Robotik diz cerrahisi fark yaratıyor

GÜN­CEL / OCAK 2016

Kla­sik yön­tem­ler­le yapı­lan diz pro­tez­le­ri­ne göre has­ta­la­rın çok daha erken aya­ğa kal­ka­bil­me­si­ni sağ­la­yan, ilk gün­den iti­ba­ren hare­ket kabi­li­ye­ti kazan­dı­ran MAKOp­lasty ile yapı­lan robo­tik diz cer­ra­hi­si Türkiye’de ilk kez Liv Hospital’da uygulanıyor.

Robo­tik diz cer­ra­hi­si ile ger­çek­leş­ti­ri­len ame­li­yat son­ra­sın­da diz­ler­de esnek­lik ve tam bükü­le­bi­lir­lik sağ­la­nı­yor. Kla­sik yön­tem­ler­le yapı­lan diz pro­tez­le­ri­ne göre has­ta­lar çok daha erken aya­ğa kal­ka­bi­li­yor, yürü­ye­bi­li­yor. Robo­tik tek­no­lo­ji­le­ri­nin kul­la­nıl­ma­sı ile yapı­lan ame­li­yat­la, kişi­ye en uygun diz pro­te­zi­ni uygu­la­mak artık müm­kün. 1.7 mil­yon Euro’luk yatı­rım olan robo­tik diz cer­ra­hi­si MAKOp­lasty ile 0,1 mm gibi çok düşük bir hata bile fark edi­le­bi­li­yor ve çap­raz bağ­lar koru­na­rak uygu­la­nı­yor. Bu neden­le diz­le­rin nere­dey­se nor­mal diz­den bir far­kı kalmıyor.

Robotik diz cerrahisi sonrası Bebek Parkı’nda bir araya gelen vakalar, hep birlikte yürüyüş yaptı. Eski ve yeni yaşamlarından anekdotları paylaştı.
Robo­tik diz cer­ra­hi­si son­ra­sı Bebek Parkı’nda bir ara­ya gelen vaka­lar, hep bir­lik­te yürü­yüş yap­tı. Eski ve yeni yaşam­la­rın­dan anek­dot­la­rı paylaştı.

Sis­te­min diğer özel­li­ği­nin de kul­la­nı­lan pro­tez­le­rin kemik yapı­sı­na çok ben­ze­me­si ve ana­to­mik olma­sı. Böy­le­ce ame­li­yat son­ra­sın­da diz­ler­de esnek­lik ve tam bükü­le­bi­lir­lik sağ­la­nı­yor. Kla­sik yön­tem­ler­le yapı­lan diz pro­tez­le­ri­ne göre has­ta­lar çok daha erken aya­ğa kal­ka­bi­li­yor, yürü­ye­bi­li­yor, koşa­bi­li­yor hat­ta spor yapa­bi­li­yor­lar. Ame­li­yat son­ra­sı da daha kolay ve kon­for­lu olu­yor. Daha az ağrı ve kana­ma önem­li avan­taj­la­rın­dan birkaçı.

İlgili Haberler

Leave a Comment