Rembrandt ve Çağdaşları” İstanbul’da

HOL­LAN­DA ve Tür­ki­ye ara­sın­da­ki dip­lo­ma­tik iliş­ki­le­rin 400. yılı dola­yı­sıy­la hazır­la­nan Remb­randt ve Çağ­daş­la­rı-Hol­lan­da Sana­tı­nın Altın Çağı” ser­gi­si, Saban­cı Üni­ver­si­te­si Sakıp Saban­cı Müzesi’nde (SSM) açıldı.
Ser­gi­nin tanı­tı­mı dola­yı­sıy­la SSM’de düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da konu­şan Müze Müdü­rü Nazan Ölçer, ser­gi­nin Hol­lan­da sana­tı­na dair Türkiye’de düzen­le­nen ilk kap­sam­lı ser­gi olma özel­li­ği­ni taşı­dı­ğı­nı söyledi.
Ser­giy­le, Hol­lan­da resim sana­tı­nın Avru­pa resim sana­tı­na getir­di­ği yeni­li­ği, ışı­ğı kul­la­nım­da­ki usta­lı­ğı­nı, döne­min atmos­fe­ri­ni ve sana­ta yan­sı­ma­sı­nı geniş bir çer­çe­ve­de ele aldık­la­rı­nı dile geti­ren Ölçer, ser­gi­nin Tür­ki­ye ve Hol­lan­da iliş­ki­le­ri­nin 400. yılı dola­yı­sıy­la düzen­len­di­ği­ni hatır­la­ta­rak, ser­gi­de Hol­lan­da res­mi­nin önde gelen isim­le­ri­nin bulun­du­ğu 59 sanat­çı­ya ait 73 tab­lo, 19 desen ve 18 obje olmak üze­re top­lam 110 ese­rin sanat­se­ver­ler­le buluş­tu­ğu­nu dile getirdi.
Frans Hals, Jan Ste­en ve Jacob van Ruis­da­el gibi pek çok ismin eser­le­ri­ni görü­cü­ye çıka­ra­cak olan ser­gi, 10 Haziran’a kadar sanat­se­ver­ler tara­fın­dan gezilebilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment