Regl ağrısıyla baş edebilirsiniz

Doç. Dr. Cem İyibozkurt
Doç. Dr. Cem İyibozkurt

AĞRI / OCAK 2016

Bazı kadın­la­rın regl döne­mi hafif yor­gun­luk­lar­la bazı kadın­la­rın ise şid­det­li ağrı­lar­la geçer ve çoğu zaman bunun­la nasıl baş ede­ce­ği­ni bile­mez. Liv Hos­pi­tal Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Doç. Dr. Cem İyib­ozk­urt regl ağrı­sıy­la baş etme­nin yol­la­rı hak­kın­da bil­gi verdi.

Ağrı­nı­zın baş­la­ya­ca­ğı­nı his­set­ti­ği­niz­de uza­nın, ağrı kesi­ci ala­cak­sa­nız hemen baş­la­yın. Çün­kü ağrı kesi­ci­le­rin en etki­li oldu­ğu zaman ağrı baş­lar­ken aldı­ğı­nız zamandır.

Kar­nın alt tara­fı­nı ovuş­tur­mak ve bu böl­ge­ye sıcak tor­ba uygu­la­mak olduk­ça etki­li ola­bi­lir. Sıcak uygu­la­ma­sı kas­la­rın gev­şe­me­si­ne sebep ola­rak ağrı­yı azaltabilir.

Ilık bir duş aynı etkiy­le ağrı­yı azaltabilir.

Ger­me egzer­siz­le­ri gibi hafif egzer­siz­ler, yürü­yüş ve yoga gibi akti­vi­te­ler yarar­lı olabilir.

Zen­ce­fil ve ahu­du­du içe­ren içe­cek­ler ve çay­lar ağrı kesi­ci özel­lik gös­te­re­bi­lir. Bu dönem­de bu tip içe­cek­le­rin tüke­ti­mi arttırılabilir.

Kesin ola­rak gös­te­ril­me­se de bazı çalış­ma­lar­da aku­punk­tu­run regl ağrı­la­rı­na iyi gele­bi­le­ce­ği­ni gös­te­ren bazı çalış­ma­lar vardır.

Siga­ra ve alkol damar­lar­da daral­ma etki­si yara­ta­ca­ğın­dan ağrı­la­rı arttırabilir.

regl

Yağ tüke­ti­mi az olan ve yeşil­lik­ten zen­gin bes­le­nen­ler­de regl ağrı­la­rı­nın daha az oldu­ğu­na dair bil­gi­ler var­dır. Bu dönem­de kan kay­bı oldu­ğu için demir içe­ren besin­ler de mut­la­ka daha faz­la tüketilmelidir.

Bu dönem­de sos­yal­le­şe­rek veya hobi­le­re yöne­le­rek (kitap oku­mak, sev­di­ği­niz bir şey ile uğraş­mak gibi) ağrı algı­sı bir mik­tar yönetilebilir.

Regl ağrı­la­rı faz­lay­sa ve diyet, bes­len­me deği­şik­lik­le­ri, ağrı kesi­ci­le­re cevap ver­mi­yor­sa bir dok­to­ra mut­la­ka danış­mak gere­kir. Ağrı­la­rın arka­sın­da endo­met­ri­ozis, ade­nom­yo­zis, pel­vik inf­lam­ma­tu­var has­ta­lık veya miyom gibi bir prob­lem olma­dı­ğın­dan da emin olmak gerekir.

Ağrı­lar ana­to­mik bir prob­lem olma­dan da faz­la olu­yor­sa doğum kont­rol hap­la­rı ile kont­rol altı­na alı­na­bi­lir. Bir dok­to­ra danı­şa­rak doğum kont­rol hap­la­rı­na baş­la­mak ağrı­yı tüm­den orta­dan kaldırabilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment