Reflüye yeni ilaç piyasaya sunuldu

HAZİ­R­AN 2016

Ero­ziv ref­lü özofajit’in teda­vi­sin­de, nüks­le­rin önlen­me­sin­de, gast­ro-özo­fa­ji­yal ref­lü has­ta­lı­ğı­nın semp­to­ma­tik teda­vi­sin­de etkin Esop­ral, Ter­ra İlaç tara­fın­dan piya­sa­ya sunul­du. Her bir tab­let­te 40 mg eso­mep­ra­zol (mag­nez­yum dihid­rat şek­lin­de) içe­ren Esop­ral, uygun bir anti­bi­yo­tik kom­bi­nas­yo­nu ile bir­lik­te heli­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nun­da ve heli­co­bac­ter pylo­ri ile iliş­ki­li duedo­num ülser­le­ri­nin teda­vi­sin­de, heli­co­bac­ter pylo­ri ile iliş­ki­li pep­tik ülser­ler­de nüks­le­rin önlen­me­sin­de kul­la­nı­la­bi­lir. İlaç, sürek­li NSA­İİ (non-ste­ro­idal anti-inf­la­ma­tu­var ilaç­lar) teda­vi­si gere­ken has­ta­lar­da NSA­İİ kul­la­nı­mı ile iliş­ki­li gast­rik ülser­le­rin teda­vi­sin­de, risk altın­da­ki has­ta­lar­da NSA­İİ kul­la­nı­mı ile iliş­ki­li gast­rik ve duedo­nal ülser­le­rin önlen­me­sin­de Zol­lin­ger-Elli­son Sendromu’nun teda­vi­sin­de de etken.

İlgili Haberler

Leave a Comment