Reflü, kalp ve kanserle karışabilir

Prof. Dr. Cengiz Bölükbaş
Prof. Dr. Cen­giz Bölükbaş

REF­LÜ / ŞUBAT 2016

Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Öğre­tim Üye­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Cen­giz Bölük­baş, ref­lü­nün ayı­rı­cı tanı­sın­da nele­re dik­kat edil­me­si gerek­ti­ği­ni, han­gi durum­lar­da ref­lü dışı ihti­mal­le­rin akla gel­me­si­nin yaşam­sal öne­me sahip oldu­ğu­nu anlattı.

Ref­lü nedir ve nasıl tanı konulur?

Mide içe­ri­ği­nin geri­ye gel­me­si­ne, yemek boru­sun­da yara­lan­ma­ya neden olma­sı­na ref­lü has­ta­lı­ğı diyo­ruz. Her insan ref­lü­yü yaşar, şika­yet yapı­yor­sa ref­lü has­ta­lı­ğı orta­ya çıkar. Has­ta­da ref­lü olup olma­dı­ğı­nı, has­ta­nın şika­yet­le­rin­den yüz­de yüze yakın bir oran­da anla­ya­bi­li­yo­ruz. Ağza acı su geli­yor­sa, göğüs­te ve göğüs arka­sın­da yan­ma olu­yor­sa bun­lar kesin ref­lü işa­re­ti­dir. Teş­hi­si has­ta anam­ne­zi­sin­den koya­bi­li­riz. Bunun yanın­da, göğüs ağrı­sıy­la, ses kısık­lı­ğıy­la, sinü­zit­le, orta kulak ilti­ha­bıy­la, ses telin­de nodül­le, astım­la, gece boğul­ma­la­rıy­la gelen has­ta­lar da var. Yemek­ten son­ra şiş­kin­lik­le bera­ber ağza tuz­lu su dol­du­ğu şika­ye­ti de sık gelir. Bu tuz­lu su her zaman mide suyu değil­dir, bazen asi­din yemek boru­su­nun alt ucu­na kaç­ma­sıy­la bile tükü­rük bez­le­rin­den ani sal­gı­lan­ma­lar olur ve o tuz­lu su ola­rak his­se­di­lir. Has­ta yedik­le­ri­ni yutar­ken ağrı duy­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­lir. Yemek boru­sun­da yara oluş­tuy­sa hafif takıl­may­la bera­ber tır­ma­lan­ma his­si tarif ede­bi­lir. Geniş bir spekt­rum söz konu­su­dur ama ana belir­ti­ler acı su ve göğüs­te yanmadır.

Han­gi has­ta­lık­lar­la karışabilir?

Türk insa­nı genel­lik­le Biber sür­müş gibi yanı­yor” der. Yemek­ten hemen son­ra yan­ma ya da gece yan­may­la uyan­ma var­dır. Efor­la geli­yor­sa kalp has­ta­lı­ğın­dan şüp­he­le­ni­riz. En çok kork­tu­ğu­muz durum­lar­dan bir tane­si ref­lü­nün kalp has­ta­lı­ğıy­la karış­ma­sı­dır. Bu has­ta­la­rın önce kar­di­yo­lo­ji­den geç­me­si­ni iste­riz. Yine has­ta­lar boğa­zı­na bir şey takıl­mış his­siy­le gele­bi­lir. Bu da baş­ka has­ta­lık­lar­la karı­şa­bi­lir. Miyal­ji­den tutun, kan­ser­de yemek boru­su­nu daral­tıp tıka­yan lez­yo­na­la­ra kadar akla baş­ka sebep­ler gel­me­li­dir. Katı ya da sıvı gıda­yı yut­ma­ya çalı­şır­ken, takıl­dı, git­mi­yor” his­si var­sa ya yaray­la bağ­lı tam bir daral­ma var­dır ya yemek boru­su baş­ka bir neden­le tıkan­mış­tır ya da yemek boru­su­nun hare­ket­le­ri bozul­muş­tur. Asi­din pro­vo­kas­yo­nuy­la da yemek boru­su­nun hare­ket­le­ri bozu­la­bi­lir, ama tümör, moti­li­te bozuk­lu­ğu, aka­laz­ya da ola­bi­lir. Bu yüz­den bizim en kork­tu­ğu­muz şika­yet­ler­den biri takıl­ma his­si­dir. Bu has­ta­nın kesin­lik­le tet­kik edil­me­si gere­kir. Kan­sız­lı­ğın yanın­da kilo kay­bı var­sa, kan­lı kus­ma­lar var­sa alarm sebebidir.

reflu-belirtileri-tedavisi

Asit ölçü­mü ne zaman gereklidir?

Ref­lü­de teş­his yön­tem­le­rin­den bir diğe­ri asit ölçü­mü­dür. Burun­dan yemek boru­su­na ya da endos­kop ara­cı­lı­ğıy­la direkt yemek boru­su­na bir kata­ter yer­leş­ti­re­rek 24 saat­ten 48 saate kadar asit ölçü­mü yapa­rız. Bu şekil­de objek­tif ola­rak asi­din ne kadar kaç­tı­ğı­nı ölçe­bi­li­riz. Asit­le bera­ber saf­ra kaçıp kaç­ma­dı­ğı­nı göre­bi­li­riz. Sonuç­la­rı bil­gi­sa­yar­da değer­len­di­re­rek has­ta­nın semp­tom­la­rı ile ne dere­ce uyuş­tu­ğu­nu anla­ya­bi­li­riz. Asit kaç­ma­sı yemek boru­sun­da kaç daki­ka kadar sürü­yor ve PH ne kadar düşü­yor görü­yor­su­nuz. Daha yeni tek­no­lo­ji­ler, elekt­rik­li akti­vi­tey­le ölçüm yapan impe­dans yön­te­mi ya da hare­ket­le­ri de ölçen high reso­lu­ti­on mano­met­re­ler de var.

İlgili Haberler

Leave a Comment