Reflü tedavisinde ilk iki adım: Kilo kaybı ve ilaç

4_tREF­LÜ / ARA­LIK 2015

Kadı­köy Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Has­ta­ne­si­’n­den Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bilim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Cem Kalay­cı ref­lü hak­kın­da­ki soru­la­rı­mı­zı yanıtladı.

REF­LÜ NEDİR?

Ref­lü, mide asi­di­nin yemek boru­su­na kaça­rak yemek boru­sun­da sin­di­rim sis­te­mi veya sin­di­rim sis­te­mi dışı bir takım belir­ti­le­re yol açma­sı­dır. Yani mide içe­ri­ğin­den mide asi­di­ni geri­ye yemek boru­su­na kaça­rak bir takım belir­ti­le­re yol açar.

BELİ­RT­İL­E­Rİ NELERDİR?

En stan­dart belir­ti­si yan­ma. Ref­lü­sü olan­la­rın %70 ve %80’inde mide­de, yemek boru­su hiza­sın­da ve göğ­sün­de yan­ma olur. Fakat yan­ma dışın­da da bir­çok belir­ti­ye de yol açabilir.

Ref­lü­nün diğer belir­ti­le­ri yan­ma olma­dan veya yan­ma ile bir­lik­te ağrı yapa­bi­lir, bulan­tı yapa­bi­lir, kus­ma­ya sebep ola­bi­lir. Bir de mide ağrı­sı dışın­da göğüs ağrı­sı yapa­bi­lir. Bir­çok zaman kalp­le karı­şır veya kalp has­ta­lı­ğı­nın belir­ti­si ref­lü zan­ne­di­le­bi­lir. Ora­da önce­lik kalp­tir, mide­den daha önem­li önce­li­ği olan kal­be ver­mek lazım. Bir de ref­lü­nün sin­di­rim sis­te­mi dışı belir­ti­le­ri olma­ya­bi­li­yor. Yani mide şika­yet­le­ri, yan­ma­sı, ağrı­sı olmu­yor. Fakat boğa­zı ile ilgi­li şika­yet­le­ri olu­yor. Öksü­rük, boğaz ağrı­sı, ses kısık­lı­ğı ses­te çatal­lan­ma gibi ref­lü­nün yemek boru­su dışı belir­ti­le­ri ona ekst­ra belir­ti­le­ri olabiliyor.

AYI­RI­CI TANI NASIL KONULUR?

En önem­li ayı­rı­cı tanı, özel­lik­le göğ­sün­de ağrı ve yan­ma olan insan­lar­da kalp has­ta­lı­ğı­nı göz­den kaçır­ma­mak. İkinci tanı ola­rak da mide şika­yet­le­ri olan bir insan 50 yaşın üze­rin­dey­se ref­lü dışın­da daha fark­lı mide has­ta­lık­la­rı­nı da göz­den kaçır­ma­ma­sı gere­kir. Özel­lik­le yut­ma güç­lü­ğü, isten­me­den olan kilo kay­bı, yutar­ken takıl­ma gibi belir­ti­ler. Kişi 50 yaşın üze­rin­dey­se bu insan­lar ref­lü dışın­da­ki mide has­ta­lık­la­rı­nı göz­den kaçır­ma­mak için endos­ko­pi olma­lı­dır. Bu belir­ti­ler genç birin­de baş­la­dıy­sa, ref­lü belir­ti­le­ri var demek­tir. Baş­ka bir ayı­rı­cı tanı yap­ma­dan ref­lü ola­rak kabul edi­lir ve direkt ref­lü teda­vi­si başlar.

NASIL TEDA­Vİ EDİLİR?

Üç şekil­de teda­vi yön­te­mi var. İlaç teda­vi­si, hayat tar­zı deği­şik­lik­le­ri ve cer­ra­hi yön­tem­ler. Hayat tar­zın­da­ki deği­şik­lik­ler­den en önem­li­si, kilo ver­mek ve diye­te dik­kat etmek. Diye­ti çok abart­ma­mak lazım. Artık gün­cel ref­lü diyet öne­ri­si doku­na­nı yeme­mek şek­lin­de olu­yor. Yani stan­dart sıkı bir diye­te gerek yok. Hayat tar­zın­da­ki deği­şik­lik­ler­den ref­lü­ye en çok fay­da edecek şey kilo kay­bı. Kişi baş­lan­gıç ağır­lı­ğı­nın yak­la­şık %10’unu vere­bi­lir­se nere­dey­se yarı yarı­ya %40 ora­nın­da ref­lü şika­yet­le­ri­ni geçi­rir. Teda­vi­nin ilk adı­mı hayat tar­zı deği­şik­li­ği, kilo kay­bı. İkinci adı­mı ise ilaç. İlaç teda­vi­si ola­rak da üç tane ilaç var; anti-asit­ler ve alji­nik asit­ler, pro­ton pom­pa inhi­bi­tör­le­ri, resep­tör antagonistleri.

HAS­TA­LA­RA TAVSİYELER

Genel ola­rak ref­lü has­ta­lı­ğı hayat kali­te­si­ni boz­mak­la bir­lik­te ender ola­rak cid­di tıb­bi prob­lem­le­re yol açan bir has­ta­lık­tır. Onun için ref­lü­nün far­kın­da olmak ve önlem­le­ri almak gerek­li­dir. Ama yine de hayat tar­zı deği­şik­lik­le­ri­ni çok abart­ma­mak lazım. Çün­kü bazı ref­lü has­ta­la­rı onu yeme­ye­ce­ğim bunu yeme­ye­ce­ğim diye­rek has­ta­lı­ğı haya­tı­nın mer­ke­zi hali­ne geti­ri­yor. Yani bir cüm­ley­le özet­le­mek gere­kir­se, hayat tar­zı deği­şik­lik­le­ri­ni abart­ma­mak lazım ve ilaç kul­lan­ma seçe­ne­ği­ni gerek­tik­çe değer­len­dir­mek lazım.

İlgili Haberler

Leave a Comment