Reflünün ilacı günde iki bardak süt

BES­LEN­ME / AĞUS­TOS 2016

Uzman­lar, mide içe­ri­ği­nin yemek boru­su­na ara­lık­lı ve sürek­li geçi­şi ile ağrı, yut­ma güç­lü­ğü gibi belir­ti­ler veren ref­lü has­ta­lı­ğı­nı önle­mek için süt içil­me­si­ni öne­ri­yor. Ref­lü­nün ana nede­ni­nin obe­zi­te ve düzen­siz bes­len­me oldu­ğu­nu belir­ten uzman­lar, gün­de 2 bar­dak süt ile sağ­la­nan den­ge­li bes­len­me­nin ile­ri­ki yaş­lar­da­ki ref­lü ris­ki­ni azal­ta­ca­ğı­nı vurguluyor. 

Nuh Naci Yaz­gan Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Bes­len­me ve Diye­te­tik Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Neri­man İnanç, son yıl­lar­da mide enfek­si­yo­nu ve ref­lü has­ta­lı­ğı ara­sın­da­ki iliş­ki­yi ince­le­yen fark­lı araş­tır­ma­lar oldu­ğu­nu bil­di­re­rek şu bil­gi­le­ri ver­di: Araş­tır­ma sonuç­la­rın­da süt tüke­ti­mi­nin, mide­de­ki enfek­si­yo­nun akti­vi­te­si­ni azalt­tı­ğı, mide muko­za­sı­nı da düzen­le­ye­rek has­ta­lık belir­ti­le­ri­nin orta­ya çık­ma­sı­nı engel­le­di­ği belir­til­miş­tir. Yapı­lan bir çalış­ma­da sütün mide­de koru­yu­cu bir fak­tör olan müsin üre­ti­mi­ni art­tı­ra­rak mide hasa­rı­na kar­şı koru­yu­cu bir etki gös­ter­di­ği gös­te­ril­miş­tir. Bir baş­ka araş­tır­ma­da fer­men­te süt ürün­le­ri­nin içer­dik­le­ri fay­da­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­lar saye­sin­de ref­lü semp­tom­la­rı­nın sık­lı­ğın­da azal­ma görül­dü­ğü sap­tan­mış­tır.” İnanç, araş­tır­ma sonuç­la­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da ref­lü prob­le­mi olan kişi­le­rin az mik­tar­lar­dan baş­la­yıp mik­ta­rı artı­ra­rak süt içme­le­ri­nin ref­lü bul­gu­la­rı­nın geç­me­sin­de veya azal­ma­sın­da yarar­lı ola­ca­ğı­nı belirtti. 

İnanç, 2015 yılın­da Food and Health der­gi­sin­de yayın­la­nan çalış­ma­da, yaş­la­rı 1280 yaş ara­sın­da ve düzen­li mide bar­sak şika­yet­le­ri olan 37 has­ta, 4 haf­ta süre ile gün­de 1 çay bar­da­ğı (100 ml/gün) süt tüket­miş­tir. Has­ta­la­rın bul­gu­la­rın­da süt tüke­ti­min­den son­ra baş­lan­gı­ca göre anlam­lı iyi­leş­me sap­tan­mış­tır. Süt içer­di­ği pro­te­in ve zen­gin bir fos­for kay­na­ğı olma­sı nede­niy­le de ref­lü bul­gu­la­rı­nın azal­tıl­ma­sın­da yar­dım­cı olur” diye konuş­tu. İnanç, Ref­lü prob­le­mi olan­la­rın ide­al vücut ağır­lık­la­rı­na ulaş­ma­la­rı gere­kir. Süt bu anlam­da da kilo ver­me­ye yar­dım­cı etki­siy­le son dere­ce önem­li bir besin­dir” bil­gi­si­ni verdi.

İlgili Haberler

Leave a Comment