Reflüde modern tanı dönemi

Prof. Dr. Melih Özel

Dün­ya­da ref­lü­nün yüz­de 1030 ara­sın­da, Türkiye’de ise yüz­de 20 sık­lı­ğın­da görü­len bir sağ­lık soru­nu oldu­ğu­nu belir­ten Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Melih Özel, Mide içe­ri­ği­nin ağza gel­me­si ve göğüs­te yan­ma gibi şika­yet­ler­le ken­di­ni gös­te­ren ref­lü­nün kesin tanı­sı kul­lan­dı­ğı­mız yeni bir yön­tem­le artık çok daha kolay konu­yor. Ref­lü­ye pH met­re ile kesin tanı­yı koyu­yo­ruz. Bura­da küçük bir kap­sül yar­dı­mıy­la has­ta­nın mide asi­di 48 saat boyun­ca takip edi­li­yor” açık­la­ma­sın­da bulun­du. Ref­lü­nün, yemek boru­su-mide bir­le­şi­min­de­ki kas yapı­la­rı ve diyaf­ram kıs­ka­cı­na ait ana­to­mik bozuk­luk­lar ya da mide­nin bir bölü­mü­nün diyaf­ram ara­lı­ğın­dan göğüs boş­lu­ğu­na kay­ma­sı gibi sebep­ler­le orta­ya çıka­bil­di­ği­ni vur­gu­la­yan Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Melih Özel Ref­lü ris­ki­ni artı­ran risk fak­tör­le­ri­nin başın­da ise obe­zi­te­den söz edi­le­bi­lir. Çün­kü aşı­rı kilo­nun, karın içi basın­cın art­ma­sı­na ve bu neden­le asit nite­lik­li mide içe­ri­ği­nin yemek boru­su­na faz­la­ca kaç­ma­sı­na sebep ola­bi­lir” dedi.

REF­LÜ­NÜN TİP­İK VE TİP­İK OLMA­YAN BELİ­RT­İL­E­Rİ VAR

Tanı için çoğu has­ta endos­ko­pi yön­te­mi­nin yeter­li oldu­ğu­nu düşün­se de bunun doğ­ru olma­dı­ğı­nı belir­ten Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Melih Özel Endos­ko­pi aslın­da bize, ref­lü­nün her­han­gi bir hasar yapıp yap­ma­dı­ğı­nı ve üst gast­ro­in­tes­ti­nal sis­tem­de ana­to­mik bir bozuk­luk olup olma­dı­ğı­nı gös­te­rir. Ref­lü­nün tanı­sı genel ola­rak, has­ta­nın kli­nik şika­yet­le­riy­le konur. Has­ta­lar özel­lik­le, mide asi­di ağzı­ma geli­yor ya da yat­tı­ğım zaman midem ağzım­da gibi his­se­di­yo­rum gibi şika­yet­ler­le gelir. Bun­la­rı ref­lü­nün tipik belir­ti­le­ri ola­rak değer­len­di­re­bi­li­riz. Bir de tipik olma­yan belir­ti­ler söz konu­su­dur. Nor­mal­de ref­lüy­le iliş­ki­li değil­miş gibi görü­nen göğüs ağrı­la­rı, ritim bozuk­luk­la­rı, ses kısık­lı­ğı, ses­te çatal­laş­ma, diş mine­si ya da diş etin­de hasar­lar ve öksü­rük gibi belir­ti­ler de ref­lü­nün ati­pik belir­ti­le­ri­dir. Doğal ola­rak, ati­pik belir­ti­ler­le kar­şı­la­şan çoğu has­ta kar­di­yo­lo­ji ya da göğüs has­ta­lık­la­rı­na baş­vu­ra­bi­li­yor. Ati­pik bul­gu­la­rı olan ve kalp ya da akci­ğer has­ta­lık­la­rı olma­yan has­ta­la­ra endos­ko­pi elbet­te uygu­la­na­bi­lir. Ancak bun­dan, ref­lü semp­tom­la­rı olan her has­ta­ya önce­lik­le endos­ko­pi yapıl­ma­lı­dır gibi bir anlam çıka­rıl­ma­ma­lı­dır” açık­la­ma­sın­da bulundu.

REF­LÜ­NÜN TANI­SI İÇİN PH MET­RE YÖNTEMİ

Ref­lü­nün kesin tanı­sı­nın pH met­re” ile belir­len­di­ği­ni ve bunun da iki fark­lı yön­te­mi­nin mev­cut oldu­ğu­nu akta­ran Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Melih Özel Birin­ci­sin­de, has­ta­ya burun yolu ile boğa­zın­dan geçi­ri­le­rek yemek boru­su­na bir kate­ter yer­leş­ti­ri­lir. Bu kate­ter taşı­na­bi­lir bir ciha­za bağ­la­nır ve 24 saat has­ta üze­rin­de kalır. Süre­nin biti­min­de endos­ko­pi üni­te­sin­de kate­ter çıka­rı­lır ve ciha­zın kay­det­ti­ği veri­ler (atak­la­rın süre­si, sık­lı­ğı, şid­de­ti vb.) bil­gi­sa­yar­da ince­le­ne­rek tanı konur. Yön­te­min ikin­ci şek­li, has­ta için biraz daha kon­for­lu bir uygu­la­ma. Kab­lo­suz bir yön­tem olan bu yeni tek­nik­te, üze­rin­de asi­de duyar­lı sen­sö­rü olan küçük bir kap­sül, endos­kop ara­cı­lı­ğı ile yemek boru­su­nun alt ucu­na yer­leş­ti­ri­lir. Bu kab­lo­suz (wire­less) kap­sül, algı­la­dı­ğı veri­le­ri 48 saat boyun­ca, taşı­na­bi­lir bir ciha­za ile­tir. Süre­nin sonun­da cihaz içe­ri­sin­de­ki bil­gi­ler bil­gi­sa­yar­da ince­le­nir. Vücut­ta­ki kap­sül ise 710 gün için­de ken­di­li­ğin­den sin­di­rim sis­te­mi­ne düşer ve atı­lır. Dola­yı­sıy­la bu yön­tem­de, her­han­gi bir kab­lo taşı­ma söz konu­su olma­dı­ğı için süreç has­ta açı­sın­dan çok daha kon­for­lu olur. 48 saat süre ile kayıt yapa­bi­li­yor olma­sı da ikin­ci bir avan­ta­jı­dır” dedi.

REF­LÜ TEDA­Vİ­Sİ HAS­TA­YA VE DURU­MU­NA GÖRE DEĞİ­Ş­İK­LİK GÖSTERİR

Kesin tanı­nın ardın­dan teda­vi süre­cin­de önce ilaç­sız teda­vi yak­la­şı­mı­nın baş­la­tıl­dı­ğı­nı akta­ran Özel Bu nok­ta­da has­ta­ya sıkı giy­si­ler giy­mek­ten kaçın­ma­sı, siga­ra­dan ve sıcak-soğuk içe­cek­ler­den uzak dur­ma­sı, büyük por­si­yon­lu gıda­lar­dan kaçın­ma­sı, yemek esna­sın­da çok faz­la sıvı alma­ma­sı, faz­la kilo­la­rın­dan kur­tul­ma­sı ve yat­ma­dan önce­ki 23 saat­lik süre­de mide­le­ri­ni boş tut­ma­la­rı­nı tav­si­ye ede­bi­li­riz. Bu öne­ri­le­re rağ­men sorun devam edi­yor­sa ya da baş­lan­gıç­tan iti­ba­ren çok şid­det­li şika­yet­ler söz konu­suy­sa asit bas­kı­la­yı­cı bazı ilaç­lar­la tıb­bi teda­vi aşa­ma­sı­na geçi­le­bi­lir. İlaç seçi­mi, dozu, kul­la­nım şek­li tama­men has­ta­nın duru­mu­na göre uzman tara­fın­dan şekil­le­nir. Cer­ra­hi teda­vi de elbet­te bir seçe­nek, ancak hem her­kes için gerek­li değil hem de ilk seçe­nek ola­rak kul­la­nıl­maz. Bu nok­ta­da, has­ta seçi­mi­nin cer­rah­lar­la koor­di­ne edi­le­rek yapıl­ma­sı gere­kir. Örne­ğin, bazı has­ta­lar ilaç teda­vi­siy­le düze­lir­ken, ilaç­la­rı kes­tik­le­rin­de ref­lü atak­la­rı hemen tek­rar baş­la­ya­bi­li­yor. Özel­lik­le genç has­ta­lar, yıl­lar­ca ilaç kul­lan­ma­la­rı­na gerek duyu­lan has­ta­lar ya da ilaç kul­la­nı­mı ile ilgi­li çekin­ce­le­ri olan has­ta­lar cer­ra­hi teda­vi için aday ola­bi­li­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment