Robotlar sağlık çalışanlarını kemoterapiden koruyor

robotik donemGÜN­CEL / OCAK 2016

Kan­ser­le müca­de­le­de kul­la­nı­lan kemo­te­ra­pi ilaç­la­rı bir süre­dir robot­lar tara­fın­dan hazır­la­nı­yor. Has­ta­nın teda­vi süre­ci­ni güve­ne alan, sağ­lık çalı­şan­la­rı­nı ise bu ilaç­la­rın olum­suz etki­le­rin­den koru­yan robo­tik sis­tem ilaç uygu­la­ma­la­rın­da­ki risk­le­ri tama­men orta­dan kal­dı­rı­yor. Tek­no­lo­ji saye­sin­de, günü­müz­de kemo­te­ra­pi ilaç­la­rı 6 kol­lu robot­lar tara­fın­dan hazırlıyor.

Robo­tik Kemo­te­ra­pi İlaç Hazır­la­ma Sis­te­mi” ola­rak bili­nen ve has­ta­ya veri­len ilaç mik­ta­rın­da­ki hata payı­nı sıfı­ra indi­ren sis­tem, Türkiye’de özel sağ­lık sek­tö­rü­ne de gir­di. Bu sis­te­mi kul­la­nan ilk ve tek özel has­ta­ne olan Medi­cal Park Sam­sun Has­ta­ne­si Genel Müdü­rü Op. Dr. Hakan Özcan, Robo­tik Kemo­te­ra­pi İlaç Hazır­la­ma Sis­te­mi” ile kan­ser­le müca­de­le­de yeni bir dönem baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. İlaç dozu hesap­la­ma­la­rı­nın teda­vi­nin başa­rı­sı üze­rin­de doğ­ru­dan etki­li oldu­ğu­nu söy­le­yen Op. Dr. Özcan Sis­te­min altı eksen­li robo­tik kolu saye­sin­de sito­tok­sik ilaç­lar el değ­me­den ve ste­ril bir ortam­da hazır­la­nır­ken, sağ­lık per­so­ne­li­miz de bu ilaç­la­rın olum­suz etki­le­rin­den koru­nu­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment