi­nin des­tek­len­me­si büyük önem taşı­yor. Amaç­la­rı­mız­dan biri, aile­le­ri bu bilinç etra­fın­da top­la­ya­cak far­kın­da­lı­ğı yarat­mak­tı. Bu doğ­rul­tu­da sonuç anket­le­rin­den elde etti­ği­miz veri­ler bizi çok mem­nun etti. Eği­tim­le­rin, öğren­ci­le­rin genel bek­len­ti düze­yi­ni kar­şı­la­ma ora­nı yüz­de 86 ola­rak ölçül­dü. Kasım 2020 döne­min­de ger­çek­le­şen ilk anket sonuç­la­rıy­la kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da öğren­ci­le­rin sağ­lık konu­sun­da hak ve sorum­lu­luk­la­rı­nı tama­men bilen öğren­ci ora­nı­nın yüz­de 90’a çık­tı­ğı­nı gör­dük. Pro­je süre­sin­ce düzen­li spor yapan öğren­ci­le­rin ora­nı yüz­de 48’den yüz­de 55’e yük­se­lir­ken; bes­len­me ve sağ­lık­lı gıda­lar konu­sun­da öğren­ci­le­rin bil­gi düze­yi yüz­de 8 ora­nın­da arta­rak yüz­de 67’den yüz­de 75’e çıktı.

Eği­tim­le­re katı­lan öğren­ci­ler sos­yal anlam­da ve düşün­sel ola­rak geliş­me sağ­la­dık­la­rı­nı, sağ­lık konu­sun­da yeni şey­ler öğren­dik­le­ri­ni belir­tir­ken, öğren­ci­le­rin yüz­de 91’i öğren­dik­le­ri bil­gi­le­ri çev­re­le­ri­ne aktar­dık­la­rı­nı ifa­de etti.  Öğren­ci­le­rin anket kap­sa­mın­da ver­di­ği yanıt­lar, bil­gi düzey­le­ri­nin geli­şi­min­de pro­je eği­tim­le­ri­nin kat­kı­sı­nın yük­sek oldu­ğu­nu ve eği­tim konu­la­rı­nın öğren­ci­le­rin ilgi­si­ni çek­ti­ği­ni gös­ter­di. Anket sonuç­la­rı ayrı­ca, kişi­sel geli­şim eği­tim­le­ri­nin öğren­ci­le­rin pro­je­ye olan ilgi­si­ni artır­dı­ğı­nı orta­ya koyar­ken, öğren­ci­le­rin yüz­de 93’ünün eği­tim­ler­den öğren­dik­le­ri­ni gün­lük hayat­la­rı­na da uygu­la­dık­la­rı tes­pit edildi.

Anke­ti yanıt­la­yan veli­le­rin yüz­de 85’i, çocuk­la­rı­nı uyuş­tu­ru­cu ve diğer mad­de­ler­den koru­ma konu­sun­da bil­gi sahi­bi oldu­ğu­nu ve eği­tim­de son­ra bu ora­nın daha da artış gös­ter­di­ği­ni belirt­ti. Veli­ler, çocuk­la­rı­nın eği­tim­ler­den son­ra paket­li ve bes­le­yi­ci­li­ği düşük gıda­lar yeri­ne sağ­lık­lı alter­na­tif­le­re yönel­me­ye baş­la­dı­ğı­nı, spor yap­ma sık­lık­la­rı­nın art­tı­ğı­nı ve ken­di­le­ri­ni de sağ­lık­lı bir yaşam için teş­vik ettik­le­ri­ni söy­le­di. Anket sonuç­la­rı, eğit­men­le­rin bil­gi düze­yi­nin, veli­le­rin ve öğren­ci­le­rin pro­je­ye olan ilgi­si­ni artır­dı­ğı­nı orta­ya koy­du. Pan­de­mi döne­min­de uzak­tan eği­tim­ler­le öğren­ci­le­rin des­tek­len­me­si veli­le­rin tak­di­ri­ni kazan­dı. Öğren­ci eği­tim­le­ri veli­ler tara­fın­dan takip edi­lir­ken, katı­lım­la­rı da desteklendi.

İlgili Haberler