Ridley Scott, Marslı” ile geliyor

1E2FE3AAEKİM 2015

77 yaşın­da­ki efsa­ne­vi yönet­men Rid­ley Scott, bu kez bilim kur­guy­la beyaz per­de­de. Matt Damon, Jes­si­ca Chas­ta­in, Kate Mara’nın baş­rol­le­ri­ni pay­laş­tı­ğı fil­min konu­su şöy­le: Mars­lı Mars geze­ge­ni­ne ast­ro­not­la­rın gön­de­ril­di­ği bir görev­de, Mark Wat­ney isim­li ast­ro­not şid­det­li bir fır­tı­na son­ra­sı öldü sanı­la­rak eki­bi tara­fın­dan terk edi­lir. Fakat Wat­ney hayat­ta­dır ve ken­di­si­ni Mars’ta yapa­yal­nız bulur. Elin­de­ki sınır­lı ola­nak­lar­la, zeka­sı­nı ve daya­nık­lı­lı­ğı­nı kul­la­na­rak dün­ya­ya yaşa­dı­ğı­na dair bir sin­yal gön­der­me­ye çalı­şır. Mil­yon­lar­ca mil uzak­ta NASA ve ulus­la­ra­ra­sı bilim ada­mı dur­mak­sı­zın bu Marslı’nın eve dön­me­si için uğra­şır­ken, ekip arka­daş­la­rı da cesur bir karar­la kur­tar­ma ope­ras­yo­nun­da yer alırlar.

Geç­ti­ği­miz yılın en sevi­len bilim­kur­gu kitap­la­rın­dan biri olan Andy Weir imza­lı The Mar­ti­an, ülke­miz­de de yakın zaman­da Mars­lı” adıy­la basıl­mış­tı. Film, 2 Ekim’de viz­yon­da olacak. 

İlgili Haberler

Leave a Comment