Renan Özyerli, MSD Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) Bölge Başkanlığına atandı

125 yılı aşkın süre­dir has­ta­lık­lar­la müca­de­le için yeni ilaç ve aşı­la­rın keş­fe­dil­me­si­ne ve geliş­ti­ril­me­si­ne kat­kı­da bulu­nan MSD, yeni Doğu Avru­pa, Orta Doğu ve Afri­ka (EEMEA) Böl­ge Başkanı’nı açık­la­dı. MSD Tür­ki­ye Böl­ge­si (Tür­ki­ye, Ukray­na ve BDT ülke­le­ri) Genel Müdü­rü Renan Özyer­li, 1 Ocak 2021 tari­hi iti­ba­rıy­la MSD EEMEA Böl­ge Baş­kan­lı­ğı göre­vi­ne geti­ril­di. Renan Özyer­li, MSD­’­nin dün­ya­da­ki en geniş böl­ge­le­rin­den biri olan, çeşit­li­li­ği ve eko­no­mik büyük­lü­ğü ile öne çıkan EEME­A’­da­ki tüm stra­te­ji ve ope­ras­yon­la­rın­dan sorum­lu ola­cak. 2.1 mil­yar kişi­lik bir nüfu­su barın­dı­ran EEMEA böl­ge­sin­de 70’den faz­la ülke­de faali­yet gös­te­ren MSD, yak­la­şık 1.800 çalı­şa­nı ile böl­ge­de­ki ilk 5 biyo­far­ma­sö­tik ilaç şir­ke­ti ara­sın­da yer alıyor.

Güç­lü port­fö­yü ile 125 yılı aşkın süre­dir dün­ya­nın en zor­lu has­ta­lık­la­rı için ilaç ve aşı­lar geliş­ti­re­rek yaşam için keş­fe­den MSD’de, üst düzey ata­ma ger­çek­leş­ti. MSD Tür­ki­ye Böl­ge­si (Tür­ki­ye, Ukray­na ve BDT ülke­le­ri) Genel Müdü­rü ola­rak görev yapan Renan Özyer­li, Doğu Avru­pa, Orta Doğu ve Afri­ka (EEMEA) Böl­ge Baş­kan­lı­ğı­na ter­fi etti. Özyer­li, yeni göre­vin­de böl­ge­de­ki 70’den faz­la ülke­de faali­yet gös­te­ren ve 1.800’e yakın çalı­şa­nıy­la EEMEA böl­ge­si­nin en büyük 5 biyo­far­ma­sö­tik ilaç şir­ke­tin­den biri olan MSD­’­nin bu böl­ge­de­ki tüm orga­ni­zas­yo­nu­na lider­lik edecek.

Özyer­li, İst­anb­ul Ata­türk Fen Lise­si ve Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Kim­ya Mühen­dis­li­ği Bölü­mün­den mezun olduk­tan son­ra Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­sin­de Mühen­dis­lik Yöne­ti­mi ala­nın­da MBA yap­tı. İlaç sek­tö­rün­de glo­bal şir­ket­ler­de edin­di­ği satış ve pazar­la­ma alan­la­rın­da­ki tec­rü­be­si ile 2004 yılın­da ülke­mi­zin genel sağ­lık sigor­ta­sı­na geç­ti­ği dönem­de pazar eri­şim depart­ma­nın­da görev aldı. 2013 yılın­da MSD Tür­ki­ye­’­ye İş Biri­mi Direk­tö­rü ola­rak katı­lan Özyer­li, 20152017 yıl­la­rı ara­sın­da Çek Cum­hu­ri­ye­ti­’n­de MSD Çek Cum­hu­ri­ye­ti Genel Müdü­rü ola­rak görev yap­tı. 20172020 yıl­la­rın­da MSD Tür­ki­ye Böl­ge­si Genel Müdü­rü ola­rak görev alan Özyerli’nin çeşit­li­lik ve dahil etme kül­tü­rü­nü geliş­tir­me­ye odak­lı lider­lik tar­zı, MSD Türkiye’nin yara­tı­cı pro­je­le­riy­le dün­ya­da ses getir­me­si­ni, yete­nek­le­ri­ni diğer MSD orga­ni­zas­yon­la­rı­na ihraç etme­si­ni ve bu dönem­de çok yük­sek başa­rı gös­ter­me­si­ni sağladı.

Renan Özyer­li zen­gin dene­yi­mi ve bil­gi biri­ki­mi ile yeni göre­vin­de MSD EEMEA Böl­ge Baş­ka­nı ola­rak MSD­’­nin böl­ge­sel faali­yet­le­ri­ne lider­lik edecek ve eki­bi­nin başa­rı­sı­nı sür­dür­me­ye devam edecek.

MSD Hak­kın­da

125 yılı aşkın süre­dir hayat­la­rı kur­tar­ma ve iyi­leş­tir­me mis­yo­nu ile dün­ya­nın en zor­lu has­ta­lık­la­rı için ilaç­lar ve aşı­lar sunan MSD, yaşam için keş­fe­di­yor. MSD, mer­ke­zi Keni­l­worth, N.J., ABD­’­de bulu­nan Merck & Co., Inc.‘in tica­ri adı­dır. MSD, sağ­lı­ğa eri­şi­mi artır­ma­ya yöne­lik karar­lı­lı­ğı­nı, geliş­miş kural, prog­ram ve iş bir­lik­le­ri uygu­la­ma­la­rı ile orta­ya koy­mak­ta­dır. Günü­müz­de MSD, dün­ya­da ilk sıra­da yer alan Ar-Ge odak­lı biyo­far­ma­sö­tik şir­ket olma­yı amaç­la­ya­rak Kan­ser, Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı, HIV gibi has­ta­lık­lar, aşı­lar ve hay­van sağ­lı­ğı çalış­ma­la­rı­nı içe­ren, insan­la­rın ve hay­van­la­rın hayat­la­rı­nı teh­dit eden has­ta­lık­la­rı önle­mek ve teda­vi etmek için araş­tır­ma­lar­da ön plan­da olma­ya devam ediyor.

Daha faz­la bil­gi için www.msd.com.tr adre­si­ni ziya­ret ede­bi­lir ve Twit­ter, Face­bo­ok, Ins­tag­ram, Lin­ke­dIn ve Youtu­be üze­rin­den MSD’ye erişebilirsiniz.

Ayrın­tı­lı bil­gi için:

Güliz Şen­gü­ler / Essan­ce İst­anb­ul İlet­iş­im Danış­man­lı­ğı / 0530 384 62 78 / guliz.senguler@essance-istanbul.com

Dilek Duran / Essan­ce İst­anb­ul İlet­iş­im Danış­man­lı­ğı / 0534 424 93 12dilek.duran@essance-istanbul.com

İlgili Haberler