Remdesivir Türkiye’de bulunuyor mu?

Son gün­ler­de yay­gın­la­şan Rem­de­si­vir Türkiye’de bulun­mu­yor, kara­bor­sa­ya düş­tü” konu­lu haber­ler üze­ri­ne Gile­ad Sci­en­ces,  Türkiye’ye Hazi­ran ayın­dan iti­ba­ren par­ti­ler halin­de rem­de­si­vir bağı­şı yapıl­dı­ğı­nı belirtti.

Şir­ket­ten yapı­lan açık­la­ma şöyle:
Son gün­ler­de basın­da, küre­sel pan­de­mi­ye ve yüz­bin­ler­ce can kay­bı­na neden olan Covid-19’un teda­vi­si için Gilead’ın geliş­tir­di­ği etki­li­li­ği kanıt­lan­mış ve onay­lan­mış ilk ve tek anti­vi­ral olan rem­de­si­vi­rin Tür­ki­ye teda­ri­ki­ne iliş­kin çeşit­li haber­ler yer almaktadır.

Rem­de­si­vir, Covid-19 teda­vi­si için Avru­pa Bir­li­ği (EMA), Japon­ya, Kana­da, Avust­ral­ya, Tay­van, Sin­ga­pur, BAE ve Hin­dis­tan gibi bir­çok ülke­de ruh­sat­lan­dı­rıl­mış­tır. Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­’n­de FDA tara­fın­dan acil kul­la­nım i zni almış­tır. Türkiye’de ise henüz Sağ­lık Bakanlığı’nca ruh­sat­lan­dı­rıl­ma­mış ve tica­ri ola­rak kul­la­nı­ma sunulmamıştır.

Gile­ad, COVID-19’un dün­ya­ya getir­di­ği bu önem­li yükü hafif­let­mek için rem­de­si­vi­re hız­lı ve yay­gın eri­şim sağ­la­mak ama­cıy­la küre­sel sağ­lık oto­ri­te­le­riy­le bir­lik­te çalış­mak­ta­dır. Sorum­lu­lu­ğu­mu­zun bilin­ciy­le­ve rem­de­si­vi­ri tüm dün­ya­ya eri­şi­le­bi­lir kıl­mak için tüm gücü­müz­le çalış­tık. Bu kap­sam­da; Nisan ayın­da kli­nik çalış­ma­lar, insa­ni amaç­la ila­ca erken eri­şim, geniş­le­til­miş eri­şim prog­ram­la­rı ve düzen­le­yi­ci onay­la­rı­nı taki­ben ilaç sağ­la­mak ama­cıy­la mev­cut rem­de­si­vir teda­ri­ki­mi­zin tama­mı­nı (1.5M fla­kon) Tür­ki­ye de dahil olmak üze­re tüm dün­ya­ya bedel­siz ola­rak bağış­la­ma­yı taah­hüt ettik.

Çaba­la­rı­mız sonu­cun­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Sağ­lık Bakanlığı’na Halk Sağ­lı­ğı Genel Müdür­lü­ğü kont­ro­lün­de dağı­tıl­mak ve kul­la­nıl­mak üze­re rem­de­si­vir bedel­siz ola­rak sağ­lan­mış­tır. Ülke­mi­ze rem­de­si­vir teda­ri­ki Hazi­ran ayın­dan iti­ba­ren par­ti­ler halin­de ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Ekim ayı için­de ger­çek­le­şecek olan son par­ti rem­de­si­vir bağı­şı­mız ile bir­lik­te bağış süre­ci­miz tamam­la­na­cak­tır. Türkiye’ye bugü­ne kadar yak­la­şık 3000 has­ta­nın teda­vi­si­ni kar­şı­la­ya­cak mik­tar­da rem­de­si­vir bağı­şı yapılmıştır.

Rem­de­si­vir teda­ri­ki­nin devam­lı­lı­ğı­nın sağ­lan­ma­sı için Sağ­lık Bakan­lı­ğı ile görüş­me­le­ri­miz devam etmek­te ve bakan­lı­ğın nihai kara­rı beklenmektedir.

Türkiye’de rem­de­si­vi­re eri­şim tale­bi yal­nız­ca hekim­ler tara­fın­dan Sağ­lık Bakan­lı­ğı Tür­ki­ye İlaç ve Tıb­bi Cihaz Kurumu’na Yurt­dı­şı İlaç Temi­ni Pro­se­dü­rü kap­sa­mın­da yapı­la­bil­mek­te­dir. Kul­la­nı­ma uygun­luk kri­ter­le­ri Sağ­lık Bakanlığı’nca yayım­lan­mış­tır. Ürü­nün teda­ri­ki Halk Sağ­lı­ğı Genel Müdür­lü­ğü depo­su (Anka­ra) tara­fın­dan talep yapı­lan ilin İl Sağ­lık Müdürlüğü’ne sağlanmaktadır.

Halk sağ­lı­ğı­nı doğ­ru­dan ilgi­len­di­ren böy­le kri­tik bir konu­da say­gın yayı­nı­nız­da en doğ­ru bil­gi­le­rin yer alma­sı için bu bil­gi­len­dir­me­yi yap­ma­yı görev bili­yo­ruz. Gile­ad, Tür­ki­ye­’­de yaşa­yan her­ke­sin yara­rı­na ola­cak şekil­de, ilgi­li makam­la­ra rem­de­si­vi­rin kli­nik çalış­ma­la­rı­nın sonuç­la­rı hak­kın­da en gün­cel bil­gi­le­ri sağ­la­mak­ta, ülke­mi­ze rem­de­si­vir teda­ri­ki konu­sun­da Sağ­lık Bakan­lı­ğı ile yakın iş bir­li­ği için­de çalış­mak­ta­dır. Bil­gi­ni­ze say­gı ile sunarız.”

 

Gile­ad Sci­en­ces Hakkında

Gile­ad Sci­en­ces, henüz kar­şı­lan­ma­mış tıb­bi ihti­yaç­lar ala­nın­da yeni­lik­çi teda­vi­ler keş­fe­den, geliş­ti­ren ve bun­la­rı has­ta­la­rın kul­la­nı­mı­na sunan araş­tır­ma­ya daya­lı bir biyo­far­ma­sö­tik ilaç şir­ke­ti­dir. Şir­ke­tin mis­yo­nu, tüm dün­ya­da ölüm­cül has­ta­lık­la­ra yaka­lan­mış has­ta­la­rın bakı­mın­da geliş­me sağ­la­mak­tır. Mer­ke­zi Fos­ter City, California’da olan Gile­ad dün­ya gene­lin­de 38’den faz­la ülke­de faali­yet­le­ri­ni yürüt­mek­te­dir. Gile­ad, 33 yıl­dır HIV/AIDS, Hepa­tit B, Hepa­tit C, efla­mas­yon, onko­lo­ji ve sis­te­mik man­tar enfek­si­yon­la­rı alan­la­rın­da yeni­lik­çi teda­vi­ler geliş­tir­me­ye odak­la­na­rak bu has­ta­lık­la­rın ölüm­cül has­ta­lık­lar olmak­tan çıkıp, yöne­ti­le­bi­lir has­ta­lık­la­ra dönüş­tü­rül­me­si yolun­da­ki çaba­la­ra des­tek olmak­ta­dır. Gile­ad Sci­en­ces, ila­ca eri­şi­min sınır­lı veya olma­dı­ğı böl­ge­ler de dahil olmak üze­re, dün­ya­nın her yerin­de yaşa­mı teh­dit eden has­ta­lık­lar­la müca­de­le eden mil­yon­lar­ca has­ta­ya sunu­lan bakı­mı iyi­leş­tir­mek için çalış­mak­ta­dır. Bu ülke­ler­le yürü­tü­len ortak prog­ram­lar saye­sin­de dün­ya gene­lin­de 14 mil­yon­dan faz­la kişi­nin Gilead’ın veya şir­ke­tin üre­tim ortak­la­rın­dan biri­nin sağ­la­dı­ğı teda­vi­ye eriş­ti­ği tah­min edil­mek­te­dir. www.gilead.com

İlgili Haberler