Reflü tanısında hassas yöntem: pH-metre

Male stomach - human digestive systemREF­LÜ / EKİM 2015

Ref­lü has­ta­lı­ğı­nın tanı­sın­da has­sas ve değer­li tanı ara­cı olan pH-Metre’yi Hisar Inter­con­ti­nen­tal Hos­pi­tal Genel Cer­ra­hi Uzma­nı Prof. Dr. Yıl­maz Bilsel’den öğrendik. 

Yemek boru­su­nun mide ile bir­leş­ti­ği yer­de­ki kapak­çık sis­te­mi­nin bozul­ma­sı ve mide­de­ki yakı­cı asi­din yemek boru­su­na geri kaç­ma­sı ref­lü has­ta­lı­ğı ola­rak bili­nir. Kapak­çık sis­te­mi­nin çalış­ma­ma­sı­nın bir­çok sebe­bi ola­bi­lir. Bun­la­rın ara­sın­da en önem­li­si mide­nin üst tara­fı­nın göğüs boş­lu­ğu içe­ri­si­ne doğ­ru fıtık­laş­ma­sı­dır. Günü­müz­de kilo­lu insan sayı­sı­nın art­ma­sı, şehir haya­tı ile fizik­sel hare­ke­tin azal­ma­sı ref­lü has­ta­lı­ğı­nı tetik­le­yen fak­tör­ler ara­sın­da yer alır. Ref­lü has­ta­lı­ğı­nın tipik iki bul­gu­su var­dır. Göğüs arka­sın­da yan­ma his­si ve ağza acı su gel­me­si. Bu iki­si­nin bir­lik­te olma­sı ref­lü tanı­sı için yeter­li­dir. Fakat bu şika­yet­ler has­ta­la­rın ancak bir kıs­mın­da görü­lür­ken çoğun­luk has­ta­da ati­pik şika­yet­ler ön plan­da­dır. Ref­lü­nün ati­pik bul­gu­la­rı­nın daha sık görül­me­si kesin tanı­yı güç­leş­ti­rir. Ati­pik semp­tom­lar; mide­de yan­ma, ekşi­me, ses kısık­lı­ğı, ses çatal­lan­ma­sı, inat­çı kuru bir öksü­rük, astım yakın­ma­la­rı, boğaz­da takıl­ma his­si, ağız koku­su, diş prob­lem­le­ri, kalp kri­zi­ne ben­ze­yen göğüs ağrı­sı­dır. Kah­ve, kola, çiko­la­ta veya alkol tüke­til­di­ğin­de bu şika­yet­ler­de art­ma görü­lür. Tanı­da, her has­ta­lık­ta oldu­ğu gibi ayrın­tı­lı bir has­ta öykü­sü ve muaye­ne­nin değe­ri tar­tış­ma­sız­dır. Muaye­ne­nin ardın­dan yakın­ma­la­rın şek­li­ne göre, gast­ros­ko­pi, KBB muaye­ne­si, pH-met­re, mano­met­rik çalış­ma, yemek boru­su pasaj fil­mi veya karın ult­ra­so­nog­ra­fi­si ince­le­me­le­ri yapı­la­bi­lir. Ref­lü has­ta­lı­ğın­da her bir tet­ki­kin yeri ayrı­dır. Çoğun­lu­ğu oluş­tu­ran ati­pik ref­lü­ler­de (% 60) pH-met­re en has­sas ve değer­li tanı yön­te­mi­dir. Tipik şika­yet­le­ri olan ve endos­ko­pi­de yut­ma boru­su alt ucun­da bariz tah­ri­bat göz­le­nen ero­ziv ref­lü has­ta­lı­ğın­da ayrı­ca pH met­re tet­ki­ki şart değil­dir. PH met­re ati­pik şika­yet­le­ri (örne­ğin geniz ve akci­ğer şika­yet­le­ri) ön plan­da olup, endos­ko­pi­de de net ola­rak ref­lü duru­mu­nu orta­ya koya­ma­dı­ğı­mız non-ero­ziv has­ta­lar­da kesin tanı için mut­lak gerek­li­lik­tir. Bazen de anti-ref­lü cer­ra­hi­sin­den son­ra ame­li­yat başa­rı­sı­nı değer­len­dir­me­de kul­la­nı­lır’ açık­la­ma­sın­da bulundu. 

refluNASIL UYGU­LA­NI­YOR?

PH-met­re ölçü­mü, has­ta­nın yemek boru­su­nun içi­ne ince bir kate­ter yer­leş­ti­ri­le­rek, yemek boru­su­nun alt ucu­na kaçan asit mik­ta­rı­nı 24 saat boyun­ca sürek­li ölç­me esa­sı­na daya­nan bir yön­tem­dir. Bu saye­de elekt­ro­nik ola­rak o kişi­de gün içe­ri­sin­de kaç kez asit ref­lü­sü oldu­ğu ve bunun her sefe­rin­de ne kadar sür­dü­ğü ve en önem­li­si has­ta­nın ref­lü şika­ye­ti oldu­ğu anda bunun ger­çek­ten ref­lü­den kay­nak­la­nıp kay­nak­lan­ma­dı­ğı net ola­rak orta­ya konu­lur. Yani ref­lü tanı­sı obje­tif kri­ter­le­re dayan­dı­rıl­mış olur. 

PH-met­re tet­ki­kin­den en az 1 haf­ta önce tüm mide ilaç­la­rı­nın kesil­me­si tes­tin güve­ni­lir­li­ği açı­sın­dan şart­tır. Test günü has­ta aç gelir. İşl­em has­ta uyu­tul­ma­dan yapı­lır, zira has­ta­nın kate­te­ri yutar­ken bilinç­li bir biçim­de heki­me yar­dım­cı olma­sı gere­kir. Yut­ma işle­min çok kolay oldu­ğu söy­le­ne­mez ama tama­men acı­sız ve ağrı­sız­dır. Kate­te­rin yer­leş­ti­ril­me­si sade­ce bir­kaç daki­ka sürer. Burun ve geniz lokal anes­te­zi ile uyuş­tu­rul­duk­tan son­ra 12 mm kalın­lık­ta­ki kate­ter burun­dan yemek boru­su­nun alt ucu­na doğ­ru iler­le­ti­lir. Kata­te­rin burun­dan çıkan kıs­mı elekt­ro­nik bir aygı­ta bağ­la­nır. Kısa bir eği­tim veri­len has­ta, daha son­ra gün­lük haya­tı­na döner. Has­ta ken­di­si­ne öğre­til­di­ği şekil­de, ale­tin üze­rin­de­ki düğ­me­le­re basa­rak gün içe­ri­sin­de­ki akti­vi­te­le­ri­ni, yemek yedi­ği ve şika­ye­ti oldu­ğu anla­rı işa­ret­ler. 24 saat sonun­da da has­ta alet­ten ayrı­lır ve veri­ler özel bir bil­gi­sa­yar prog­ra­mın­da değerlendirilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment